Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 118

Voortgang 2022

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarom investeert het college fors in schoolgebouwen. De investeringen zijn bedoeld om de kwaliteit van de schoolhuisvesting te verbeteren, en ook om een evenwichtiger onderwijsaanbod in de stad te realiseren.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 
In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 staat hoe de huisvesting van Rotterdamse scholen in de komende jaren gerenoveerd of vernieuwd wordt. Een uitgebreide toelichting op de voortgang van het IHP kunt u teruglezen onder de paragraaf ‘projecten’.

Huisvestingsprogramma 2022 
Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen voor huisvestingsvoorzieningen via het gemeentelijk huisvestingsprogramma. Het gaat bijvoorbeeld om een uitbreiding van een schoolgebouw, tijdelijke huisvesting, medegebruik en ingebruikname. Op grond van de huisvestingsverordening hebben schoolbesturen 124 aanvragen ingediend die zijn opgenomen in het huisvestingsprogramma 2022. 

Ventilatie in scholen 
De coronasituatie heeft het belang van een goede ventilatie benadrukt. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om de ventilatie te verbeteren. Het gaat om de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), bedoeld om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Schoolbesturen konden tot 30 april 2022 een aanvraag indienen. Van de ontvangen aanvragen heeft de gemeente er 51 in behandeling genomen. Daarvan zijn er tot nu toe 42 toegekend.

Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid 
Het convenant ‘Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ heeft verschillende doelen. Het gaat om betere huisvesting, meer plek voor leerlingen, spreiding van scholen en een vlottere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De nieuwbouwprojecten uit het convenant zijn in voorbereiding. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark is in 2024. Het Zuider Gymnasium is in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd en in gebruik genomen.


Campus Internationaal onderwijs en sport
In Rotterdam neemt de behoefte aan internationaal onderwijs toe. De ambities voor een campus internationaal onderwijs en sport worden momenteel nader uitgewerkt in een business case.

 

Onderwijsbeleid

Met het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent' investeert de gemeente in kansengelijkheid in het onderwijs, zodat alle Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Door de gevolgen van de corona-uitbraak blijkt deze investering harder nodig dan ooit.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in uitvoering. Dit programma is bedoeld om scholen te helpen bij het herstel na ‘corona’. Dankzij de rijksmiddelen uit het programma kon de gemeente onder meer 158 extra tutoren werven en opleiden voor rekenen en taal in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De tutoren bieden momenteel een intensief inhaalprogramma aan voor scholieren die een vertraging hebben opgelopen. 

Sinds de start van de oorlog in de Oekraïne vangt de gemeente Rotterdam Oekraïense vluchtelingen op in de stad. Daarbij hoort niet alleen het bieden van onderdak, maar ook van gepast onderwijs voor de kinderen. Om dit goed te kunnen coördineren, is er een tijdelijke onderwijsvoorziening: Schakelschool De Gaffel. Deze school fungeert als centrale locatie. Op 20 juni opende De Gaffel haar deuren. Sinds 22 augustus kunnen ouders hun kind aanmelden als leerling. Vervolgens bekijkt de gemeente samen met de schoolbesturen waar er plek is voor de leerlingen. Via schakelklassen stromen leerlingen vervolgens door naar het Nederlandse onderwijs.
Naast het Nationaal Programma Onderwijs en extra activiteiten rondom Oekraïense vluchtelingen, werkt de gemeente hard aan de uitvoering van het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent'. Hieronder staat per thema de geboekte voortgang.

Kwaliteit en toegankelijkheid

Voor verbetering van de schoolprestaties en verkleinen van de schoolverschillen zijn afspraken gemaakt met scholen. Er zijn hiervoor subsidies verstrekt, die 188 scholen onder meer inzetten voor hoogbegaafdenonderwijs, de basisvaardigheden taal en rekenen, mentorprogramma's en huiswerkbegeleiding. Vroegtijdige signalering van problemen en de inzet van een verbeterplan moeten voorkomen dat scholen afglijden naar een niveau dat de onderwijsinspectie als onvoldoende beoordeelt.

De gemeente brengt de subsidieregeling ‘Voorschoolse Educatie’ gericht onder de aandacht bij gezinnen met schuldproblemen. Met de indicatie ‘gelijke kansen’ hoeven deze ouders geen ouderbijdrage te betalen. Dat is van belang, want juist deze peuters hebben baat bij deelname aan de voorschoolse educatie. Om het bereik van de voorschool verder te vergroten is in 2022 een tijdelijke actie inzet om gratis en vrijblijvend kennis te maken met de Rotterdamse Peutergroep (voorschool).

