Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid Pagina 112

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

In deze paragraaf treft u meer informatie aan over de activiteiten binnen de Regiodeal van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, de rijksoverheid, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven, met het gezamenlijke doel de leefbaarheid van Rotterdam Zuid te verbeteren. Nadat deze in 2011 van start is gegaan, moet Zuid op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 zijn gestegen tot het gemiddelde van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en de rest van Rotterdam. Naast maatregelen op het gebied van school, werk en wonen, moet intensieve inzet op veiligheid en cultuur de kwaliteit van leven van Rotterdammers op Zuid verhogen.

Voor de periode 2018 tot en met 2025 is door de rijksoverheid € 130 mln beschikbaar gesteld: de gemeente Rotterdam vult dit aan met nogmaals € 130 mln. Deze cofinanciering is afgesproken in de Regiodeal Rotterdam Zuid. De verantwoording in deze paragraaf is gebaseerd op deze Regiodeal en behandelt daarmee School, Werk, Wonen en Cultuur. In het kader van de Regiodeal worden deze thema’s pijlers genoemd. Omdat de gelden met betrekking tot Veiligheid geen onderdeel van de Regiodeal zijn, worden deze in andere delen van de begroting behandeld.

Onder de kop ‘wat willen we bereiken?’ zijn de doelen per pijler benoemd en gedefinieerd. Deze volgen door een inhoudelijke toelichting op de activiteiten onder ‘wat gaan we doen in 2021?’ en de financiële tabellen en toelichting hierop onder ‘wat kost dat?’.

1. Wat willen we bereiken?

In de periode 2018 tot en met 2025 vindt een versnelling plaats op vijf thema’s, waarvoor een integrale aanpak wordt nagestreefd om tot het grootste maatschappelijk effect te komen. De te behalen doelen van deze thema’s zijn:

 • School: het aanpakken van onderwijsachterstanden, het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en het toerusten van jongeren voor de arbeidsmarkt met name richting Techniek en Zorg.  Hiertoe wordt onder meer de verlengde schooltijd in Rotterdam Zuid uitgebreid naar andere wijken buiten de Children’s Zone en investeren we in onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs.          
 • Werk: het vergroten van de arbeidsparticipatie van bewoners van Rotterdam Zuid, waardoor het aantal mensen dat structureel afhankelijk is van de bijstand wordt verminderd.
 • Wonen: ingrepen in de verouderde woningvoorraad van Rotterdam Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid. Bij dit alles is verduurzaming een belangrijk uitgangspunt.
 • Veiligheid: het effectiever signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende activiteiten.
 • Cultuur: het verhogen van het voorzieningenniveau en het gebruik ervan, ter bevordering van de cultuurparticipatie, de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en van de economische activiteit in Rotterdam Zuid.

 

De te behalen resultaten zijn als volgt gedefinieerd:

 • School: de huidige achterstand in onderwijsresultaten (Primair Onderwijs (PO)/Voortgezet Onderwijs (VO) op Zuid ten opzichte van het gemiddelde van de G4 is in 2022 relatief kleiner geworden. Verschil in cito-eindtoets groep 8 t.o.v. G4 wordt verder ingelopen tot de helft van het verschil in 2011, dus 531,9 in 2022 (2015/16: 530,8). Omdat deze toets steeds minder representatief is, zal worden overgegaan op een nieuwe indicator zodra die beschikbaar is.
 • Werk: een absolute daling van het aantal mensen in de bijstand op Zuid (c.q. van 15.200, stand maart 2018 naar 11.200 (streefwaarde eind 2031) en een trendbreuk in de bijstandsontwikkeling op Zuid: van disproportioneel (nu 40%) naar evenredig (31%) in 2031 (tussenwaarde 37,4% eind 2022). Met de absolute daling van het bijstandsbestand binnen NPRZ heeft Rotterdam tot 2020 stappen gemaakt. Zo was het aantal mensen met een bijstandsuitkering op 1 januari 2020 13.506.  Maar in 2020 kwam de corona crisis en werd alles anders. De werkloosheid is in 2020 enorm gestegen. De stand per 25 augustus is 14.628.
 • Wonen: ingrepen in de verouderde woningvoorraad die vooral bestaat uit kleine woningen moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Bij dit alles is verduurzaming een belangrijk uitgangspunt.
 • Veiligheid: de veiligheid in Rotterdam Zuid is in 2022 verbeterd door het versterken van een integrale aanpak van de problematiek. Belangrijke elementen daarin zijn het creëren van nieuwe/uitbreiden van bestaande (bestuurlijke) mogelijkheden, innovatie van de aanpak in de vorm van concrete pilots en het adresseren/wegnemen van knelpunten die daarbij naar voren komen.
 • Cultuur: verhoging van de cultuurparticipatie en verbetering van het aanbod van culturele voorzieningen op Rotterdam Zuid, o.a. door het toewerken naar een nieuw beeldbepalend cultuur(wetenschappelijk) instituut.

