Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo Pagina 83

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves8.7049.4874.1174.3214.1454.145

Bijdragen rijk en medeoverheden 8.437 9.245 3.873 4.077 3.901 3.901
Overige opbrengsten derden 267 243 243 243 243 243
Lasten exclusief reserves212.417222.410181.516171.060164.781158.756

Apparaatlasten 44.043 42.623 3.852 3.848 3.768 3.768
Inhuur 5.037 1.685 562 562 562 562
Overige apparaatslasten 659 1.196 61 63 60 60
Personeel 38.346 39.743 3.230 3.224 3.146 3.146
Interne resultaat -202 -209 -203 -195 14 14
Interne resultaat -202 -209 -203 -195 14 14
Programmalasten 168.576 179.995 177.866 167.406 160.999 154.974
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.819 2.687 1.646 1.579 1.707 1.707
Kapitaallasten 431 414 403 394 0 0
Overige programmalasten 14 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 152.312 176.894 175.817 165.433 159.292 153.267
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -203.714 -212.922 -177.399 -166.739 -160.636 -154.612
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -203.714 -212.922 -177.399 -166.739 -160.636 -154.612
Reserves17.865-1.6990000
Onttrekking reserves 17.865 8.301 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 10.000 0 0 0 0
Saldo -185.848 -214.621 -177.399 -166.739 -160.636 -154.612

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-186.319-180.126-177.531-177.531
Coalitieakkoord: Basispad-23.546-20.826-17.174-11.034

Loonkostenproblematiek-44-44-44-44
Toegenomen vraag Wmo-arrangementen-16.126-12.006-7.035465
Extra kosten maatwerkvoorzieningen-7.375-8.775-10.095-11.455
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar3.0246.0196.0226.022

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 201928273030
Verlaging indexatie Wmo2.9965.9925.9925.992
Coalitieakkoord: Bezuinigingen3.0033.0033.0033.003

Bezuiniging Tegemoetkoming meerkosten zorg3.0003.0003.0003.000
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord3333
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk2100

Actualisatie omslagrente2100
Taakmutaties-11.295-11.007-11.142-11.258

Aanpassing rijksbijdrage Wmo-11.295-11.007-11.142-11.258
Technische wijzigingen37.70836.17636.18636.186

Apparaat37.77535.03936.04936.049
Opbrengsten regiogemeenten Wmo-toezicht 2019-197777
Overig 130130130130
Begroting na wijzigingen-177.399-166.739-160.636-154.612

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Toegenomen vraag Wmo-arrangementen

In de Begroting 2018 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tweedelijns Wmo, onder aanname dat het cliëntenaantal constant zou blijven. Gedurende 2017 en 2018 is het aantal cliënten verder blijven stijgen, wat tot extra kosten leidt. Gezien de trend is een ramingsbijstelling noodzakelijk. Bijsturing vindt plaats via het maatregelenpakket dat in 2017 is ontwikkeld, waarvan de effecten deels zijn gerealiseerd (tariefsaanpassingen per 1-1-2018) en deels op middellange termijn zichtbaar worden (meer kostenbewust indiceren en doorstroming in beschermd wonen / maatschappelijke opvang). In het coalitieakkoord is de toegenomen vraag naar Wmo-arrangementen vertaald in een ramingsbijstelling van € 51,4 mln: € 14,7 mln in 2018, € 16,7 mln in 2019, € 12,5 mln in 2020 en € 7,5 mln in 2021. Het effect op dit taakveld is van - € 16.126 in 2019 tot + € 465 in 2022.

Extra kosten maatwerkvoorzieningen

Het Rijk en de VNG hebben in het Interbestuurlijk Programma afgesproken dat gemeenten de kostenstijging als gevolg van het nieuwe eigen bijdrage beleid (abonnementstarief) en de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp uit de jaarlijkse indexatie van de algemene uitkering van het gemeentefonds moeten betalen. Het nieuwe eigen bijdrage beleid in het regeerakkoord leidt naar verwachting tot extra vraag naar Wmo-arrangementen door Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Verlaging indexatie Wmo

Rotterdam investeert de komende jaren fors in de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers. Om de zorg betaalbaar te houden wordt de indexatie (loon- en prijsontwikkeling) voor de jaarschijven 2019 en 2020 structureel niet uitgekeerd voor Wmo-arrangementen. Voor de jaarschijf 2020 geldt dat indexatie wellicht alsnog kan worden toegekend indien de maatregelen om de meerkosten te bedwingen succesvol zijn en de kosten in 2019 sneller blijken terug te lopen dan geraamd.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Tegemoetkoming meerkosten zorg

Door het toegenomen beroep op de Wmo investeren wij deze collegeperiode fors in passende ondersteuning voor Rotterdammers. De betaalbaarheid van de zorg voor de midden- en hogere inkomensgroepen wordt verbeterd door de (landelijke) invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen Wmo. We willen blijven waarborgen dat Rotterdammers zich goed kunnen verzekeren tegen ziektekosten en gaan onze collectieve zorgverzekering (Rotterdampolis) uitbreiden naar andere doelgroepen. De Rotterdampolis kent vanaf 2019 twee pakketten die voor alle Rotterdammers toegankelijk zijn: een uitgebreid pakket voor chronisch zieken en ouderen en een compacter, goedkoper pakket voor mensen met een lager zorggebruik. De regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg in huidige vorm verdwijnt met ingang van 1 januari 2019. Deze regeling bracht onder meer hoge uitvoeringskosten met zich mee. Voor de verzekerden met een laag inkomen (maximaal 130% van het wettelijk minimumloon) en hoge zorgkosten blijft de premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering (Rotterdampolis) behouden wanneer zij kiezen voor het uitgebreide pakket voor chronisch zieken en ouderen. Deze groep kan zich hierdoor goed blijven verzekeren. Vanwege de noodzaak om de intensiveringen in het coalitieakkoord te bekostigen en in het licht van de toenemende toegankelijkheid van de Wmo vanwege het abonnementstarief, wordt het budget met € 3 mln verlaagd. 

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om structureel € 3.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Taakmutaties

Aanpassing rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Mutaties uit de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdhulp.

Technische wijzigingen

Apparaat

Vanwege de invoering van de taakvelden zijn de apparaatslasten opnieuw toegerekend aan de taakvelden. Dit is de tegenhanger van de technische wijziging voor het taakveld Wijkteams en Wmo-loketten.

Opbrengsten regiogemeenten WMO-toezicht 2019

De personele inzet Wmo-toezichthouders wordt verantwoord op het taakveld 'Overhead - Concernondersteuning'. De baten vanuit regiogemeenten zijn geactualiseerd en komen binnen op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo. Met deze wijziging worden deze inkomsten overgeheveld zodat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.

Overig

Dit is het aandeel vanuit dit taakveld ter dekking van structurele lasten van het project Doorontwikkeling informatiemanagement (DIM). De formatie van het meldpunt Zorgfraude wordt uitgebreid.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving