Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer Pagina 22

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves392399420420420420

Overige opbrengsten derden 392 399 420 420 420 420
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.6721.7481.9231.9231.9241.924

Apparaatlasten 718 741 895 895 895 895
Inhuur 12 45 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 24 -5 36 36 36 36
Personeel 681 701 856 856 856 856
Interne resultaat 530 710 732 732 732 732
Interne resultaat 530 710 732 732 732 732
Programmalasten 425 297 297 297 297 297
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 355 284 284 284 284 284
Overige programmalasten 1 13 13 13 13 13
Sociale uitkeringen 61 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.280 -1.349 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -1.280 -1.349 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503
Reserves000000
Saldo -1.280 -1.349 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-769-769-769-769
Coalitieakkoord: Basispad-629-629-629-629

Plaagdierbeheersing-613-613-613-613
Actualisatie loonkostenmodel-16-16-16-16
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar4444

Trend4444
Coalitieakkoord: Bezuinigingen0000

Flexibiliteitsanalyse0000
Technische wijzigingen-109-109-109-109

Diverse mutaties-109-109-109-109
Begroting na wijzigingen-1.503-1.503-1.503-1.503

Coalitieakkoord: Basispad

Plaagdierbeheersing

De externe opbrengsten zijn de afgelopen jaren teruggelopen doordat de focus is verschoven naar werk ten behoeve van de stad, zoals ook aangegeven in de Nota dierenwelzijn en het Actieplan rattenoverlast. Daarnaast zijn bepaalde activiteiten beëindigd, waaronder het verlenen van assistentie bij de ontmanteling van hennepplantages in woningen en ongediertebestrijding op schepen. De begroting is hier echter onvoldoende op aangepast.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.