Onder de verschillende beleidsprogramma’s in deze begroting is de realisatie van de verschillende indicatoren opgenomen. Hierin zijn de indicatoren terug te vinden die ook betrekking hebben op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, met uitzondering van het thema Veiligheid. In de tabel hieronder zijn deze indicatoren overzichtelijk opgenomen.

Effectindicatoren 2018201920202021202220232024
School                
Een hogere gemiddelde score op de Centrale Eindtoets scholen op Zuid Streefwaarde       531,9 531,9    
  Referentiewaarde              
Werk                
Trendbreuk in bijstandsontwikkeling op Zuid Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%      
  Referentiewaarde 40,3% 40,1% 40,3%        
                 

Absolute daling aantal mensen in bijstand op Zuid

Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200      
  Referentiewaarde 1.909 1.854 819        

Wonen

               
Steigers op Zuid Streefwaarde   750 1.500 2.250 3.000    
  Referentiewaarde   780          
Cultuur                
Verhoging cultuurparticipatie en nieuw beeldbepalend instituut PM              
                 

2. Wat gaan we doen in 2021?

2.1 Pijler school

Dagprogrammering

Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid voert het programma Children’s Zone uit met dertig scholen in de gebieden Charlois en Feijenoord. De Children’s Zone betekent veel extra schooluren voor de kinderen op Zuid, de Dagprogrammering (verlengde uren op school), en extra gezins- en opvoedingsondersteuning thuis. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is ook een beperkt aantal scholen in IJsselmonde in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Dagprogrammering, waarmee de Dagprogrammering circa vijfendertig scholen zal omvatten.

Het schooljaar 2019-2020 stond vooral in het teken om het urenaanbod door de scholen van zes naar tien uur uit te breiden; daarmee werden de schoolprogramma’s van 940 uur basis-curriculum uitgebreid naar 1340 uur. Deze operatie is, zo leren het extern evaluatierapport en een tweetal output-metingen, succesvol verlopen, zodat de aandacht zich in het schooljaar 2020-2021 concentreert op de kwaliteitsverbetering van het aanbod. Daarnaast wordt een aantal experimenten uitgevoerd die de relatie tussen het breed opgezette extra-curriculaire aanbod, van cultuur, sport, oriëntatie op het beroepsleven, techniek en de kern-doelstellingen van de Children’s Zone, hogere school eindscores en verbetering van de sociaal-emotionele conditie van de kinderen versterken.    

 

Huisvesting

In 2018 is het convenant ‘herontwerp voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ gesloten. In dit kader zijn afspraken gemaakt dat het voortgezet onderwijs op Zuid over enkele jaren gevarieerder en beter afgestemd is op de behoefte van leerlingen en hun ouders. Bovendien kunnen leerlingen makkelijker doorstromen naar verschillende onderwijsniveaus bij hen in de buurt en van het primair naar het voortgezet onderwijs. Vanwege groeiende behoefte wordt de capaciteit vergroot, zodat er meer plekken voor leerlingen beschikbaar komen en de huisvesting van scholen wordt verbeterd. Met als doel dat meer leerlingen die op Zuid wonen ook op Zuid naar school gaan, omdat het onderwijs op Zuid aantrekkelijker wordt.

De drie grote schoolbesturen Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) en Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) en de gemeente Rotterdam hebben samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, veelzijdiger en toekomstbestendig wordt. Verder komen er drie clusters van onderwijs:

 • Stadionpark, rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion
 • Hart van Zuid, rond Ahoy en het Motorstraatgebied
 • Kop van Zuid/Katendrecht

In Stadionpark en op de Kop van Zuid worden drie nieuwe scholen gebouwd, waarvan de opening voorzien is in 2024. Voorbereidingsprocedures hiervoor zijn gaande.

