Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

OZB woningen Pagina 19

OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers. Wat betreft het betalen van belastingen zien we dat veel belastingplichtigen keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling; zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan voorheen. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. De stad groeit gestaag, en de belastingen groeien mee. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. We werken aan de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens en continu verbeteren van de basisgegevens en de uitvoerende processen. Verder streven we naar goede dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw digitaal belastingportaal. Het portaal zal opnieuw worden ontwikkeld om te voldoen aan de wet toegankelijkheid overheidswebsites, aan de gemeentelijke huisstijl en aan de dienstverleningsprincipes. In technische zin is het loket aan het einde van zijn levensduur dus ook dat vraagt om vernieuwing. Hierdoor ontstaat een digitaal loket waar burgers en ondernemers op termijn eenvoudig inzage krijgen in hun belastingstukken en digitaal belastingzaken kunnen regelen.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves60.71161.57563.58463.58463.58463.584

Bijdragen rijk en medeoverheden 12 0 0 0 0 0
Belastingen 60.696 61.575 63.584 63.584 63.584 63.584
Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.2465.7745.5975.4985.4985.498

Apparaatslasten 3.866 4.397 4.268 4.169 4.169 4.169
Inhuur 191 424 124 124 124 124
Overige apparaatslasten 148 204 142 142 142 142
Personeel 3.527 3.770 4.001 3.903 3.903 3.903
Intern resultaat 56 53 5 5 5 5
Intern resultaat 56 53 5 5 5 5
Programmalasten 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Overige programmalasten 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Saldo voor vpb en reserveringen 55.464 55.801 57.987 58.086 58.086 58.086
Saldo voor reserveringen 55.464 55.801 57.987 58.086 58.086 58.086
Saldo 55.464 55.801 57.987 58.086 58.086 58.086

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen OZB woningenBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 56.185 56.241 56.234 56.234 56.234
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -384 1.746 1.852 1.852 1.852
OZB Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 900 900 900 900
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves -41 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -343 846 952 952 952
Begroting na wijzigingen 55.801 57.987 58.086 58.086 58.086

Toelichting financiële bijstellingen

OZB 
Bij de onroerendezaakbelasting woningen zien we vanaf 2022 een hogere opbrengst van € 900. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door areaaluitbreiding.
 

Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2021 - € 41 onttrokken aan de bestemmingsreserve.
 

Technische wijzigingen
In het taakveld OZB woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (- € 118 in 2021), diverse bijstellingen zoals trainees, opleidings- en reiskosten en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (- € 27 in 2021), stijging van de uitvoeringskosten Parkeren door toename van aantal parkeerproducten (- € 106 in 2021 en 2022), structurele stijging uitvoeringskosten rioolheffing (- € 93 in 2021 en - € 74 in 2022 en verder), indexering vanaf 2022 e.v. (€ 1,1 mln structureel) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 1).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.