Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Activering overhead Pagina 66

Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Lasten exclusief reserves-19.081-23.473-25.154-25.166-25.168-26.164

Intern resultaat -19.081 -23.473 -25.154 -25.166 -25.168 -26.164
Intern resultaat -19.081 -23.473 -25.154 -25.166 -25.168 -26.164
Saldo voor vpb en reserveringen 19.081 23.473 25.154 25.166 25.168 26.164
Saldo voor reserveringen 19.081 23.473 25.154 25.166 25.168 26.164
Saldo 19.081 23.473 25.154 25.166 25.168 26.164

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Overhead - Activering OverheadBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 23.001 19.224 19.207 19.504 19.504
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 472 5.930 5.959 5.664 6.660
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 472 5.930 5.959 5.664 6.660
Begroting na wijzigingen 23.473 25.154 25.166 25.168 26.164

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse wijzigingen

In taakveld Activering Overhead zijn er diverse technische wijzigingen geweest:

  • Doorbelasting overhead van projecten (€ 472 voor 2020, oplopend tot € 6,3 mln in 2024). Deze wijzigingen zijn technisch van aard: dit taakveld is met ingang van de Begroting 2020 / Tweede Herziening 2019 ingevoerd. Bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.
  • Indexering 2021 en verder (€ 352). De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen in het onderdeel Grondslagen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit begroting en verantwoording (BBV)