Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Onderwijs Pagina 57

Onderwijs

Het verbeteren van de onderwijsresultaten in de hele stad.

Het vergroten van de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de voorschool en het onderwijs.

Alle kinderen helpen zich te ontwikkelen tot democratische en weerbare Rotterdammers die in staat zijn hun eigen toekomst vorm te geven en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en op de arbeidsmarkt.

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.

Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in de hele stad.

Voldoende goede leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders en instructeurs.

Het verminderen van schooluitval.

TAAKVELD 2

Onderwijshuisvesting

De beste basisschool is altijd in de buurt.

Bieden van een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod voortgezet onderwijs.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Streefwaarde In 2022 hetzelfde lage niveau (0,43) DUO
Realisatie 2,1 (2019)
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Streefwaarde 55 in 2022 DUO
Realisatie 58 (2019)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Streefwaarde 2,82% in schooljaar 19-20 (cijfers beschikbaar eind 2021) DUO
Realisatie 3,2% (schooljaar 18-19)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.  

Toelichting BBV-indicatoren

Absoluut verzuim
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen (leerplicht). De gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school gaan. Bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school. Het cijfer geeft het aantal leerplichtigen weer dat niet staat ingeschreven op een school per duizend inwoners in de leerplichtige leeftijd van 5-18 jaar. De doelstelling was het behouden van de kleine aantallen (0,4 per 1.000 leerlingen) ten opzichte van het G4 gemiddelde. Binnen de G4 werden echter verschillende telmethodes gehanteerd. Hiervoor is nu dezelfde telmethode afgesproken en is het percentage van de G4 daarmee vergelijkbaar geworden. Ondanks deze correctie doet Rotterdam het nog steeds goed op het gebied van absoluut verzuim: in Rotterdam is het cijfer absoluut verzuim (2,1) een stuk lager dan het gemiddelde in Nederland (2,4) en het G4-gemiddelde (3,2). De gemeente zet fors in op absoluut verzuim. Hiervoor worden de leerplichtambtenaren ingezet. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. Dat betekent dat hulp wordt ingezet zodra blijkt dat een jongere geen onderwijs meer krijgt. Ook bemiddelt de ambtenaar met de school en denkt mee met de jongere en diens ouders of verzorgers over welke school het beste is.

 

Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Het cijfer geeft het aantal leerplichtigen weer dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per duizend inwoners in de leerplichtige leeftijd van 5-18 jaar. Op dit moment is het relatief verzuim in Rotterdam (58) een stuk hoger dan het gemiddelde in Nederland (26) en het G4 gemiddelde (36). De achterstand van Rotterdam is mede te verklaren door een lager opgeleide bevolking. Een effectieve aanpak is afhankelijk van een goede samenwerking tussen verschillende partijen (scholen, gemeente, hulpverlening, zorg e.a.). Om dit te bewerkstelligen zullen we de inzet samen met de scholen verder verbeteren. In het Verzuimprotocol MBO zijn de werkafspraken opgenomen die met de scholen zijn gemaakt. De scholen en gemeenten in de regio monitoren gezamenlijk hoe het verzuim zich ontwikkelt.

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
Jongeren die met een diploma van school gaan, hebben meer kans op een baan en op succesvol deelnemen aan de maatschappij. Daarom willen wij dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) of hoger. Het vsv-cijfer geeft het percentage weer van het totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs en mbo (12-23 jaar) dat voortijdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De laatste cijfers (schooljaar 2018-2019) laten zien dat het aantal vsv’ers stijgt. De aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt was toen één van de belangrijkste redenen dat meer jongeren voortijdig de school verlieten. Andere redenen voor voortijdige schooluitval zijn multiproblematiek en een verkeerde studiekeuze. Met de maatregelen uit het nieuwe regionale vsv-programma zetten we specifiek in op deze punten.

Overzicht van baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten OnderwijsRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves65.40471.31668.16159.75358.73456.834

Bijdragen rijk en medeoverheden 64.640 69.671 67.279 58.871 57.852 55.953
Overige opbrengsten derden 764 1.645 881 881 881 881
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves192.853207.493207.589195.644193.269190.994

Apparaatslasten 14.487 15.325 15.758 15.758 15.758 15.760
Inhuur 578 215 454 454 454 454
Overige apparaatslasten 266 326 357 358 358 360
Personeel 13.643 14.784 14.947 14.947 14.947 14.947
Intern resultaat 62.655 58.763 59.386 61.996 66.656 72.396
Intern resultaat 62.655 58.763 59.386 61.996 66.656 72.396
Programmalasten 115.710 133.406 132.445 117.890 110.855 102.838
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.084 14.133 13.012 16.125 10.405 4.351
Kapitaallasten 0 0 0 0 60 47
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 12.816 13.813 14.673 11.105 11.105 11.105
Subsidies en inkomensoverdrachten 94.810 105.460 104.760 90.660 89.285 87.335
Saldo voor vpb en reserveringen -127.449 -136.177 -139.428 -135.891 -134.535 -134.160
Saldo voor reserveringen -127.449 -136.177 -139.428 -135.891 -134.535 -134.160
Reserves1.765164500312289219

Onttrekking reserves 1.700 225 435 312 289 219
Toevoeging reserves 0 126 0 0 0 0
Vrijval reserves 65 65 65 0 0 0
Saldo -125.684 -136.014 -138.928 -135.579 -134.246 -133.940

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en middelen voor de Regiodeal die tot 2022 beschikbaar zijn.

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De middelen onderwijsbeleid dienen ter uitvoering van het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent'. Uit deze middelen worden met name subsidies verstrekt voor vroeg- en voorschoolse educatie, schoolontwikkeling, burgerschap en leraren. Ook worden middelen besteed aan ouderbetrokkenheid, overgangsmomenten in het onderwijs, loopbaanoriëntatie en leerlingenvervoer. Tevens wordt de inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht, die werkzaamheden uitvoeren gericht op het voorkomen van verzuim, hieruit bekostigd.

Onderwijshuisvesting
De lasten voor onderwijshuisvesting bestaan voornamelijk uit huurlast voor schoolgebouwen. Ook de inzet op bewegingsonderwijs wordt hieruit betaald.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop blijft tot 2022 min of meer op het zelfde niveau, vanaf 2022 lopen de baten terug door de afloop van de Regiodeal Rotterdam Zuid.

Reserves

De Regiodeal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Om de specifieke middelen voor het thema ‘School’ inzichtelijk te houden is er een bestemmingsreserve gevormd. De ontvangen rijksmiddelen voor de Regiodeal Rotterdam Zuid worden via deze reserve ingezet.

Twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) worden over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek. In 2020 is een Bestemmingsreserve Convenant ID-banengevormd voor de jaren 2022 en verder.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Onderwijs767-903-893-475-167
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 282 0% -1.382 2% -1.180 2% -1.226 2% -1.208 2%
Onderwijshuisvesting 485 1% 480 1% 287 0% 751 1% 1.041 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 282 0% -1.382 2% -1.180 2% -1.226 2% -1.208 2%
Onderwijshuisvesting 485 1% 480 1% 287 0% 751 1% 1.041 1%

Omschrijving programma

Binnen het programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk onderwijsbeleid waarvoor ze zowel gemeentelijke als rijksmiddelen inzet. Ook voert de gemeente stedelijk beleid uit op schoolzwemmen.