Onderwijs-inhoudelijk werken de scholen aan vernieuwing, bijvoorbeeld door het aanbieden van het sport- en lifestyle profiel door één van de vmbo-scholen die gaat verhuizen naar Stadionpark.

In 2020 is het Regioplan Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam Zuid goedgekeurd, waardoor de in- en doorstroom in alle vmbo’s met een Techniekprofiel sterk wordt verbeterd in onderlinge samenwerking en met de mbo’s en het bedrijfsleven èn de po scholen. In 2020 is een uitbreiding van de Young Business School Rotterdam gerealiseerd, waardoor nu vrijeschoolonderwijs op vmbo basis en kaderniveau aangeboden wordt op Zuid. Het Zuider Gymnasium verhuist in 2021 naar het Poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis.

 

Aanpak Beste Leraren

Vanuit de aanpak Beste Leraren is in 2019/2020 gestart om extra te investeren in de dertig scholen van de Children’s Zone van het primair en speciaal onderwijs. In het kader van begeleiding van starters, behoud van leraren, vergroten van de instroom, opscholen van onderwijsassistenten en het anders organiseren hebben scholen subsidies aangevraagd en zijn projecten opgestart. Ook wordt er extra geïnvesteerd in professionaliseren van leraren en schoolleiders. In schooljaar 2020/2021 wordt deze lijn voortgezet, waarbij ook de andere primair onderwijsscholen binnen NPRZ hier gebruik van kunnen maken. De toewijzing van woningen aan leraren is uitgewerkt in het Actieplan Middenhuur (maart 2019), waarmee leraren en studenten (mbo en hbo) aan de lerarenopleidingen voorrang kunnen krijgen op de huizenmarkt.

 

2.2 Pijler Werk

In 2021 blijven we meer begeleiding bieden aan werkzoekenden binnen NPRZ dan in overige wijken. Zo blijkt uit een inventarisatie van de contacten die er met werkzoekenden zijn, dat 45,5% van de contacten binnen het gebied van NPRZ worden gehouden. Het aantal werkzoekenden binnen het NPRZ-gebied is 40,3%.  Bij aanvang van de corona situatie steeg het aantal contactmoment met werkzoekenden met het onderwerp ‘zorg’ fors. Het aantal contactmomenten met het onderwerp ‘arbeidsontwikkeling‘ en ‘arbeidsbemiddeling’ stijgen inmiddels weer. Samen voor Zuid zet in op samenwerking tussen afdelingen die dicht bij de burger staan. Er zijn diverse acties om deze samenwerking te intensiveren en kansen te creëren voor arbeidsontwikkeling en arbeidsbemiddeling op Zuid. Dit draagt bij aan het herstel van de werkgelegenheid in het NPRZ-gebied na corona. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Wijkwerkschool en een gerichte vacature herstelactie.

 

2.3 Pijler Wonen

Voor alle herstructureringsprojecten die uit de Regiodeal gedekt zijn, is in 2021 een uitvoeringsbesluit genomen. Er worden vele woningen aangekocht in voorbereiding op realisatie van de grondige aanpak (herstructurering, samenvoeging of vernieuwbouw). Dit wordt niet alleen door de gemeente, maar ook door andere partijen gedaan. De eerste vernieuwbouw/samenvoegprojecten zullen worden opgeleverd en de sloop van Mijnkintbuurt 1+2 en de 2e Carnissestraat is gestart. Tientallen particuliere eigenaren hebben met behulp van een subsidie hun woning samengevoegd of vergroot en eenzelfde aantal nieuwe subsidies zullen verleend worden voor nieuwe samenvoegingen en vergrotingen. Er wordt voor 744 nieuwe woningen een basisaanpak gestart in het kader van Steigers op Zuid. Meerdere buitenruimteprojecten zullen worden opgeleverd, zoals de buitenruimte in aansluiting op het circulaire sloop/nieuwbouwproject Malieklos. Tot slot wordt het verworven vastgoed in winkelgebieden verbeterd. De fysieke tak van de aanpak ‘Hand in Hand’ op de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk zal zichtbare verandering met zich meebrengen doordat panden opgeknapt worden (o.a. door gevelverbetering en luifelverwijdering) waardoor het straatbeeld wordt verbeterd. Tevens vindt herontwikkeling van panden (o.a. door samenvoeging, en transformatie) plaats waardoor het straatbeeld wordt verlevendigd door meer functiemenging (wonen, werken).

