Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Algemene middelen Pagina 13

Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen levert een bijdrage aan de manier waarop het college werkt aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Het programma Algemene Middelen is het financieel-technische sluitstuk van de begroting. In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Financiële Kengetallen en Verbonden Partijen zijn de inhoudelijke doelstellingen, indicatoren en kengetallen opgenomen.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Gemeentefonds

Doel: Algemene middelen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden