Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wijkteams en Wmo-loketten Pagina 87

Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • Opgroeien en opvoeden
 • Financiën en schulden
 • Werk en dagbesteding
 • Wonen
 • Ouder worden
 • Leven met een beperking
 • Geestelijke gezondheid
 • Huiselijk geweld
 • Verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

Wat willen we bereiken

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.7421.861728728728728

Bijdragen rijk en medeoverheden 19 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.723 1.861 728 728 728 728
Lasten exclusief reserves42.85653.05891.38489.65489.18989.153

Apparaatlasten 1.947 1.474 43.823 42.096 42.134 42.134
Inhuur 342 107 506 506 525 525
Overige apparaatslasten 49 32 800 813 808 808
Personeel 1.555 1.335 42.518 40.778 40.802 40.802
Interne resultaat 2.122 1.554 231 231 231 231
Interne resultaat 2.122 1.554 231 231 231 231
Programmalasten 38.787 50.029 47.330 47.326 46.824 46.788
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.146 49.791 45.729 45.752 45.278 45.269
Kapitaallasten 0 0 1.360 1.332 1.305 1.277
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.641 238 241 241 241 241
Saldo voor vpb en reserveringen -41.114 -51.196 -90.656 -88.926 -88.461 -88.425
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -41.114 -51.196 -90.656 -88.926 -88.461 -88.425
Reserves1.00189026000
Onttrekking reserves 1.001 890 26 0 0 0
Saldo -40.114 -50.306 -90.630 -88.926 -88.461 -88.425

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-48.980-48.975-48.951-48.951
Coalitieakkoord: Basispad-1.156-1.111-1.111-1.111

Loonkostenproblematiek-682-683-683-683
Toegenomen vraag WMO arrangementen-278-233-233-233
Extra kosten maatwerkvoorzieningen-196-196-196-196
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar169170170170

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019169170170170
Coalitieakkoord: Intensiveringen-54-56-74-74

Masterplan ouderen-80-80-104-104
Coalitieakkoord intensiveringen overhead25233030
Coalitieakkoord: Bezuinigingen165156142124

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord165156142124
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0764

Actualisatie omslagrente0764
Reserves0000

Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie0000
Taakmutaties00494549

Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong00494549
Technische wijzigingen-40.898-39.231-39.250-39.250

Apparaat-40.898-39.231-39.250-39.250
Begroting na wijzigingen-90.630-88.926-88.461-88.425

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Toegenomen vraag Wmo-arrangementen

In de Begroting 2018 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de tweedelijns Wmo, onder aanname dat het cliëntenaantal constant zou blijven. Gedurende 2017 en 2018 is het aantal cliënten verder blijven stijgen, wat tot extra kosten leidt. Gezien de trend is een ramingsbijstelling noodzakelijk. Bijsturing vindt plaats via het maatregelenpakket dat in 2017 is ontwikkeld, waarvan de effecten deels zijn gerealiseerd (tariefsaanpassingen per 1-1-2018) en deels op middellange termijn zichtbaar worden (meer kostenbewust indiceren en doorstroming in beschermd wonen / maatschappelijke opvang). In het coalitieakkoord is de toegenomen vraag naar Wmo-arrangementen vertaald in een ramingsbijstelling van € 51,4 mln: € 14,7 mln in 2018, € 16,7 mln in 2019, € 12,5 mln in 2020 en € 7,5 mln in 2021. Het effect op dit taakveld is van -€278 in 2019 tot -€233 in 2022, wat betrekking heeft op een structurele versterking van het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude.

Extra kosten maatwerkvoorzieningen

Het Rijk en de VNG hebben in het Interbestuurlijk Programma afgesproken dat gemeenten de kostenstijging als gevolg van het nieuwe eigen bijdrage beleid (abonnementstarief) en de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp uit de jaarlijkse indexatie van de algemene uitkering van het gemeentefonds moeten betalen. Het nieuwe eigen bijdrage beleid leidt naar verwachting tot extra instroom van Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte, waarvoor een capaciteitsuitbreiding bij de Vraagwijzers nodig is.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Masterplan ouderen

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Masterplan ouderen.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

Voor de uitvoering van intensiveringen uit het coalitieakkoord wordt de benodigde overhead (samenhangend met fte’s) overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 165 in 2019 aflopend naar € 124 vanaf 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Reserves

Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie

Als onderdeel van strategische personeelsplanning wordt voor een aantal medewerkers dat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort uitstroomt een zogeheten dakpanconstructie gevormd voor kennisoverdracht op cruciale dossiers. De kosten hiervan (€ 69) worden onttrokken aan de reserve 'Doorontwikkeling organisatie'.

Taakmutaties

Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong

In de septembercirculaire 2017 is de integratie-uitkering Sociaal Domein voor het onderdeel Participatie verlaagd vanaf 2021, wat deels op dit taakveld wordt verwerkt.

Technische wijzigingen

Apparaat

De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van verschuivingen in apparaatslasten. Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden. Dit betreft tevens een correctie op de verdeling van apparaatslasten zoals die ten tijde van de Omissieregeling was ingeschat.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

 • Wmo en doorontwikkelplan zorg
 • Welzijn en jeugdhulp 2018
 • Nota Publieke Gezondheid 2016 - 2020
 • Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad
 • Fietsplan Rotterdam 2016-2018
 • Veilig Thuis
 • Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
 • Zorg voor elkaar
 • Wmo-kader Rotterdam 2015

Beleidsmonitor

 • Integrale gezondheidsmonitor
 • Wijkprofiel
 • Raadsmonitor Welzijn, Zorg en Jeugdhulp (in ontwikkeling)
 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015

Wet- en regelgeving

 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp
 • Rotterdam 2018
 • Wet publieke gezondheid
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet