Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 166

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VeiligRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves18.82326.50813.64713.33713.37013.370

Bijdragen rijk en medeoverheden 13.612 21.822 8.411 8.101 8.134 8.134
Overige opbrengsten derden 5.211 4.686 5.236 5.236 5.236 5.236
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves172.708187.618183.131187.613187.296186.868

Apparaatslasten 74.835 76.627 83.518 88.876 88.766 88.564
Inhuur 5.340 2.228 410 410 410 410
Overige apparaatslasten 1.667 2.165 8.024 14.393 14.423 14.422
Personeel 67.828 72.234 75.084 74.073 73.933 73.732
Intern resultaat 591 -399 -177 -177 -177 -177
Intern resultaat 591 -399 -177 -177 -177 -177
Programmalasten 97.283 111.390 99.790 98.914 98.707 98.481
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.950 39.191 28.831 27.689 27.832 27.615
Kapitaallasten 652 351 682 978 628 619
Overige programmalasten 317 273 138 138 138 138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 77.364 71.574 70.139 70.109 70.109 70.109
Saldo voor vpb en reserveringen -153.885 -161.110 -169.485 -174.276 -173.926 -173.498
Saldo voor reserveringen -153.885 -161.110 -169.485 -174.276 -173.926 -173.498
Reserves171.03530303030

Onttrekking reserves 17 1.035 30 30 30 30
Saldo -153.867 -160.075 -169.455 -174.246 -173.896 -173.468

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De inkomende subsidies voor de versterkingspijlers zijn toegekend tot 2023 en zullen daarna stoppen (- € 6,1 mln). In 2022 is er een grote subsidie toegekend voor het programma Mainport Haven (€ 7,6 mln), de omvang van de subsidie voor dit programma vanaf 2023 is nog niet definitief. De overige baten in dit programma blijven de komende jaren nagenoeg ongewijzigd. Dit betreft onder andere leges voor horeca en evenementenvergunningen en diverse inkomende bijdragen en subsidies. In 2022 is er eenmalig € 0,9 mln compensatie verstrekt voor tegenvallende legesinkomsten als gevolg van corona en het horecaherstelplan. 

 

Lasten
Vanaf 2022 is er meerjarig extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer en Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) (€ 2,0 mln in 2022 en € 0,5 mln in de jaren erna) en de ontwikkelagenda VRR (€ 2,2 in 2023 tot € 5,3 mln in 2026). Ook is er vanaf 2022 structureel extra geld toegekend aan twee nieuwe stadsmariniers (€ 1,0 mln). Door het coalitieakkoord zijn extra intensiveringen toegekend vanaf 2023 (€ 9,1 mln - € 16,8 mln voor: Uitbreiding en inschaling BOA's, Fysieke veilige plek uitgaansgebieden, Ondersteuning Politie voor iedereen, OV Surveillanten maar dan BOA's, Pleinstewards het hele jaar, Publiekscampagne illegaal drugsgebruik, Seksuele straatintimidatie, Veiligheidspunt (stadsgarderobe), Uitbreiding cameratoezicht). Verder zijn er extra budgetten vanuit het Rijk (€ 1,0 mln voor: Personen met verward gedrag). Sommige intensiveringen uit de vorige collegeperiode (Focuswijken en Cyber) eindigen vanaf 2024 (- € 2,7 mln per jaar), anderen lopen door tot 2026 (€ 4,4 mln Ondermijning). De projectuitgaven  die horen bij de inkomende subsidies voor de versterkingspijlers eindigen in 2023 (- € 6,1 mln), maar zijn er extra uitgaven voor het programma Mainport Haven vanaf 2022 (€ 7,6 mln in 2022 tot € 1,1 mln in 2026). Tenslotte zijn de budgetten vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. 

 

Reserves
Vanuit de bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier zal jaarlijks € 30 worden onttrokken voor juridische advisering en ondersteuning op dit dossier sanering Van der Gaag terrein. De nieuwe bestemmingsreserve Personen met verward gedrag betreft een resultaatbestemming 2021 van € 1,0 mln, die in 2022 volledig zal worden besteed. 

 

