Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie Pagina 46

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving taakveld

Ten behoeve van de marketing, economische innovatie, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen is de gemeente opdrachtgever van diverse instellingen die deze taken uitvoeren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5134300000

Bijdragen rijk en medeoverheden 504 0 0 0 0 0
Financieringsbaten -3 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 12 430 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.26510.3769.4679.4639.4589.455

Interne resultaat 1.812 75 77 77 62 62
Interne resultaat 1.812 75 77 77 62 62
Programmalasten 11.453 10.301 9.390 9.386 9.396 9.394
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.707 861 720 1.335 1.351 1.351
Kapitaallasten 153 223 202 204 205 205
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.594 9.217 8.467 7.846 7.841 7.838
Saldo voor vpb en reserveringen -12.752 -9.946 -9.467 -9.463 -9.459 -9.456
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -12.752 -9.946 -9.467 -9.463 -9.459 -9.456
Reserves-1.122-697-462000
Onttrekking reserves 0 491 0 0 0 0
Toevoeging reserves 1.122 1.188 462 0 0 0
Saldo -13.874 -10.644 -9.929 -9.463 -9.459 -9.456

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Coalitieakkoord: Bezuinigingen12192326

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 12 19 23 26
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar178178178178

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 178 178 178 178
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk22232323

Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking 22 23 23 23
Begroting na wijzigingen -9.929 -9.463 -9.459 -9.456

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
  • Roadmap Next Economy
  • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
  • Stadsvisie
  • Stedelijke Agenda Haven
  • Verhaal van de stad