Financiële bijstellingen Onderwijs  (x 1.000)  € 1.075 
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen  €  1.075
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Voor een goede aansluiting van onderwijs op jeugdhulp werken gemeente, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan een goede basis. Om tijdig te zorgen voor een passend aanbod van onderwijs of jeugdhulp is in 2022 de aanpak Thuiszitters verder verfijnd. Dit is gerealiseerd door het wijkteam te laten aansluiten bij de kerngroep van de Taskforce Thuiszitters. Daarnaast zet de gemeente in op preventie-activiteiten. Die moeten voorkomen dat schoolverzuim leidt tot thuiszitten. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn ook de schoolzorgteams opgestart. Hiermee sluit de inzet van de verschillende zorgprofessionals beter aan bij wat een school nodig heeft. Vanaf eind 2022 zijn 45 schoolzorgteams actief in heel Rotterdam.

Talentontwikkeling
De gemeente wil gelijke kansen realiseren en talenten van kinderen beter benutten. Om dat te bereiken, werkt de gemeente in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) samen met onderwijsinstellingen en andere partners aan de Dagprogrammering. Dagprogrammering houdt in: tien uur extra onderwijstijd per week in het basisonderwijs, en 6 uur in het voortgezet onderwijs (vo). In die uren bieden scholen extra activiteiten aan op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel leren, sport en gezondheid, kunst en cultuur, wetenschap en techniek, ICT en media. Er doen 36 basisscholen en 8 vo-scholen aan mee. In het voortgezet onderwijs gaat het om een tweejarige pilot. Na afloop van het schooljaar 2022-2023 komt er een evaluatie.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
De gemeente stimuleert diverse activiteiten rond de aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt. Hierbij is er extra aandacht voor kansrijke banen en sectoren, bijvoorbeeld de techniek en IT. Zo draagt de gemeente mede bij aan een goede doorstroom naar en keuze voor een passende mbo- of hbo-opleiding, en naar werk. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er 33 subsidieaanvragen toegekend. Scholen kunnen die inzetten voor het bevorderen van een juiste school- en studiekeuze en op de doorstroom naar werk en vervolgopleidingen. De gemeente stimuleert ook de beroepsbegeleide leerweg (bbl) via het Leerwerkloket. De inzet voor digitale vaardigheden in het onderwijs zet de gemeente voort, in samenwerking met de IT-Campus.

Leraren

Met de Rotterdamse aanpak leraren richt Rotterdam zich op de beperking van het lerarentekort en de personeelstekorten in de kinderopvang. De huidige subsidiemogelijkheden blijven gehandhaafd en er komen specifieke maatregelen voor scholen waar de tekorten het grootst zijn. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Uitbreiding in 2022 van het aantal opleidingsplaatsen bij de Opleidingsschool van 591 naar 830. In de Opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomende leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk.
 • Subsidies voor projecten om de werkdruk te verminderen en starters en stagiair(e)s te begeleiden. Mede hierdoor kregen alle pabostudenten en studenten van de lerarenopleiding een stageplaats.
 • Met het project ‘Leraar van buiten’ krijgen potentiële leraren informatie over de mogelijkheden om in het onderwijs aan de slag te gaan.
 • Extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs voor scholing van vakleerkrachten uit de kunst- en cultuursector. Dit is in 2022 gestart. Doel: vakleerkrachten beter inzetbaar te maken in het onderwijs, zodat ze scholen kunnen helpen door meer uren onderwijs te verzorgen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen leraren voorrang krijgen op de huizenmarkt. De Rotterdampas is in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld aan leraren en medewerkers van kinderopvang. Er zijn ruim 14.200 vouchers voor de Rotterdampas verstuurd.
 • Voor het schooljaar 2022-2023 zijn ruim 500 lerarenbeurzen toegekend.

Voortijdig schoolverlaten

 • Uitvoering van het programma VSV Rijnmond 2020-2024 (voortijdig schoolverlater). Het programma beoogt het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen en jongeren kansen te geven om hun talenten te ontplooien en een diploma te halen dat past bij wat zij willen en kunnen.
 • Jongeren die in februari startten op het mbo, maar niet op school kwamen opdagen, zijn in een ‘no show’-actie hierover benaderd.
 • Het concept ‘Leerrecht’ is uitgewerkt voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en de uitvoering van de Leerplicht. Scholen krijgen meer ondersteuning in de aanpak van de afwezigheid van leerlingen. Ook is er ondersteuning voor het houden van startgesprekken op scholen, bespreking van de verzuimadministratie en de voorlichting aan jongeren en ouders.
 • Mbo-scholen bieden met gemeentelijke steun extra begeleiding aan hun studenten en werken in en rond de klas nauw samen met zorgorganisaties.
 • De regionale pilot VSV-coach (voortijdig schoolverlaten) is gestart op enkele locaties. De coach benadert jongeren eerder, eventueel met een huisbezoek, en biedt begeleiding. Dat gebeurt ook voor jongeren van andere gemeenten.