 

2.4 Pijler Cultuur

In 2021 worden voor cultuur de ingezette speerpunten culturele programmering, talentontwikkeling en planvorming NCWI (inmiddels cultuurcampus genoemd), voortgezet. Dit betekent dat succesvolle ontwikkelingen en interventies worden uitgebouwd en waar nodig versterkt met aanvullende programmering. Met deze intensivering en aanvullende programmering wordt aangesloten bij een nieuw publiek en bijgedragen aan een hogere cultuurparticipatie van Rotterdammers (op Zuid).

 

Culturele programmering

In 2020 is ingezet op een versterking van de culturele infrastructuur voor Rotterdam Zuid met nieuwe ankers, zoals het Kunstenpand en House of Urban arts. Het versterken van deze infrastructuur en een aansluitende programmering wordt doorgezet in 2021. Vanuit het culturele anker in het Hart van Zuid wordt in 2021 ingezet op het intensiveren van de programmering. Middels diverse grootschalige evenementen wordt meerjarig de schijnwerper op Zuid gericht. Na de opening van het Kunstenpand in 2020, volgen achtereenvolgens het songfestival en aanvullende stadsprogrammering in 2021 (uitgesteld wegens COVID-19) en een grote cultureel manifestatie met en over cultuur op Zuid in 2022[1].

 

Talentontwikkeling

Ook in 2021 wordt de inzet op talentontwikkeling en het borgen en uitbouwen van de keten van talentontwikkeling op Zuid gecontinueerd. Instrumenten die in het kader van de Regiodeal in 2021 worden voortgezet zijn;

 • Het IMPACT impulsprogramma - biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en professionalisering van (creatieve, multidisciplinaire) makers, stimuleert diversiteit, richt zich op het verbinden van het jonge talent aan het netwerk op Zuid;
 • PitcherPerfect010 - een laagdrempelige regeling, waarbij het verhaal en de impact centraal staat, versterkt en faciliteert het grassrootsklimaat, biedt makers met een positieve beoordeling een subsidie en begeleidingstraject van IMPACT Rotterdam.

 

Planvorming NCWI (Nationaal Cultureel Wetenschappelijk Instituut) / Cultuurcampus

Met verschillende partijen (onderwijs en cultuur) binnen en buiten Rotterdam (waaronder het Rijk) is in 2019 en 2020 het idee van een nationaal cultureel wetenschappelijk instituut in Rotterdam uitgewerkt tot de Cultuurcampus. Hoger onderwijs, meer cultuur en toerisme op zuid: dat zijn de doelen van de cultuurcampus. Gemeente, Codarts, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in juni 2020 een convenant gesloten. De Cultuurcampus wordt met deze partijen ontwikkeld als groeimodel. Locatie is de Maashaven met een start medio 2022 op het Charloisse Hoofd. Onder de stuurgroep Cultuurcampus (waarin ook NPRZ en Rijk vertegenwoordigd zijn) wordt in 2021 gewerkt aan locatie onderzoek, huisvesting hoger onderwijs en culturele invulling. Voor het laatste is een cultuurontwikkelaar aangetrokken. De Cultuurcampus zal onderdeel zijn van een grotere gebiedsontwikkeling die Zuid een stevige impuls zal geven.

3. Wat gaat het kosten in 2021?

Het Rijk stelt in de periode 2018-2025 jaar in totaal € 130 mln uit de Regiodeal-gelden ter beschikking, de gemeente Rotterdam dient tenminste hetzelfde bedrag te cofinancieren. De Regiodeal is gestart als een decentralisatie uitkering (DUK) maar is uiteindelijk gewijzigd in 2019 naar een Specifieke Uitkering (SPUK). Deze wijziging is vastgelegd in de wijzigingsovereenkomst Regiodeal Rotterdam (ondertekend dd. 8 januari 2020) en het Rijk heeft bij besluit (beschikking van 10 december 2019) de specifieke uitkering Regiodeal Rotterdam Zuid toegekend. Deze wijziging leidt er onder andere toe dat er sprake is van een verzwaring van de verantwoordingseisen (via SISA) en dat er op basis van realisatie van bestedingen (en verplichtingen) gerapporteerd moet worden. Dit is nieuw en leidt daarom tot een trendbreuk in de cijfers t.o.v. eerdere rapportages.