Meerjarig verloop
De budgetten voor dit programma nemen toe door diverse nieuwe intensiveringen toegekend voor 2023 - 2026 (zie lasten). Ook is er extra geld vanuit het Rijk voor het programma Mainport Haven en personen met verward gedrag. Door de beëindiging van sommige bestaande intensiveringen in 2024 (Cyber en Focuswijken) en het eindigen van de bijdragen voor de versterkingspijlers in 2023, nemen sommige budgetten voor dit programma de komende jaren af. Het beëindigen van de genoemde intensiveringen zal ook consequenties hebben voor de formatie. Per saldo is er sprake van een toename van het budget voor dit programma vanaf 2023.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VeiligBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -156.543 -156.839 -150.053 -149.590 -149.158
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -3.532 -12.615 -24.194 -24.306 -24.310
Campagne illegale drugs Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 -52 -103 -103 -103
Campagne seksuele straatintimidatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 -500 -1.000 -1.000 -1.000
Drugs en ondermijnende criminaliteit Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 0 -4.420 -4.420 -4.420
Extra BOA's in de metro Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 -530 -500 -500 -500
Extra cameratoezicht Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 -1.150 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Ondersteuning Politie voor iedereen Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 -50 -100 -100 0 0
Pleinstewards Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 -650 -775 -775 -775
Uitbreiding en inschaling BOA's Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 -4.500 -10.000 -10.000 -10.000
Veiliger nachtleven en stadsgarderobe Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 0 -1.650 -2.360 -2.360 -2.360
Student-stewards Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 -10 -40 -40 -40 -40
Leges horecavergunning Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 0 -75 -75 -75 -75
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 814 808 962 939
Gemeentefondsmutaties Coalitieakkoord – Overig -1.005 -1.005 -1.005 -1.005 -1.005
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen Coalitieakkoord – Overig -5 -25 0 0 0
Tegenvallende leges en logiesbelasting Coalitieakkoord – Overig -905 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -68 832 819 463 451
Bibob Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -432 0 0 0 0
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 20 20 20 20
Bijdrage excessief geweld Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bijdrage formatie en aanpak drugssmokkel Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 317 317 317 317
Bijstelling baten milieuboetes en verwijderen voertuigen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Budgetoverheveling apparaat detacheringen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Budgetverschuiving jaarplan 2023-2026 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Detachering Stadsmarinier Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Jaarplan 2023-2026 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Reserves 0 0 0 0 0
Extra capaciteit BOA’s Taakmutaties -150 -150 -150 -150 -150
Handhaving quarantaine Taakmutaties -11 0 0 0 0
Online weerbaarheid Taakmutaties -40 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 294 -4.322 -3.630 -3.641 -3.609
Begroting na wijzigingen -160.075 -169.455 -174.246 -173.896 -173.468

Toelichting financiële bijstellingen

Campagne illegale drugs
Er is extra geld toegekend voor de campagne tegen illegale drugs. Deze campagne is bedoeld om de bewustwording over de maatschappelijke gevolgen van drugsgebruik (en ondermijning) te vergroten.

Campagne seksuele straatintimidatie
De intensivering van de aanpak van seksuele straatintimidatie is verhoogd en verlengd. Met dit ruimere budget wordt nagestreefd dat minder mensen slachtoffer worden van seksuele straatintimidatie.

Drugs en ondermijnende criminaliteit
De intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is verlengd. Dit budget wordt zowel ingezet voor personeel als materieel.

Extra BOA's in de metro
Er is extra geld toegekend voor controles door BOA's in het openbaar vervoer. Het doel van de inzet van deze surveillanten is om in de avonduren de sociale veiligheid in de metro op niveau te houden.

Extra cameratoezicht
De intensivering van cameratoezicht is verhoogd en verlengd. Er is inmiddels opdracht gegeven om in 2022 en 2023 in een viertal gebieden camera's te plaatsen. Ook is een drietal nieuwe cameragebieden (Feijenoord/Kop van Zuid, Beverwaard en Lombardijen) door de driehoek vastgesteld. Het extra budget is zowel bedoeld voor extra camera's als voor het uitbreiden van de uitleescapaciteit en -kwaliteit van de camerabeelden.

Ondersteuning Politie voor iedereen
Er is extra geld toegekend voor Politie voor iedereen. Politie voor iedereen is het perspectief op de al langer bestaande thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap: een perspectief gericht op veilige, competente en effectieve teams, waarin heel verschillende politiemensen werken voor iedereen die hen nodig heeft.

Pleinstewards
Er is extra geld toegekend voor pleinstewards. Dit extra budget wordt besteed aan de inhuur van speciaal opgeleide stewards, die overlast gevende jongeren in parken en op pleinen zullen aanspreken op hun gedrag.

Uitbreiding en inschaling BOA's
De afgelopen jaren zijn de taken van de handhavers uitgebreid en wordt er daarnaast steeds meer specialistische inzet gevraagd. De handhavingscapaciteit is daarop niet meegegroeid en dient de komende jaren te worden versterkt. Het college stelt extra geld beschikbaar voor herziening van de functiewaardering van de handhaver en voor extra capaciteit voor een veilige en schone stad.

Veiliger nachtleven en stadsgarderobe
Er is extra geld toegekend voor een veiliger nachtleven. Met dit budget wordt nagestreefd, dat iedereen veilig uit kan gaan in Rotterdam. Hiervoor wordt samengewerkt met ondernemers en bezoekers en wordt de inzet vergroot van het Team Drank- en Horeca en van de Bikers van Toezicht & Handhaving.

Student-stewards
In het kader van het Actieplan Studentenoverlast Kralingen zullen student-stewards worden ingezet om de ervaren overlast veroorzaakt door studenten te verminderen. Voor deze inzet is extra budget toegekend.

