Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting Pagina 16

Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotel-en logiesbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager zijn dan voor de Covid-crisis. In 2021 zagen we dat de hotelbranche zich langzamerhand aan het herpakken is, hoewel de bezettingsgraad in 2021 nog steeds lager is dan voor corona.

In 2021 is een overeenkomst gesloten met Airbnb, waardoor voor boekingen in Rotterdam die via dit platform plaatsvinden, direct de logiesbelasting wordt geïnd. Dit maakt het voor zowel gasten als logiesverstrekkers in dit segment eenvoudiger om logiesbelasting correct af te dragen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. De verwachting is dat de bezettingsgraad van de hotelbranche elk jaar (mits de ontwikkeling van dalende besmettingscijfers doorzet) zal toenemen en dat er tegelijkertijd het aantal hotels groeit, waardoor de opbrengst voor logiesbelasting toeneemt.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3.8235.65410.73112.76714.49714.497

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Belastingen 3.822 5.654 10.731 12.767 14.497 14.497
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves319362348339339339

Apparaatslasten 314 358 347 339 339 339
Inhuur 16 34 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 12 17 12 12 12 12
Personeel 287 307 325 317 317 317
Intern resultaat 5 4 0 0 0 0
Intern resultaat 5 4 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 3.504 5.292 10.383 12.427 14.158 14.158
Saldo voor reserveringen 3.504 5.292 10.383 12.427 14.158 14.158
Saldo 3.504 5.292 10.383 12.427 14.158 14.158

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 6.986 10.215 12.214 13.914 13.914
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -1.694 168 213 244 244
Logiesbelasting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.662 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves -3 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -28 168 213 244 244
Begroting na wijzigingen 5.292 10.383 12.427 14.158 14.158

Toelichting financiële bijstellingen

Logiesbelasting
De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. Als gevolg hiervan zijn de verwachte minderopbrengsten logiesbelasting momenteel geraamd op € 1,7 mln. Deze bijstelling komt bovenop de bijstelling van de eerste herziening van € 5,9 mln. waarmee het totaal bijstelling van 2021 op € 7,6 mln uit komt.
 

Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2021 - € 3 onttrokken aan de bestemmingsreserve.


Technische wijzigingen
In het taakveld Economische promotie – Opbrengsten logiesbelasting zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (- € 10), diverse bijstellingen zoals trainees, opleidings- en reiskosten en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (- € 2), stijging van de uitvoeringskosten Parkeren in 2021 en 2022 door toename van aantal parkeerproducten (- € 9), structurele stijging uitvoeringskosten rioolheffing (- € 8 in 2021 en - € 6 in 2022 en verder), indexering vanaf 2022 e.v. (van € 190 in 2022 tot € 256 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 1).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.