Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Doel: Veilige stad Pagina 162

Wat willen we bereiken?

Rotterdam is een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Dit meten we aan de hand van de Veiligheidsindex dat deel uitmaakt van het Wijkprofiel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wijkveiligheid

 • Vanuit het project Kwetsbare Wijken inzet van stadsmariniers in Bloemhof, Carnisse, Hillesluis en Oude Westen, op onder meer de pleinenaanpak, inzet stewards, community events, organiseren van bijeenkomsten met bewoners en ondernemers.
 • Vervolgen van de aanpak op Veiligheidsbeleving, specifiek op het versterken van de beleefde veiligheid.
 • In 2023 meer projecten Intensief Beheer, naast Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Oud-Charlois en Tarwewijk. Dit zijn straataanpakken om misstanden achter de voordeur te achterhalen, uitbuiting en fraude aan te pakken en meer grip te krijgen op goede en slechte verhuurders.
 • Bijdragen aan een veilige stad, een groter veiligheidsgevoel en minderen overlast op straat, door inzet van handhavers op plekken en momenten dat de stad daar om vraagt. (Prestatieindicator: aantal wijkhandhavers in de focuswijken; totaal handhavers)
 • Uitbreiding aantal wijk- en stadshandhavers, voornamelijk in de focuswijken. (Prestatieindicator: aantal wijkhandhavers in de focuswijken; totaal handhavers)
 • We pakken straatoverlast aan door meer inzet in de nachtelijke uren. (Prestatieindicator: voor nu de indicator niet opnemen, maar in de toekomst mogelijk: % meldingen afgedaan in de avonduren; we willen eerst de evaluatie van de pilot late avonddiensten (op vrijdag en zaterdag) afwachten)
 • Inzet van wijkhandhavers en jongerenwerkers tegen seksuele straatintimidatie op hotspots, en een sterkere samenwerking met horecaondernemers en de RET.
 • Professionals doen kennis op om hun bewustwording te vergroten van seksuele straatintimidatie. Zij krijgen handvatten voor hun eigen handelen.
 • In 2023 komen er 1 à 2 nieuwe cameraprojecten. Naar verwachting gaat het hierbij in totaal om rond de 20 camera’s.

 

Woonoverlast

 • Het toetreden van meer particuliere verhuurders tot het samenwerkingsverband   voor de aanpak van complexe woonoverlast;
 • Nog meer benutten van bestuurlijke gedragsaanwijzingen, op grond van de Wet aanpak woonoverlast, zowel voor overlastgevende huurders als verhuurders die zich niet of onvoldoende inzetten tegen woonoverlast;
 • Vergroten van het vertrouwen van de melder in de ketensamenwerking van de aanpak van woonoverlast;
 • Betere communicatie met melders over de aanpak van complexe woonoverlast;
 • Meer bekendheid geven aan de aanpak woonoverlast en het meldpunt woonoverlast

 

Ondermijning

 • Op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob) onderzoeken uitvoeren bij vergunningaanvragen, vastgoedtransacties en subsidieverstrekking, om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.
 •  In 2023 blijvende inzet, samen met in- en externe partners, op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Rotterdam en de haven. Dit gebeurt door signalering (informatiepositie verbeteren), voorkoming (barrières opwerpen, bewustwording en weerbaarheid creëren), en concrete aanpak (inzetten bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, privaatrechtelijke of fiscaalrechtelijke interventies). Ook gaat het hierbij om de publiek private samenwerking en stimulering van positieve ontwikkelingen. Vóór de zomer 2023 krijgt de gemeenteraad een voortgangsrapportage over de aanpak ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke handhaving.

 

Radicalisering, extremisme, polarisatie en maatschappelijke onrust

 • Door preventieve interventies weerbaarheid vergroten van Rotterdammers tegen extremistische ideologieën en ‘wij- zij-denken’;
 • Professionals voorzien van kennis om radicalisering en extremisme te kunnen signaleren en indien nodig te melden;
 • Extremistisch gedrag tegengaan door de persoonsgerichte aanpak van radicalisering.
 • Adviseren van professionals die te maken kunnen krijgen met gepolariseerde situaties, en handvatten geven om niet onbedoeld bij te dragen aan het vergroten van tegenstellingen. Jaarlijkse rapportage over de aanpak Radicalisering, extremisme, polarisatie en maatschappelijke onrust.

