Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatschappelijke ondersteuning Pagina 51

Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 2

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld

TAAKVELD 4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 5

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves21.71118.75719.63319.86317.65617.398

Bijdragen rijk en medeoverheden 14.198 10.568 11.195 11.424 9.210 8.952
Financieringsbaten 228 239 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 7.085 7.950 8.199 8.199 8.207 8.207
Overige baten 200 1 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves196.141213.077216.319209.387187.995186.310

Apparaatslasten 45.611 48.352 46.050 45.546 45.012 43.650
Inhuur 7.605 5.805 2.043 2.057 1.416 1.416
Overige apparaatslasten 1.112 980 1.277 1.273 1.769 1.769
Personeel 36.894 41.566 42.730 42.216 41.827 40.465
Intern resultaat 3.298 2.388 1.031 1.031 1.031 1.031
Intern resultaat 3.298 2.388 1.031 1.031 1.031 1.031
Programmalasten 147.232 162.337 169.237 162.809 141.952 141.629
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59.477 68.678 74.558 71.389 61.650 61.392
Kapitaallasten 278 70 0 0 0 0
Overige programmalasten 369 113 86 86 86 86
Sociale uitkeringen 37.370 37.245 38.250 37.978 28.348 28.348
Subsidies en inkomensoverdrachten 49.738 56.231 56.343 53.356 51.867 51.802
Saldo voor vpb en reserveringen -174.430 -194.319 -196.686 -189.524 -170.338 -168.911
Saldo voor reserveringen -174.430 -194.319 -196.686 -189.524 -170.338 -168.911
Reserves4282.6460000

Onttrekking reserves 428 2.796 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 150 0 0 0 0
Saldo -174.002 -191.674 -196.686 -189.524 -170.338 -168.911

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas en ESF (Europees Sociaal Fonds)-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie, taal en jeugd.

Meerjarig verloop

De baten blijven gedurende de jaren 2020 tot en met 2024 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten nemen vanaf het jaar 2022 af vanwege afloop van de middelen uit het coalitieakkoord.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Maatschappelijke Ondersteuning-2.5671%-8.6642%-9.23611%-13.07924%-11.65215%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -224 1% 314 2% -1.707 11% -3.655 24% -2.265 15%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 695 1% -1.304 2% -331 1% -2.298 5% -2.298 5%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 58 0% -443 2% -513 3% -508 3% -508 3%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -78 2% -102 2% -102 2% -69 4% -69 4%
Samenkracht en burgerparticipatie -3.018 3% -7.129 8% -6.583 8% -6.549 8% -6.512 8%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -224 1% 314 2% -1.707 11% -3.655 24% -2.265 15%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 695 1% -1.304 2% -331 1% -2.298 5% -2.298 5%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 58 0% -443 2% -513 3% -508 3% -508 3%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -78 2% -102 2% -102 2% -69 4% -69 4%
Samenkracht en burgerparticipatie -3.018 3% -7.129 8% -6.583 8% -6.549 8% -6.512 8%

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.