Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische ontwikkeling Pagina 47

Economische ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en duurzaam

Transformatie van haven en stad met Rotterdam als maritieme hoofdstad van Europa

Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie

Digitalisering als randvoorwaarde bij transitie naar de nieuwe economie

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Tijdens de Europese Top van 20 juni 2019 heeft de Europese Raad zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. Er zijn sterke aanknopingspunten voor de gemeente met de Europese agenda. De nieuwe Europese Commissie die vanaf 1 november 2019 zal aantreden komt met een definitief werkprogramma voor de vijfjarige termijn en voor het eerste jaar. Deze agenda’s worden getoetst aan de doelstellingen in het taakveld Economische ontwikkeling. Op basis hiervan wordt een EU werkprogramma opgesteld. Hierin wordt opgenomen voor welke opgave Europese middelen beschikbaar zijn en welke invloed huidige en toekomstige Europese regelgeving heeft op het bereiken van de doelstellingen.

Daarnaast kan het zijn dat de Brexit in 2020 invloed gaat krijgen op de mondiale economische ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt de innoverende maritieme hoofdstad

Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie

Digitalisering als randvoorwaarde waardoor de transitie van de economie tot stand kan komen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt een innoverende maritieme hoofdstad van Europa

Het Rotterdamse MKB gereed maken voor de nieuwe economie

Digitalisering als randvoorwaarde waardoor de transitie van de economie tot stand kan komen

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Transformatie kantoren en winkels: het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 180.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021 Streefwaarde (ultimo) > 45.000 m2 > 90.000 m2 > 135.000 m2 Per 1/11/21 > 180.000 m2**    
Realisatie 45.000 m2          
Winkels: 4 pilot-gebieden waarvan 3 transformatie gebieden  (10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar, totaal 90)  Streefwaarde   30 30 30    
Realisatie

n.v.t.

         
Verduurzaming Kantoren* Streefwaarde            
Realisatie n.v.t.          
Economische Clusterontwikkeling: investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeente Streefwaarde         € 700 mln investeringen / 2000 FTE / 50 nieuwe vestigers additioneel  
Realisatie n.v.t.          
MKB RNE proof: In deze collegeperiode worden er  minimaal 5000 MKB'ers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht Streefwaarde         5.000  
Realisatie n.v.t.          
 

Toelichting indicatoren

Verduurzaming Kantoren

  • verduurzaming van Rotterdamse kantoren om in 2022 tenminste te voldoen aan Energielabel C: na het inventariseren van de huidige energielabels starten we een campagne richting eigenaren om ze bewust te maken van hun verantwoordelijkheid in deze verbeteringsopgave zodat ze stappen gaan ondernemen hierin

  • op basis van de verduurzaming intentie in het Convenant Kantoren Transformatie onderzoeken we binnen de prioritaire concentratiegebieden met de eigenaren welke actie nodig zijn om deze intenties uit te voeren en maken we afspraken hierover

  • we starten twee pilots voor de verduurzaming van kantoren. De eerste pilot is gericht op mogelijk maken van de realisatie van energie neutrale/circulaire bestaande  kantoorgebouwen. Waarbij we zowel een pand in eigendom van de gemeente inbrengen, als marktpartijen uitdagen een pand voor deze pilot voor te dragen. In de tweede pilot onderzoeken we wat er ruimtelijk-economisch nodig is om innovatieve koplopers in de economie zo goed mogelijk de faciliteren in de stad. De pilotgesprekken zijn gestart in het RCD met de eigenaren langs de Delftsestraat (o.a. de Delftse Poort en het Unilevergebouw) en Eneco om de mogelijkheid voor verduurzaming door aansluiting op een gezamenlijk WKO systeem te onderzoeken. Naar aanleiding van het onderzoek dat door bureau Rebel is uitgevoerd werken we ook de duurzaamheidsambities voor de kantoren in het Schiekadeblok en de wensen van het innovatie-ecosysteem hier verder uit               

 

Subdoel Nieuw Ondernemerschap

Medio september 2019 lanceren we twee programma's gericht op nieuw ondernemerschap: Start Up  en Scale Up Rotterdam en MKB RNE proof. In beide gevallen gaat het om het faciliteren van zowel nieuwe als bestaande ondernemers op die terreinen die voor de economische transitie relevant zijn: digitaal, circulair en energieneutraal.