In onderstaande tabel is op het niveau van de Regiodeal het totaal van realisatie en begroting opgenomen. Daarna volgt per pijler meer inzicht.

 


[1] De beoogde grote culturele manifestatie op Zuid en voor Zuid voor 2021 wordt verplaats naar 2022 in verband met de programmering van het Songfestival in 2021. Deze manifestatie dient als een eenmalige impuls voor Zuid en zal aansluiten bij het diverse en grootstedelijke profiel van Zuid.

PijlersTotale rijksbijdrageRealisatie 2019Cumulatieve realisatie tm 2e herz. 2020Verwachte uitgaven 2020Begroting 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
School 44 3,0 6,3 6,0 9,9 7,8 4,4 9,6 0,0
Werk 24 13,6 9,6 2,4 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Wonen 60 2,5 14,2 15,6 14,0 10,4 3,3 0,4 2,2
Cultuur 2 0,5 0,8 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 130 19,7 30,8 24,5 30,6 24,2 7,7 10,0

2,2

3.1 Pijler school

SchoolTotale rijksbijdrageRealisatie 2019Cumulatieve realisatie tm 2e herz 2020Verwachte uitgaven 2020Begroting 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Children's Zone 18,5 2,3 4,5 3,3 5,9 4,8 0,0 0,0 0,0
2. Dagprogrammering buiten Children's Zone 2,2 0,0 0,0 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Herstructurering VO 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 9,6 0,0
4. Leraren 6,8 0,7 1,8 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
5. Cultuurcampus 2,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 44,0 3,0 6,3 6,0 9,9 7,8 4,4 9,6 0,0

1. Children’s Zone

De Children’s Zone is gericht op betere leerprestaties van kinderen. De school is hierbij het aangrijpingspunt. Het verbeteren van de leerprestaties begint met het geven van extra lessen en betere lessen, afstemming met ouders als partners in de opvoeding, en met andere organisaties in de wijk om een zinvolle dagbesteding voor deze kinderen tot stand te brengen.

 

2. Dagprogrammering buiten Children’s Zone

Er zijn inmiddels ook scholen buiten de Children’s Zone die starten met Dagprogrammering. Deze subsidieregeling is gestart in schooljaar 2020/2021 en er zullen komend schooljaar drie scholen buiten de Children’s Zone Dagprogrammering uit gaan voeren.

 

3. Herstructurering VO

In 2018 is het convenant ‘herontwerp voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ gesloten. Naast de dekking van de regiodeal is ook de cofinanciering (door gemeente) geregeld. De middelen worden pas aan het einde van de Regiodeal looptijd gerealiseerd bij oplevering van de nieuwe objecten.

 

4. Leraren

Vanuit de aanpak Beste Leraren is in 2019/2020 gestart om extra te investeren in de dertig scholen van Children’s Zone van het primair en speciaal onderwijs. In schooljaar 2020/2021 wordt deze lijn voortgezet, waarbij ook de andere primair onderwijsscholen binnen NPRZ hier gebruik van kunnen maken.

 

5. Cultuurcampus

Uit de onderzoeksfase is naar voren gekomen dat de onderwijscomponent een belangrijk fundament vormt voor een NCWI. De planvormingskosten van de volgende fase (2020, 2021 en 2022), welke bestaan uit een start maken vanuit een locatie, het uitwerken van het convenant, verdere planvorming en placemaking zullen tlv de pijler onderwijs worden gebracht.

 

Corona

De beperkende maatregelen ter indamming van het Coronavirus hebben effect gehad op de uitvoering van activiteiten binnen de pijler School en op de beoogde resultaten. De sluiting van de scholen heeft de dagprogrammering stilgelegd. Echter de vaste kosten, bestaande uit voornamelijk personele inzet, zijn wel gewoon gemaakt. Corona heeft dus nauwelijks financiële gevolgen had, hoogstens in iets lagere vaststellingen in december voor schooljaar 19/20. Uitvoering geven aan de herstructurering VO en leraren aanpak zijn gedurende corona gewoon doorgegaan. De middelen hiervoor worden conform begroting uitgegeven.

