Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Musea - Cultuur Pagina 42

Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Met ingang van 1 juni hebben de musea hun activiteiten weer hervat met inachtneming van de RIVM- en 1,5-metermaatregelen. Voor de musea betekent dit aanmerkelijk minder bezoekers dan verwacht. Zij zullen naar verwachting een deel van de prestatieafspraken in 2020 niet kunnen realiseren. Hoewel de subsidie wordt gecontinueerd, zullen de musea door o.a. lagere eigen inkomsten aanzienlijke financiële schade leiden. Om te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen heeft de gemeente in juli 2020 een noodfonds gevormd voor cruciale instellingen waarvoor faillissement in de komende maanden dreigt. Het fonds heeft een looptijd tot 1 september en wordt mogelijk gecontinueerd tot het eind van 2020. Enkele van de Rotterdamse musea hebben een beroep gedaan op ondersteuning uit het fonds.

Scholen zijn tot 11 mei gesloten geweest. Als gevolg daarvan hebben cultuureducatieprogramma’s ook stilgelegen. Het is nog onduidelijk of de tijdelijke sluiting van de scholen naar aanleiding van Covid-19 invloed heeft op de college-indicator in 2020.

De gevolgen van Covid-19 zullen naar verwachting nog lange tijd doorwerken in de cultuursector. De verwachting is dat de activiteiten in ieder geval in de eerste helft van 2021 maar mondjesmaat herstart kunnen worden.

 

Ontwikkelingen 2021-2024

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024
In het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de anvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht in juni 2020 advies uit aan het college van B&W over de cultuurplanaanvragen. Op basis hiervan heeft het college in september 2020 het verdelingsvoorstel vastgesteld. Dit voorstel wordt eind november 2020 aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming voorgelegd.

Renovaties
De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. In het gebouw zit asbest en het museum voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. In mei 2019 is het museum gesloten en is een begin gemaakt  met de renovatie- en verbouwingswerkzaamheden, die zeven jaar gaan duren.

In september 2020 heeft het Wereldmuseum na een grootscheepse verbouwing weer volledig haar deuren geopend.

Museumvisie
In 2020 zal de gemeente naar verwachting een museumvisie uitbrengen in vervolg op de nota Schatten van Rotterdam, visie op de collectie Rotterdam.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves900000

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves33.56138.33134.57234.02433.95134.201

Apparaatslasten 695 785 812 809 736 736
Inhuur 13 32 33 33 33 33
Overige apparaatslasten 11 23 25 25 49 49
Personeel 671 729 754 752 654 654
Intern resultaat 25 10 0 0 0 0
Intern resultaat 25 10 0 0 0 0
Programmalasten 32.840 37.536 33.761 33.215 33.215 33.465
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.976 1.055 800 254 254 504
Subsidies en inkomensoverdrachten 30.865 36.481 32.961 32.961 32.961 32.961
Saldo voor vpb en reserveringen -33.552 -38.331 -34.572 -34.024 -33.951 -34.201
Saldo voor reserveringen -33.552 -38.331 -34.572 -34.024 -33.951 -34.201
Reserves1.4467800000

Onttrekking reserves 1.846 6.422 0 0 0 0
Toevoeging reserves 400 5.642 0 0 0 0
Saldo -32.106 -37.551 -34.572 -34.024 -33.951 -34.201

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Musea - CultuurBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -34.852 -34.166 -33.617 -33.545 -33.545
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -2.698 -407 -407 -406 -656
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Museum Boijmans van Beuningen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 -250
Bestemmingsreserve aanloopkosten depot Collectiegebouw Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves -2.700 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -407 -407 -406 -406
Begroting na wijzigingen -37.551 -34.572 -34.024 -33.951 -34.201

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

Museum Boijmans van Beuningen
Ondanks de sluiting van het museum in 2019, blijven er jaarlijks terugkerende lasten bestaan. Hiermee is nu ook in de begroting vanaf
2024 rekening gehouden.

Bestemmingsreserve aanloopkosten depot Collectiegebouw
Aan deze reserve wordt een bedrag van € 3,2 mln onttrokken. Daarmee wordt voldaan aan de verplichtingen, die volgen uit de overeenkomst die voor de realisatie van het Collectiegebouw is aangegaan.

Bestemmingsreserve Noodfonds
Bij de eerste herziening 2020 is een reserve gevormd voor de gevolgen van de coronamaatregelen voor Sport-, Cultuur- en organisaties op het gebied van "Sociaal ondernemerschap". Het toen gereserveerde bedrag is nu herverdeeld over de taakvelden die hiermee in verband staan. Ook wordt nu aan de reserve onttrokken zodat hiermee uitvoering kan worden gegeven aan de subsidieregeling voor noodsteun.

Technische wijzigingen
In taakveld Musea zijn er diverse technische wijzigingen. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging betreft de indexering 2021 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021 (-€372 in 2021 tot 2024). Nadere informatie hierover is opgenomen bij Grondslagen. Daarnaast zijn er diverse kleine technische wijzigingen (-€ 35 in 2020 tot -€ 34 in 2024).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.