MKB RNE proof

Het Rotterdamse MKB staat midden in grote veranderingen. Samen met onze kennispartners (o.a. HR, KvK, MKB-Rotterdam, VNO-NCW Rotterdam, KVK, Rabobank) ontsluiten we informatie, kennis en netwerken voor MKB ondernemers. In deze collegeperiode worden er vijfduizend ondernemers bereikt waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht. De focus ligt op digitalisering en circulair/duurzaam ondernemen. Alleen met een gezamenlijke inspanning kan deze ambitie worden gerealiseerd. In Q3 2019 zijn er 2 partnersessies belegd om tot een gezamenlijk programma te komen. Ook zetten we extra capaciteit in bij de ondernemersbalie, het accountmanagement en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves494800000

Bijdragen rijk en medeoverheden 400 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 94 80 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves10.36712.41915.7969.2759.3876.587

Apparaatlasten 5.038 5.823 6.151 6.091 6.064 6.064
Inhuur -23 160 297 245 218 218
Overige apparaatslasten 101 117 121 121 121 121
Personeel 4.959 5.546 5.733 5.725 5.725 5.725
Interne resultaat -3.633 -2.458 -2.509 -2.485 -2.473 -2.473
Interne resultaat -3.633 -2.458 -2.509 -2.485 -2.473 -2.473
Programmalasten 8.962 9.054 12.153 5.669 5.796 2.996
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.322 7.280 11.782 5.398 5.525 2.725
Overige programmalasten 24 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.616 1.773 371 271 271 271
Saldo voor vpb en reserveringen -9.873 -12.339 -15.796 -9.276 -9.388 -6.588
Saldo voor reserveringen -9.873 -12.339 -15.796 -9.276 -9.388 -6.588
Reserves1.0054.5696.910000

Onttrekking reserves 1.005 4.569 6.910 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -8.869 -7.770 -8.886 -9.276 -9.388 -6.588

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -6.375 -7.644 -8.026 -8.135 -8.135
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds - Asbeter Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen -1.240 -1.263 -1.251 -1.246 -1.246
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 2.800
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -156 21 2 -8 -8
Begroting na wijzigingen   -7.770 -8.886 -9.276 -9.388 -6.588

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds - Asbeter

In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk een doeluitkering beschikt ten behoeve van subsidie aan Asbeter. Voor 2018 is € 400 subsidie verstrekt aan het project Asbeter, waarmee met een revolutionaire techniek een testinstallatie in PlantOne (Botlek) wordt gerealiseerd. De resterende middelen (€ 251) zijn bij de jaarrekening 2018 als resultaatbestemming aan de gemeenteraad voorgelegd en toegekend. Om die reden wordt in 2019 € 251 in de baten en lasten van Economie opgenomen voor subsidieverstrekking aan Asbeter.

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

Betreft concretisering van een onderdeel van de besluiten, zoals die in het startbesluit programma "Hand in Hand" een meerjarige integrale aanpak van de winkelstraten Beijerlandselaan en Groene Hilledijk van 12 maart 2019. Deze onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt gebruikt ter dekking van het onderdeel luifelaanpak van Boulevard Zuid. Vanuit de bestemmingsreserve NPRZ is een eenmalige bijdrage in 2020 toegekend ad € 300.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschuif 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering Tegengaan leegstand kantoren en de intensivering Nieuw Ondernemerschap en Circulaire Economie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen en personele inzet

Voor de jaren 2019 en verder is de formatie ten behoeve van Bedrijven investeringszone (BIZ) vanwege het structurele karakter met 1 fte uitgebreid. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, overhead en programmalasten. Deze mutatie heeft effect op de programma's Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling en Overhead. Per saldo resulteert dit in een budgetneutrale verschuiving over de programma's heen. Daarnaast zijn er nog een aantal technische wijzigingen wat neutrale budgetverschuivingen veroorzaakt tussen taakvelden binnen het programma Economische Zaken.

Omschrijving taakveld

Kennis, netwerken, middelen en beleidsinstrumenten worden ingezet om te sturen op systeemdoorbraken die de economie van de stad en de regio helpen vernieuwen, de transformatie van de haven naar een emissieloze economie te versnellen en de modernisering van de stedelijke economie en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het bijzonder te stimuleren. Om de gemeentelijke, regionale en landelijke doelstellingen op economisch gebied te bereiken wordt samengewerkt met bedrijven, (kennis)instellingen en ondernemers, dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau geleverd en wordt de investeringsbereidheid van en aan ondernemers geïdentificeerd en versterkt. Innovatie wordt gestimuleerd. De gemeente is aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Het signaleren van belemmeringen voor ondernemers wordt vertaald naar een lobby naar het Rijk. Regeldrukvermindering en realisering van pilots in de praktijk blijven prioriteit.  Rotterdam Partners heeft onze opdracht gekregen om, ten behoeve van internationaal vermarkten van de stad, internationale bezoekers, bedrijven en congressen aan te trekken. We werken aan de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de andere 22 regiogemeenten. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, zetten we in op regionale internationale acquisitie, business development en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio, waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.


Samen met de vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven en de kennisinstellingen zorgt de gemeente voor kennis en informatie voor ondernemers om het ondernemerschap te versterken. De gemeente brengt het bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar om de arbeidsmarkt weerbaar te maken. Daarnaast zorgt de gemeente dat de digitale infrastructuur en andere vestigingsvoorwaarden optimaal zijn geregeld. Specifiek worden gemeentelijke regels die innovatie, circulariteit en digitale ongelijkheid in de weg staan aangepast of gestopt.