Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Musea - Cultuur Pagina 38

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves0029.87329.87332.12832.128

Programmalasten 0 0 29.873 29.873 32.128 32.128
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 29.873 29.873 32.128 32.128
Saldo voor vpb en reserveringen 0 0 -29.873 -29.873 -32.128 -32.128
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 0 0 -29.873 -29.873 -32.128 -32.128
Reserves000-2.00000
Toevoeging reserves 0 0 0 2.000 0 0
Saldo 0 0 -29.873 -31.873 -32.128 -32.128

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting0000
Technische wijzigingen-29.873-31.873-32.128-32.128

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur-29.873-31.873-32.128-32.128
Begroting na wijzigingen-29.873-31.873-32.128-32.128

Technische wijzigingen

Budgetverschuivingen binnen Sport en Cultuur

De begrote bedragen voor de aan musea toe te kennen subsidies en inkomensoverdrachten, zijn met ingang van 2019 onder dit taakveld samengebracht.

Renovatie Boijmans van Beuningen

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de gemeente aan de slag gaat met de noodzakelijke renovatie van het museum Boijmans Van Beuningen. Reden daarvoor is dat het rijksmonument technisch en functioneel niet meer voldoet. In oktober zal er meer duidelijkheid komen over de financiële consequenties van deze renovatie. Daarvoor worden 3 scenario’s uitgewerkt, zodat besluitvorming over het te kiezen scenario kan plaatsvinden. Aangezien de financiële consequenties op het moment van publicatie van de begroting nog niet bekend zijn, zijn de budgettaire consequenties niet verwerkt in de begroting.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving