Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 136

Voortgang 2022

Stimuleren sport en bewegen

In de eerste maanden van 2022 zijn de coronamaatregelen afgebouwd. De sportsector kan zich nu gaan richten op herstel en het oppakken van de diverse acties uit de Sportnota 2021 +.

 

Inspirerende topsport

De sportkalender was goed gevuld met het eerste NKnl (Nationale Kampioenschappen turnen, boksen, judo, zwemmen en triatlon gelijktijdig georganiseerd), het CHIO en de World Police & Fire Games. We organiseerden het eerste Rotterdam Cycling Festival als randprogramma bij de bid op de Grand Départ van de Tour de France 2024 of 2025. In juni verscheen de Rotterdam Cycling on Tour-truck voor het eerst in Den Haag, onze samenwerkingspartner in de Tour-ambities. Verder zijn de side events bij het WK dames volleybal 2022 gestart en werd het WK Turnen van 2026 aan Rotterdam toegewezen.

 

Toekomstbestendige en vitale sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen

Verder hebben we het Actieprogramma Verenigingen verder uitgevoerd. Daarbij hebben we acties uitgezet in een vijftal showcases. De showcases richten zich op:

 • flexibele lidmaatschappen;
 • multisportaanbod;
 • aanbod e-sports bij verenigingen;
 • nieuwe organisatievormen;
 • de inzet van verenigingsconsulenten van Sportsupport.

De pilots en acties uit het Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen (oktober 2021) zijn in 2022 uitgewerkt. Dit loopt in 2023 door. De Stichting Buurt- en Speeltuinwerk (BSW) ondersteunt speeltuinen om te vernieuwen. Denk daarbij aan thema’s als:

 • ruimere openingstijden;
 • intensiever en multifunctioneel gebruik;
 • toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking;
 • behoud van de vitaliteit (goed bestuur, financiën en organisatie op orde, voldoende vrijwilligers).
Financiële bijstellingen (x 1.000)  - € 1.080
Sportaccomodaties - € 500
Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 580
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Sportaccommodaties

Voor de sportaccommodaties voerden we de eerste en tweede tranche uit van het Uitvoeringsprogramma IHP Sport 2021-2025. Voor de eerste tranche zijn diverse projecten opgestart; zij zitten in de voorbereidings-, ontwerp- of uitvoeringsfase. In de tweede tranche hebben we twee kunstgrasvelden gerealiseerd en diverse projecten in gang gezet. Denk aan renovatie/vervanging van sporthallen en clubgebouwen en verduurzaming door ledverlichting.

Subsidies

Verder hebben we subsidies verleend binnen de 1/3-regeling. Met die subsidieregeling stimuleren we sport-, scouting- en speeltuinverenigingen om de kwaliteit van hun accommodaties te verbeteren en deze verder te verduurzamen. Half juli 2022 zijn ongeveer 15 subsidies verleend met een totaalbedrag van € 350.000,-.

In 2022 wordt de 1/3-regeling naar aanleiding van het IHP Sport herzien.

Verder heeft het Mulier Instituut adviezen gegeven over de toegankelijkheid van Rotterdamse sportaccommodaties. Deze worden meegenomen en verder uitgewerkt in het beleid en in de uitvoering van het IHP Sport.

Optimalisatie bezettingsgraad en gebruik van sportaccommodaties

We willen ervoor zorgen dat sportaccommodaties optimaal gebruikt worden. Daarom kijken we naar de bezettingsgraad en naar de doelgroepen die gebruikmaken van sportaccommodaties. We doen dat onder meer aan de hand van:

 • aanpak bezettingsgraad gymzalen en buitensportcomplexen;
 • de uitwerking Visie Sportcomplex van de toekomst (concept);
 • de inzet op weekendvoetbal.

 

Natuur- en Mileueducatie (NME)

We hebben een inhoudsopgave en een grove schets van de nieuwe beleidsnota Natuur- en milieueducatie (NME) opgesteld. Deze werken we de komende maanden via gesprekken met belanghebbenden verder uit.

We zijn bezig met de bouw van een nieuw dierenasiel. De grond en opstallen aan de Abraham van Stolkweg zijn overgedragen. Het bouwteam bereidt de start van de bouw na de zomer voor. De overeenkomst voor de wettelijke taak dierenopvang is per 1 juli 2022 ingegaan.