Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid Pagina 60

Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie

151

(2019)

Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 5,3 (2016) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 9,3 (2019) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,6 (2016) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,9 (2019) CBS

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4.67517.59112.3437.4437.4307.430

Bijdragen rijk en medeoverheden 549 12.062 7.321 2.396 2.389 2.389
Overige opbrengsten derden 4.126 5.529 5.022 5.047 5.041 5.041
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves139.355160.237158.990151.297150.514147.187

Apparaatslasten 66.331 61.427 60.084 60.472 60.439 59.133
Inhuur 6.156 1.807 266 266 266 266
Overige apparaatslasten 2.091 1.487 1.017 1.004 1.047 1.047
Personeel 58.085 58.133 58.800 59.202 59.126 57.820
Intern resultaat 1.097 388 -170 -170 -309 -309
Intern resultaat 1.097 388 -170 -170 -309 -309
Programmalasten 71.926 98.422 99.077 90.995 90.384 88.363
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.080 27.077 25.043 20.830 20.226 18.211
Kapitaallasten 453 769 725 425 418 411
Overige programmalasten 146 188 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 63.248 70.389 73.171 69.603 69.603 69.603
Saldo voor vpb en reserveringen -134.679 -142.646 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757
Saldo voor reserveringen -134.679 -142.646 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757
Reserves4511700000

Onttrekking reserves 451 170 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -134.228 -142.476 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757

Toelichting overzicht baten en lasten

Vanaf 2021 is er extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer (€ 3,8 mln in 2021 en € 0,5 mln in de jaren erna). Ten behoeve van de VRR is verder structureel extra budget toegekend vanaf 2021 (€ 2,5 mln) voor diverse bedrijfsvoeringszaken. Vanaf 2020 is er ook structureel extra budget toegekend aan Jongerenwerk (€ 550 in 2020 en € 2 mln structureel per jaar vanaf 2021 voor dit programma). Verder heeft er een kasschuif plaatsgevonden van 2021/2022 naar 2020 om een versnelling in de investeringen in camera's mogelijk te maken (€ 0,7 mln). Tenslotte zijn de intensiveringen uit deze collegeperiode voor Focuswijken, Ondermijning, Cyber en Camera's doorgetrokken naar 2023 (€ 7,7 mln per jaar) en deels naar 2024 (€3,85 mln) en zijn de budgetten vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Openbare orde en veiligheid-4420%-3.72512%-1.3787%-8.4287%-5.1017%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -38 0% -7.387 12% -3.988 7% -3.988 7% -3.988 7%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 189 0% -1.220 3% -1.872 5% -1.959 5% -1.959 5%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -594 2% -2.013 6% -2.017 6% -8.981 32% -5.654 20%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 6.894 100% 6.499 100% 6.499 100% 6.499 100%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -38 0% -7.387 12% -3.988 7% -3.988 7% -3.988 7%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 189 0% -1.220 3% -1.872 5% -1.959 5% -1.959 5%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -594 2% -2.013 6% -2.017 6% -8.981 32% -5.654 20%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 6.894 100% 6.499 100% 6.499 100% 6.499 100%

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.