10-maandsrapportage 2022

Rotterdam: Eén stad

Leeswijzer Pagina 11

Opbouw website

Het onderdeel Hoofdlijnen bevat een samenvatting van de 10-maandsrapportage onder de financiële hoofdlijnen. In het onderdeel Paragrafen is onder andere informatie te vinden over de nieuwe en geactualiseerde investeringskredieten (paragraaf Investeringen). In het onderdeel Financiën vindt u een overzicht van alle financiële bijstellingen (Samenvatting bijstellingen) en de mutaties op de reserves.

De begrotingswijzigingen worden uitsluitend op programmaniveau toegelicht. Onder alle programma’s is een overzicht opgenomen met de bijstellingen (inclusief toelichting) en de nieuwe begrotingsstand voor 2022 na de 10-maandsrapportage.

Soorten van financiële bijstellingen

In de 10-maandsrapportage worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

  • ramingsbijstellingen; begrotingswijzigingen ten aanzien van bestaand beleid als gevolg van exogene factoren
  • reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves
  • taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Gemeentefonds
  • technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende taakveld gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (programma Algemene Middelen). De lasten zijn te vinden in de verschillende taakvelden.

Op concernniveau zijn de taakmutaties, kasschuiven en technische mutaties saldoneutraal.

Alle bedragen in deze website zijn in 1000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.