Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Beheer van de stad Pagina 22

Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 2

Begraafplaatsen en crematorium

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

TAAKVELD 3

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

TAAKVELD 7

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

TAAKVELD 8

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 9

Ruimtelijke ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

TAAKVELD 10

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   kg / inwBron
Omvang huishoudelijk restafval Kilogram per inwoner per jaar Streefwaarde

249

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie

276(2019)

Toelichting BBV-indicatoren

Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves239.906244.051250.712253.701257.439260.277

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.126 1.175 229 229 229 229
Belastingen 74.566 78.282 82.176 85.011 87.800 90.620
Overige opbrengsten derden 162.625 164.892 169.418 169.451 170.279 170.280
Overige baten -412 -298 -1.111 -990 -869 -853
Lasten exclusief reserves372.008378.654383.494388.660387.175393.374

Apparaatslasten 124.762 127.918 127.060 126.653 126.836 126.836
Inhuur 7.047 7.518 6.940 6.940 6.940 6.940
Overige apparaatslasten 4.571 4.525 3.199 3.163 3.277 3.277
Personeel 113.144 115.875 116.921 116.550 116.620 116.620
Intern resultaat -3.043 -5.646 -5.471 -5.460 -5.455 -5.455
Intern resultaat -3.043 -5.646 -5.471 -5.460 -5.455 -5.455
Programmalasten 250.290 256.383 261.905 267.468 265.793 271.993
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 158.354 167.641 162.083 162.025 153.539 154.893
Kapitaallasten 53.110 55.027 65.794 70.058 75.356 78.502
Overige programmalasten 36.625 33.715 34.029 35.385 36.898 38.597
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.201 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -132.103 -134.603 -132.782 -134.959 -129.736 -133.098
Saldo voor reserveringen -132.103 -134.603 -132.782 -134.959 -129.736 -133.098
Reserves-4.5829.5799.2989.6425.9746.663

Onttrekking reserves 5.366 12.482 9.298 9.642 5.974 6.663
Toevoeging reserves 9.968 3.747 600 0 0 0
Vrijval reserves 19 844 600 0 0 0
Saldo -136.685 -125.024 -123.484 -125.317 -123.763 -126.435

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten omvatten vooral inkomsten uit lokale lasten. Deze zijn opgebouwd uit belastingen en opbrengsten derden.  Onder belastingen valt de rioolheffing en opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het organisatieonderdeel Vervoer & Materieel.

 

Lasten

De lasten omvatten apparaat en programmalasten van de taakvelden die binnen het programma Beheer van de Stad vallen.

 

Reserves
Voor 2020 en verder zijn diverse reserves geactualiseerd met betrekking tot de begrote onttrekkingen. Deze worden per taakveld toegelicht.

 

Meerjarig verloop

In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de baten en lasten.

De belangrijkste mutaties zijn:

 • Bommenregeling (€ 2,1 mln in 2020): voor de bommenregeling is in de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds aan de gemeente Rotterdam over 2019 een suppletie-uitkering toegekend van 70% van de uitvoeringskosten.
 • Kleinschalige buitenruimteprojecten (€ 600 in 2020 tot € 252 in 2024) : Het toegekende budget voor buitenruimteprojecten ad. € 7 mln is verdeeld over investerings- en exploitatieprojecten. Naast de exploitatiebudgetten wordt ook een budget opgevoerd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringsprojecten.
 • Maastunnel - Vrijval kapitaallasten (€ 0 in 2020 tot - € 1,3 mln in 2024): Door een combinatie van factoren valt de investering lager uit. Dit levert structureel € 1,3 mln op aan bespaarde kapitaallasten.
 • Onderhoudskostenregeling < 100k (€ 0 in 2020 tot € 575 in 2024): De begroting is aangepast voor de kosten van beheer en onderhoud als gevolg van de toename van nieuwe aanleg van buitenruimte.
 • Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte (€ 0 in 2020 tot € 3,1 mln in 2024): Deze aanpassing is ter dekking van de kapitaallasten voor de urgente investeringen in civiele kunstwerken zoals stalen bruggen en kademuren.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Beheer van de stad-5.1013%-1513%2.5402%-6332%-3.3052%
Afval - Grondstoffen -821 3% -800 3% -442 2% -462 2% -478 2%
Begraafplaatsen en crematoria -914 56% -489 27% -506 28% -511 28% -512 28%
Cultureel erfgoed - Archeologie -2 0% -51 4% -55 5% -56 5% -56 5%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -14 1% -12 1% -12 1% -12 1% -12 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.011 2% -1.160 3% -733 2% -417 1% -907 2%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -2.086 1024% 35 20% 35 20% 35 20% 35 20%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -568 5% 232 2% 224 2% 179 2% 183 2%
Riolering 0 0% -979 5% -992 5% -1.004 5% -1.017 5%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -16 0% -89 1% -411 7% -439 7% -439 7%
Verkeer en vervoer - Beheer -1.691 1% 3.161 2% 5.433 4% 2.054 2% -102 0%
Afval - Grondstoffen -821 3% -800 3% -442 2% -462 2% -478 2%
Begraafplaatsen en crematoria -914 56% -489 27% -506 28% -511 28% -512 28%
Cultureel erfgoed - Archeologie -2 0% -51 4% -55 5% -56 5% -56 5%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -14 1% -12 1% -12 1% -12 1% -12 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.011 2% -1.160 3% -733 2% -417 1% -907 2%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -2.086 1024% 35 20% 35 20% 35 20% 35 20%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -568 5% 232 2% 224 2% 179 2% 183 2%
Riolering 0 0% -979 5% -992 5% -1.004 5% -1.017 5%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -16 0% -89 1% -411 7% -439 7% -439 7%
Verkeer en vervoer - Beheer -1.691 1% 3.161 2% 5.433 4% 2.054 2% -102 0%

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. De basis hiervoor is de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is in het voorjaar 2019 aangeboden.
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise