Begroting Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wijken Pagina 108

Gebruiksaanwijzing vinden wijkagenda's

Optie 1 via de kaart:
Zoom in om (steeds meer) wijknamen zichtbaar te krijgen op onderstaande kaart. De kaart is ook verschuifbaar. Klik op een wijknaam om doorgestuurd te worden naar de wijkagenda van deze wijk. De kaart bevat roze en groene vlakken. De groene vlakken zijn havengebieden. Zij zijn niet klikbaar en wijzen niet door naar een wijkagenda.

Optie 2 via een lijst:

Een lijst met wijkagenda's is te vinden via de groene menuknop rechtsboven aan uw scherm: klik op de menuknop. En klik vervolgens op "wijken". U ziet nu de wijkagenda's op alfabetische volgorde staan. Als u op de door u gewenste wijkagenda klikt, wordt u doorgeleid naar deze wijkagenda.

NPRZ

In 2011 is door verschillende partners die op Zuid actief zijn ((semi-)private partijen (scholen, bedrijven, corporaties) gemeente Rotterdam, OM, politie en de rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. Met de uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, gericht op goede schoolprestaties, het verkrijgen van betaald werk en wonen in aantrekkelijke woonmilieus en de verduurzaming daarvan, is de ambitie om Rotterdam Zuid in de periode tot 2030 vanuit een achterstandspositie naar het gemiddelde niveau van de G4 te krijgen. Inmiddels is de stijgende lijn ingezet, zo blijkt uit de twee meest recente Voortgangsrapportages van  het NPRZ. Maar dit begin van herstel is nog broos  Er is nog een weg te gaan om te zorgen dat de lijn omhoog doorzet.

Daarnaast wordt er krachtig ingezet op (vaak verborgen) criminaliteit, die het vertrouwen van bewoners en ondernemers in de overheid en de samenleving ondermijnt. Door hier goed op in te zetten, vergroten we de kans dat de inzet op thema’s school, werk en wonen succesvol zijn. Ook is het van belang om in te zetten op positieve ontwikkelingen die de leefomgeving en sociale cohesie op Rotterdam Zuid versterken. Cultuurvoorzieningen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Beide thema’s (criminaliteit/ondermijning en cultuur) zijn daarom onderdeel van de integrale aanpak die nodig is om bovengenoemde ambitie voor Rotterdam Zuid te realiseren.

In de periode 2018 tot en met 2022 vindt een versnelling plaats op vijf thema’s, waarvoor een integrale aanpak wordt nagestreefd om tot het grootste maatschappelijk effect te komen. De thema’s zijn:

 • School: Het aanpakken van onderwijsachterstanden,  het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en het toerusten van jongeren voor de arbeidsmarkt met name richting Techniek en Zorg.  Hiertoe onder meer de verlengde schooltijd in Rotterdam Zuid uitgebreid ook buiten de wijken van de Children’s Zone en investeren we in onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs.                  
 • Werk: Het vergroten van de arbeidsparticipatie van bewoners van Rotterdam Zuid, waardoor het aantal mensen dat structureel afhankelijk is van de bijstand wordt verminderd.
 • Wonen: Ingrepen in de verouderde woningvoorraad van Rotterdam Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid  Bij dit alles is verduurzaming een belangrijk uitgangspunt.
 • Veiligheid: Het effectiever signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende activiteiten.
 • Cultuur: Het verhogen van het voorzieningenniveau en het gebruik er van, ter bevordering van de cultuurparticipatie, de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en van de economische activiteit in Rotterdam Zuid.

Het rijk stelt voor de komende 4 jaar in totaal € 130 mln ter beschikking, de gemeente Rotterdam dient tenminste hetzelfde bedrag te co financieren. In de begroting van de gemeente Rotterdam zijn in de programma’s Onderwijs, Stedelijke Inrichting, Werk en Inkomen en Cultuur, Sport en Recreatie de baten en lasten terug te vinden die te maken hebben met de regiodeal. Nadere afspraken met het rijk over de regiodeal kunnen leiden tot een aanpassing van de begroting van de gemeente. Deze zullen worden verwerkt in de omissieregeling. Vanaf de jaarrekening 2018 zal in de reguliere P&C producten verantwoording af worden gelegd over de voortgang van het programma. Dit zal integraal gebeuren, waarbij naast de inhoudelijke voortgang ook wordt ingegaan gemaakte afspraken over financiën en de afgesproken targets.

Hieronder de samenvattende financiële tabel.

PijlerBijdrage Regio Envelop en Cofinanciering RotterdamBijdrage Regio EnvelopCofinanciering Rotterdam 2018-2021Cofinanciering Rotterdam 2022-2025
School108444816
Werk4824240
Wonen160606040
Veiligheid0000
Cultuur4220
Totaal32013013456

De te behalen resultaten zijn als volgt gedefinieerd:

 • School: de huidige achterstand in onderwijsresultaten (PO/VO) op Zuid ten opzichte van het gemiddelde van de G4 is in 2022 is relatief kleiner geworden. Verschil in cito-eindtoets groep 8 t.o.v. G4 wordt verder ingelopen tot de helft van het verschil in 2011, dus 531,9 in 2022 (2015/16: 530,8)  .
 • Werk:
  • absolute daling van het aantal mensen in de bijstand op Zuid (c.q. van 15.200, stand maart 2018 naar 11.200 (streefwaarde eind 2031)
  • trendbreuk in de bijstandsontwikkeling op Zuid: van disproportioneel (nu 40%) naar evenredig (31%) in 2031 (tussenwaarde 37,4% eind 2022).
 • Wonen: Ingrepen in de verouderde woningvoorraad  die vooral bestaat uit kleine woningen  moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Bij dit alles is verduurzaming een belangrijk uitgangspunt.
 • Veiligheid: de veiligheid in Rotterdam Zuid is in 2022 verbeterd door het versterken van een integrale aanpak van de problematiek. Belangrijke elementen daarin zijn het creëren van nieuwe/uitbreiden van bestaande (bestuurlijke) mogelijkheden, innovatie van de aanpak in de vorm van concrete pilots en het adresseren/wegnemen van knelpunten die daarbij naar voren komen.
 • Cultuur: verhoging van de cultuurparticipatie en verbetering van het aanbod van culturele voorzieningen op Rotterdam Zuid, o.a. door het toewerken naar een nieuw beeldbepalend cultuur(wetenschappelijk) instituut.