 

High Impact Crimes

 • Om High Impact Crimes te voorkomen door uitvoering van preventieve acties in de wijken, begeleiding van HIC-daders om herhaling te voorkomen, en nazorg aan slachtoffers na een overval.

 

Jeugdoverlast en -criminaliteit

 • Nieuw actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit, om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Inzet risico’s op strafbaar gedrag te verkleinen en, om herhaling te voorkomen, jongeren die in aanraking komen met politie en justitie intensiever te ondersteunen.

 

Veilig Openbaar Vervoer

 • Financiering van de inzet van ov-surveillanten in de metro op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17.30 uur tot einde dienst, volledig risicogestuurd.
 • Opleiden van extra boa’s in het ov en inzetten in de metro (’s avonds en ‘s nachts). In tegenstelling tot ov-surveillanten zijn de boa's opsporingsbevoegd en kunnen zij handhavend optreden.

 

Levendige stad

 • Uitbreiding team horecastewards van 15 naar 21 stewards. Inzet van stewards uitbreiden van twee naar drie dagen zodat inzet voor de donderdagavond en -nacht mogelijk is.
 • Uitbreiding van het team Team Drank & Horeca van 8 fte naar 16 fte. Uitbreiding van de inzet van dit team naar de donderdagavond en –nacht. Naast een veiligere nacht resulteert dit in structureel beter toezicht op de horeca, ook buiten het centrum.
 • Uitbreiding van het nachtelijk bikersteam Toezicht en Handhaving. Dit, en meer toezicht en handhaving op de taxibranche, leidt tot een betere aanpak van overlast en een veiligere nacht.

 

Programma: Werken aan een menswaardig bestaan, EU-arbeidsmigranten 2021-2025

 • Doel: normaliseren van de positie van EU-arbeidsmigranten binnen de Rotterdamse samenleving
 • De doelen en acties per actielijn staan vermeld in het actieprogramma: Actieprogramma EU-arbeidsmigranten.

 • Het college scherpt de ambitie en actielijndoelen van het programma verder aan. Hierbij vindt een verkenning plaats naar mogelijke prestatie-indicatoren om de voortgang van het actieprogramma te monitoren.  De gemeenteraad krijgt jaarlijks een voortgangsrapportage.

 

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget Veilig:

De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110)

nvt

nvt

110

nvt

110   of hoger

nvt

110 of hoger

Collegetarget Veilig:

De 5 laagst scorende wijken op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarweijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Carnisse

nvt

nvt

85

nvt

87

nvt

90

Hillesluis

nvt

nvt

88

nvt

90

nvt

93

Tussendijken

nvt

nvt

89

nvt

91

nvt

94

Tarwewijk

nvt

nvt

89

nvt

91

nvt

94

Lombardijen

nvt

nvt

90

nvt

92

nvt

95

Totaal aantal handhavers

400,9 fte

391,5 fte

392,9 fte

 

 

 

 

 

Aantal HIC-delicten:

 

 

 

 

 

 

 

Woninginbraken

1.011

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Straatroven

265

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Overvallen

80

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Toelichting indicatoren

Veiligheidsindex

Over de target veiligheid, veiligheid in de stad en ontwikkelingen die wij in de stad zien, rapporteert het college eens per twee jaar aan de raad aan de hand van het wijkprofiel. Het Wijkprofiel wordt iedere twee jaar samengesteld op basis van data van het voorgaande jaar. Het Wijkprofiel 2022 is dus gebaseerd op data uit 2021. De Veiligheidsindex is een van de drie pijlers van het Wijkprofiel en bestaat uit een subjectieve en een objectieve index.

De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.

*) hierbij worden de atypische wijken (Zuiderpark/Zuidrand, Cool, Zuidplein) buiten beschouwing gelaten. In deze wijken zijn relatief veel bezoekers. De score op de Veiligheidsindex is hierdoor vertekend.

 

Totaal aantal handhavers

Definitie handhavers: boa’s en wijkbeheerders  (inclusief inhuur).

 

Aantal HIC-delicten

De burgemeester rapporteert tenminste jaarlijks over het aantal HIC-delicten.