3.2 Pijler werk

WerkTotale rijksbijdrageRealisatie 2019Cumulatieve realisatie tm 2e herz. 2020Verwachte uitgaven 2020Begroting 2021Raming 2022Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025

1. Inzet op de vraagkant; Matching op Werk

4,0 3,0 2,3 0,6 1,0 1,0        
2. Aanpak Versterking Aanbodkant; Tegenprestatie 8,0 4,9 3,5 0,5 2,0 2,0        
3. Aanpak versterking Aanbodkant: Prematching en Tegenprestatie 6,0 3,5 2,5 0,1 1,0 1,0        
4. LeerWerkakkoord 4,0 2,2 1,0 1,0 1,5 1,5        
5. Onderzoek, monitoring, evaluatie, methodiek-ontwikkeling, professionalisering, communicatie. 2,0   0,3 0,2 0,5 0,5        
Totaal 24,0 13,6 9,6 2,4 6,0 6,0        

1. Inzet op de vraagkant: Matching op Werk

Betreft de extra inzet van werkconsulenten op kwetsbare doelgroep met multiproblematiek. Ingezette scholingstrajecten ter ondersteuning van deze doelgroep richting arbeid worden ook bekostigd uit dit budget.

 

2. Aanpak versterking Aanbodkant: Tegenprestatie

Het betreft de inzet van activeringscoaches die zich richten op de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit NPRZ.

 

3. Aanpak versterking Aanbodkant: prematching en Tegenprestatie

Uit dit budget wordt de extra inzet van inkomensconsulenten t.b.v. NPRZ betaald, waardoor binnen Inkomen een lagere caseload ontstaat in NPRZ, met als gevolg dat er meer ruimte is om intensiever de werkzoekende en werkconsulenten met NPRZ caseload te kunnen adviseren.  Daarnaast worden werkconsulenten bekostigd voor de caseload behandeling van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 

4.Leerwerkakkoord

Binnen het LeerWerkAkkoord (LWA) worden afspraken gemaakt met onze partners om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het LWA bestaat uit de pijlers van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk.  Er worden afspraken gemaakt met de sectoren Haven, het Midden en Kleinbedrijf, de Zorg, Transport en Logistiek.

Uit dit budget wordt een deel van de algemene programmakosten betaald van het Leerwerkakkoord alsook een deel van de kosten binnen deel-leerwerkakkoorden.

 

5.Onderzoek, monitoring, evaluatie, methodiekontwikkeling, professionalisering en communicatie

Uit dit budget wordt het onderzoeks- en professionaliseringsprogramma KNAP’RZ betaald. In 2019 zijn de contracten met de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en SEOR afgesloten die dit onderzoeks- en professionaliseringsprogramma uitvoeren.

 

Corona
Tot het moment van de lockdown medio maart 2020 nam het aantal mensen in de bijstand op Zuid gestaag af. Sinds de lockdown is het bijstandsvolume echter fors gestegen. Mensen die werken in ZZP-constructies of flexibele arbeidscontracten en over beperkte financiële buffers beschikken (met name jongeren) zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de Corona-crisis. Dit college neemt maatregelen om het effect zoveel mogelijk te dempen. De basis voor de dienstverlening blijft het bieden van inkomenszekerheid. We blijven dienstverlening op maat bieden aan Rotterdammers die al in de uitkering zaten gericht op stabiliteit, mee blijven doen en ontwikkeling.

De financiële effecten van Corona op de pijler zijn nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat voor de leerwerkakkoorden, onderdeel 4 van de pijler Werk, aan de orde is dat afspraken met werkgeversorganisaties en scholen vertragen in Coronatijd. Het financiële effect is onduidelijk, maar er is wel voldoende tijd om dat nog in te lopen. Voor de eerste drie onderdelen van de pijler Werk geldt dat er uitsluitend arbeidskosten zijn verantwoord. Op de omvang van de kosten heeft Corona geen effect. Wel is niet uit te sluiten dat het personeel door Corona minder contact heeft gehad met werkzoekenden. Ook is personeel mogelijk (deels) ingezet op andere trajecten, zoals bijvoorbeeld TOZO. Er bestaat dus een mogelijkheid dat een deel van de arbeidskosten als gevolg van Corona toegerekend moeten worden aan andere activiteiten. Wanneer dat aan de orde blijkt te zijn, kan Rotterdam in de nog resterende jaren het bedrag aan arbeidskosten declareren. De inzet van trajecten is door Corona wel geringer. Opleidingsinstellingen hebben hun deuren gesloten en werkzoekenden zijn minder doorgestuurd naar (werk)ervaringsplaatsen. De kosten van de inzet van trajecten zijn nog niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Het bepalen van de kosten en de toerekening hiervan aan Zuid is heel intensief. Er is daarom besloten die kosten alleen aan het eind van het jaar inzichtelijk te maken

