Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten Pagina 61

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1315.5739.8793.9953.9953.995

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 13.806 7.821 1.937 1.937 1.937
Overige opbrengsten derden 13 1.767 2.058 2.058 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves64.00983.53577.75770.37370.37370.264

Apparaatslasten 3.624 5.823 2.244 1.744 1.744 1.744
Inhuur 1.393 3.040 594 94 94 94
Overige apparaatslasten 106 0 0 0 0 0
Personeel 2.125 2.783 1.650 1.650 1.650 1.650
Intern resultaat 147 0 0 0 0 0
Intern resultaat 147 0 0 0 0 0
Programmalasten 60.238 77.712 75.513 68.630 68.630 68.521
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -1.083 11.096 10.511 5.128 5.128 5.019
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 61.320 66.616 65.002 63.502 63.502 63.502
Saldo voor vpb en reserveringen -63.995 -67.962 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269
Saldo voor reserveringen -63.995 -67.962 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -63.995 -67.962 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -67.962 -64.564 -64.564 -64.564 -64.455
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 0 -3.314 -1.814 -1.814 -1.814
Ramingsbijstelling FLO brandweer Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.100 -300 -300 -300
Ramingsbijstelling FLO VRR Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -200 -200 -200 -200
Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -700 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -1.314 -1.314 -1.314 -1.314
Begroting na wijzigingen -67.962 -67.878 -66.378 -66.378 -66.269

Toelichting financiële bijstellingen

Ramingsbijstelling FLO Brandweer

De kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer (OLGB) hebben geleid tot een fikse bijstelling van de contributie van Gemeente Rotterdam voor 2022 (€1,1mln) en verder (gemiddeld €300 per jaar).

Ramingsbijstelling FLO VRR

Net als de Brandweer heeft ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) te kampen met extra kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De meerkosten voor 2021 (€429) kunnen binnen de begroting van Rotterdam opgevangen worden, de meerkosten voor 2022 t/m 2025 niet en bedragen gemiddeld €200 per jaar.

Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA

De CIBUA heeft aangegeven dat ze de contributieverhoging als gevolg van de FLO,  zoals hierboven geschetst, niet volledig kan opbrengen en vraagt de gemeente om hulp. De burgemeester heeft toegezegd om met een eenmalige subsidie van €700 voor 2022 te willen helpen.

Technische wijzigingen

In het taakveld Openbare orde en veiligheid - Crisisbeheeersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten zijn er technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn Indexering 2022 ev (€1.314) en jaarplan Veiligheidshuis 2021 (verschuiving van materieel naar apparaat €1.867).

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.