Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 35

Voortgang 2022

Kralingse plas

Al geruime tijd wordt gewerkt aan blauwalgbestrijding in de Kralingse Plas. De gemeenteraad heeft in 2017 besloten tot een structurele aanpak van de jaarlijkse overlast van blauwalg. Het projectdoel is om een zodanig fosfaatarm milieu in de plas te realiseren dat de blauwalg minder kans krijgt om te bloeien en voor overlast te zorgen. In de raadsvergadering van 18 maart 2021 heeft u ingestemd met het voorstel om de hoofdmaatregel in het kader van de bestrijding van blauwalg in de Kralingse Plas te wijzigen van ‘het aanbrengen van een zandlaag’ in ‘het toepassen van Phoslock’.

Eind 2021 zijn de maatregelen uitgevoerd om het fosfaatgehalte in de Kralingse plas omlaag te brengen en daarmee een uitbraak van blauwalg tegen te gaan. In 2022 is gebleken dat de het fosfaatgehalte sterk is verlaagd. Daardoor is in 2022 tijdens deze droge en hete zomer een uitbraak van blauwalg uitgebleven. Ook zijn in 2022 verdere maatregelen genomen om de instroom van fosfaat te beperken vanuit Wolvenvallei en Plaszoom. Deze maatregelen worden eind 2022 en begin 2023 afgerond.

 

Materiaalprijzen en leveringen

Een groot deel van de wereld (en dus ook Rotterdam) heeft sinds medio vorig jaar te maken met sterk stijgende prijzen van grondstoffen, materialen en transport én vertraagde levering van grondstoffen en materialen. De prijsstijgingen zullen naar verwachting voor vele projecten effecten hebben. Hoe groot deze effecten zijn, is vooraf lastig in te schatten omdat dit van vele factoren afhankelijk is zoals de duur van het project, welke risicoregeling van toepassing is en hoeveel onvoorzien is opgenomen in de raming.

 

Uitrol NietRNaast over Rotterdam

De NietRNaast-aanpak heeft tot doel de overlast van huisvuil naast de container te verminderen. Deze aanpak was in onder andere Delfshaven zo succesvol dat hij nu over heel Rotterdam wordt uitgerold. In de wijken controleren reinigingsmedewerkers de containers. Zij registreren met behulp van een app waar het vuil naast de container staat en halen het vervolgens van straat. De reinigers werken samen met handhavers om boetes uit te schrijven. We analyseren de registraties om het werkproces steeds verder te optimaliseren.

Financiële bijstellingen Beheer van de stad (x 1.000)  € 6.881
Tekort reiniging - € 2.309
Lagere opbrengsten Vervoer & Materieel - € 3.100
Stijging energiekosten eigen gebouwen - € 1.003
Overdracht havengerelateerde assets € 10.000
Onttrekking bestemmingsreserve Energietransitie € 4.210
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 917
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

LED-transitie

Het LED-transitieproject loopt vanaf 2020 t/m 2025 waarbij 90.000 armaturen worden vervangen. Inmiddels zijn er in totaal circa 53.000 armaturen vervangen. In 2022 is ook gestart met het vervangen van de armaturen op de hoofd- en verzamelwegen in Rotterdam.

 

Uitrol groente, fruit, etensresten (gfe) hoogbouw

Sinds september 2021 worden in onder andere Blijdorp en Bergpolder groente-, fruit- en etensresten (gfe) gescheiden ingezameld. Deze wijken maken onderdeel uit van de eerste wijken waar deze gfe-wijkcontainers zijn geplaatst. De containers worden hier boven verwachting veel gebruikt.

In 2022 zijn we verdergegaan met (het voorbereiden op) het plaatsen van gfe-wijkcontainers in de overige delen van de stad zoals in Oosterflank, Groot IJsselmonde, Kralingen, Delfshaven en het Oude Westen. In 2023 continueren we dit en worden de storingsproblemen met de containers (zie 22bb4994) opgelost. Het tempo van plaatsen van containers is in toenemende mate afhankelijk van de (vertraagde) levering van materialen zoals staal en chips en van beschikbare software-updates.

 

Wijkgerichte dienstverlening

Met de introductie van de pop-up-milieuparken krijgen bewoners de kans om kapotte of kringloopwaardige spullen op een laagdrempelige manier in te leveren in hun wijk. Tegelijkertijd maken we Rotterdammers bewust van het belang van afval scheiden en informeren we hen over de milieuparken waar ze het hele jaar terecht kunnen.

Een pop-up-milieupark bestaat uit meerdere containers, elk voor een aparte grondstof, zoals textiel, oud papier en karton, elektrische apparaten en grofvuil. In 2022 worden 85 pop-up-milieuparken georganiseerd. Naast dit initiatief hebben we de openingstijden van de milieuparken verruimd. Ook kunnen inwoners sinds kort bakfietsen lenen. Deze wijkgerichte dienstverlening zorgt daarmee voor meer service naar en gemak voor de Rotterdammers.

 

Zero- emissionvoertuigen

Het programma 'verduurzaming gemeentelijk wagenpark' is in uitvoering. De doelstelling, een volledig emissieloos gemeentelijk wagenpark in 2030, die in 2019 bestuurlijk is vastgesteld, is nog actueel. De verduurzaming van de personenwagens en de lichte bedrijfsvoertuigen gaat gestaag verder.

De ontwikkeling van emissieloze zware bedrijfsvoertuigen kent echter nog diverse uitdagingen. De beschikbaarheid / leveringstermijn van voertuigen is bijvoorbeeld erg beperkend. Leveringsproblemen van staal en chips zorgen ervoor dat voertuigleveringen vertraagd zijn. Hierdoor kan in de uitvoering niet geëxperimenteerd worden met het dagelijkse gebruik van de voertuigen.