3.1 Pijler wonen

WonenTotale RijksbijdrageRealisatie 2019Cumulatieve realisatie tm 2e herz 2020Verwachte uitgaven 2020Begroting 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Grondige aanpak particuliere voorraad: sloop/nieuwbouw + transformatie bestaande voorraad 46,7 2,4 14,0 12,5 10,1 7,4 2,7    
2 Woonmilieus: buitenruimte + winkelstraten 12,3 0,1 0,2 2,6 3,4 3,0 0,7 0,4 2,2
3. Regionale Spreiding 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5        
Totaal 60,0 2,5 14,2 15,6 14,0 10,4 3,3 0,4 2,2

1.Grondige aanpak

Binnen de grondige aanpak via sloop-nieuwbouw is er voor het jaar 2021 € 10 mln begroot aan bestedingen.

De verwerving van panden is in 2021 geraamd op € 1,9 mln. Dit gaat voor het grootste deel naar het project Carnisse Poort. Het uitvoeringsbesluit is 27 juni 2019 door de gemeente genomen. Daarmee is de grondige aanpak van 52 woningen gestart. Voor de grondige aanpak van de woningen in de bouwblokken rondom de Bonaventurastraat is – na een tender – op 26 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Rotterdam en vastgoedontwikkelaar Trotz Vastgoed. Ambitie is dat 51 woningen worden samengevoegd, gerenoveerd en verbeterd tot 33 woningen. De NPRZ bijdrage is maximaal € 2,1 mln waarvan voor 2021 aan vast te stellen subsidie wordt begroot € 0,5 mln. Voor nieuwe projecten worden voor 2021 bestedingen verwacht van € 7,6 mln.

 

2.Woonmilieus: buitenruimte en winkelstraten

Binnen de meerjarige en integrale aanpak woonmilieus: winkelstraten en buitenruimte is er voor het jaar 2021 € 3,4 mln begroot aan bestedingen. Op 2 maart 2019 is voor het project Beijerlandselaan – Groene Hilledijk het startbesluit voor het programma “Hand in Hand”  bestuurlijk (college BenW) bekrachtigd. Met een NPRZ budget van € 6 mln voor dit programma kunnen in de periode 2019 -2022 ca. 40 winkelpanden worden aangepakt. Voor 2021 wordt aan bestedingen voor het verwerven en aanpakken van panden begroot € 1,4 mln.

Voor de aanpak van de buitenruimte rondom de nieuwe woningen is de totale rijksbijdrage in kader regiodeal NPRZ € 6,3 mln. Voor 2021 wordt hiervan aan bestedingen begroot € 2,0 mln.

 

3.Regionale spreiding

Binnen de regionale Spreiding werkt de provincie Zuid-Holland aan het borgen van de ontwikkeling van de goedkope voorraad in de regio. Onderdeel hiervan is een financiële incentive in het kader van de opgave in Rotterdam Zuid voor díe regiogemeenten waar extra DAEB-woningen worden gerealiseerd. De financiering van deze stimuleringsmaatregel bestaat naast de provinciale inbreng (€ 4 mln) uit een bijdrage vanuit de regiodeal Rotterdam Zuid van € 1 mln. De regeling is ingegaan per 1 juni 2020. Na een formeel verzoek van de provincie aan Rotterdam zal de gemeente zijn bijdrage van € 1 mln formeel per wethoudersbrief aan de provincie bevestigen en in 2021 de eerste € 0,5 mln (50%) naar de provincie overboeken.

