Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Raadsbehandeling Pagina 9

Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De tweede herziening 2020 en Begroting 2021 zijn in de raadscommissies van 28 en 29 oktober 2020 besproken. De raadsbehandeling vond plaats op 10 en 12 november 2020.

Raadsvoorstel

Tweede herziening 2020 & Begroting 2021

Hier vindt u de aanbiedingsbrief en de ondertekende raadsbesluiten voor de tweede herziening 2020 en Begroting 2021.

 

Belastingverordeningen 2021

Via deze link vindt u de raadsvoorstellen voor de belastingverordeningen 2021.

Moties en amendementen

In de raadsbehandeling op 12 november zijn verschillende moties en amendementen aangenomen.

 

De aangenomen amendementen zijn in deze website verwerkt op de volgende programma's/taakvelden:

  • Algemene Middelen / Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen
  • Stedelijke inrichting en ontwikkeling / Wonen en Bouwen
  • Overhead / Overhead en Concernondersteuning
  • Economische Zaken / Economische ontwikkeling
  • Cultuur, Sport en Recreatie / Sportaccommodaties; Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
  • Maatschappelijke Ondersteuning / Samenkracht en burgerparticipatie; Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding
  • Volksgezondheid / Maatwerkvoorziening (Wmo); Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo; Geëscaleerde zorg 18+