 

Corona

De financiële effecten van corona op de pijler Wonen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Wel zijn verschillende scenario’s doorgerekend en zijn de financiële buffers in het programma van de pijler Wonen geanalyseerd. Vooralsnog is de conclusie dat er in de bestemmingsreserve NPRZ-wonen en de onderliggende projecten een financiële buffer aanwezig is die voldoende groot is om eventuele financiële tegenslagen als gevolg van corona te dekken. Ook in de komende periode zullen voor de pijler Wonen het programma, de onderliggende projecten en de financiële buffers worden gemonitord en periodiek worden geactualiseerd. 

3.1 Pijler cultuur

CultuurTotale rijksbijdrageRealisatie 2019Cumulatieve realisatie tm 2e herz 2020Verwachte uitgaven 2020Begroting 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Culturele Programmering 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3        
2 Talentontwikkeling 1,0 0,2 0,5 0,1 0,4        
3 Planvorming NCWI en onderzoek 0,1 0,1 0,1 0,1          
Totaal 2,0 0,5 0,8 0,5 0,7        

1. Culturele programmering

Theater Zuidplein richt zich ook in 2021 op verbetering van de culturele infrastructuur op Zuid, op verbreding van het aanbod en verhoging van het publieksbereik. Vanuit het in september 2020 geopende culturele anker in het Hart van Zuid, Theater Zuidplein, wordt in 2021 ingezet op het intensiveren van de programmering: meer voorstellingen en andere culturele en educatieve activiteiten;  (co)produceren in het productiehuis Stage-Z; het talentontwikkelingsprogramma Lab-Z; nieuwe concepten zoals Zone-Z het open podium van Zuid in de centrale hal.  Het succesvolle format PitcherPerfect, krijgt een structureel vervolg met twee edities per jaar op Zuid. De makers die een positieve beoordeling krijgen, ontvangen een subsidie en krijgen een begeleidingstraject van IMPACT Rotterdam. Zo wordt ook de vervolgstap in de keten geborgd. Daarnaast zal er in 2021 ook een grootschalige evenementen plaatsvinden op Zuid. De beoogde grote culturele manifestatie op Zuid en voor Zuid voor 2021 wordt verplaats naar 2022 in verband met de programmering van het Songfestival in 2021. Deze manifestatie dient als een eenmalige impuls voor Zuid en zal aansluiten bij het diverse en grootstedelijke profiel van Zuid. In totaal is hiervoor in 2021 € 300.000 begroot.

 

2. Talentontwikkeling

Het IMPACT impulsprogramma loopt door in 2021 en zal een nieuwe lichting aan Rotterdamse makers (van Zuid) voortbrengen. Het tweejarig programma levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige cultuursector en aan Rotterdam Zuid als de plek voor creatieve makers. Hiervoor is in 2021 € 400.000 geraamd.

 

3. NCWI/Cultuurcampus

De verplichtingen die zijn aangegaan bij het onderdeel planvorming NCWI/ Cultuurcampus bestaan uit het verkennen van de haalbaarheid van deze opgave en de eerste stappen in de mogelijke realisatie ervan. Geconcludeerd kan worden dat de NCWI  zorgt voor een positieve impact op de omgeving en dat met de juiste bouwstenen deze op een haalbare manier ontwikkeld kan worden. Daarnaast is naar voren gekomen dat de onderwijscomponent een belangrijk fundament vormt voor een NCWI, het verbindt onderwijs, cultuur en toerisme. De planvormingskosten van de volgende fase (2020, 2021 en 2022), welke bestaan uit een start maken vanuit een locatie, het uitwerken van het convenant, verdere planvorming en placemaking zullen tlv de pijler onderwijs worden gebracht. Daarom is er verder geen raming meer opgenomen voor 2021.

 

Corona

De beperkende maatregelen ter indamming van de verspreiding van het Coronavirus heeft effect gehad op de uitvoering van activiteiten binnen de pijler Cultuur en (daarmee ook) op het behalen van beoogde resultaten. Cultuurplan instellingen die in nood zijn gekomen, kunnen een beroep doen op het door de gemeente beschikbaar gestelde noodfonds. Ook heeft dit college kortetermijnmaatregelen genomen zoals coulance, bevoorschotting en opschorten van de huren. Per instelling wordt bekeken of men ervoor in aanmerking komt. De financiele schade zal (op de middellange termijn) effect hebben op de speerpunten, met name op de culturele programmering en talentontwikkeling. De urgenties voor de korte termijn zijn opgepakt door bestuurders. De verdere verkenning van de Cultuurcampus loopt gewoon door.