Leges horecavergunning
Er is structureel extra geld toegekend ter dekking van de kosten voor het doorzetten van de regeling “Halvering leges voor het bijschrijven van beheerders/leidinggevenden”.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.  

Gemeentefondsmutaties
Voor de aanpak van de problematiek rondom verwarde personen is structureel extra budget toegekend door het Rijk.

Stijgingen energiekosten eigen gebouwen
De energietarieven stijgen wereldwijd door beperking van de gasaanvoer en stijging van de vraag naar energie. Dit resulteert op basis van huidige inzichten in 2023 ook voor Rotterdam in onvermijdelijke kostenstijgingen.

Tegenvallende leges en logiesbelasting
Er is eenmalig extra budget toegekend om de tegenvallende baten vanuit horeca en evenementenleges op te kunnen vangen in 2022. De oorzaak van de lagere inkomsten is corona en de verlaging van de tarieven n.a.v. het horecaherstelplan.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

Bibob
Het Kenniscentrum Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) verricht nu bijna alle stappen van het Bibob-proces. Doordat de reikwijdte van Bibob door wetswijzigingen steeds groter wordt, is er voor gekozen de structurele kosten van het centrale Bibob-team ook in 2022 al deels te verdelen.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken (BoTu) is lastenbudget overgeheveld naar het programma Dienstverlening.

Bijdrage excessief geweld
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is eenmalig een bijdrage toegekend voor de aanpak van steekincidenten in 2022.

Bijdrage formatie en aanpak drugssmokkel
Er is structureel extra geld toegekend door het ministerie van JenV voor de aanpak van drugssmokkel in de haven in het programma Mainport Haven. Dit geld wordt ingezet voor zowel personeel als materieel. Een gedeelte hiervan is bestemd voor Gemeente Rotterdam, de rest gaat naar de partners in de haven. 

Bijstelling baten milieuboetes en verwijderen voertuigen
De opbrengsten uit huisvuilboetes (€ 235) en wegslepen van voertuigen (€ 100) worden bijgesteld, omdat deze hoger uitvallen dan begroot. Ook de lasten zijn gestegen. De bijstelling wordt toegevoegd bij de programmalasten aan het budget sleepkosten (€ 200) en aan de voorziening dubieuze debiteuren (€ 135).

Budgetoverheveling apparaat detacheringen
Extra detacheringsinkomsten zijn verwerkt in de begroting en toegevoegd aan het personeelsbudget.

Budgetverschuiving jaarplan 2023-2026
Het jaarplan Risicogroepen is doorvertaald naar 2023-2026 en verwerkt in de meerjarenbegroting. Als gevolg hiervan zijn de baten en de lasten toegenomen in deze periode.

Detachering Stadsmarinier
De detachering van een stadsmarinier wordt anders afgerekend dan begroot.

Jaarplan 2023 - 2026
Het jaarplan Regionale Samenwerkingsverbanden is doorvertaald naar 2023-2026 en verwerkt in de meerjarenbegroting. Als gevolg hiervan zijn de baten en de lasten toegenomen in deze periode.

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag
Voor de aanpak van de problematiek rondom verwarde personen is eind 2021 een bijdrage ontvangen, die in 2022 zal worden besteed.

Extra capaciteit BOA’s
In de openbare ruimte verrichten BOA’s belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. Hiervoor ontvangen gemeenten van het Rijk een bijdrage, verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

Handhaving quarantaine
Voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de quarantaineplicht in 2022 ontvangen gemeenten van het Rijk een bijdrage, verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

Online weerbaarheid
Voor het verbeteren van de online weerbaarheid is eenmalig een bedrag toegekend door het Rijk.

Technische wijzigingen

In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De wijzigingen zijn:

 • Het Kenniscentrum Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) verricht nu bijna alle stappen van het Bibob-proces. Doordat de reikwijdte van Bibob door wetswijzigingen steeds groter wordt, is er voor gekozen de structurele kosten van het centrale Bibob-team gemeentebreed te dragen (- € 562 structureel vanaf 2023);
 • afdracht overhead intensivering ondermijning (€ 623 in 2024 tot € 623 in 2026);
 • afdracht overhead nieuwe formatie (€ 213 in 2023 tot € 213 in 2026); 
 • inzet ondermijning (€ 71 in 2022);
 • herverdeling apparaatslasten (€ 25 in 2022 tot € 55 in 2023);
 • diverse bijdragen (concernopgaven) aan andere programma's (€85 in 2022 tot € 29 in 2026);
 • indexering 2023 e.v. (- € 3,7 mln in 2023 tot - € 3,6 mln in 2026);
 • budgetoverheveling ondermijning (€ 19 in 2022);
 • budgetoverheveling ondersteunende werkzaamheden (€ 60 in 2022);
 • herverdeling interne opgaven (- € 80 in 2022 tot - € 433 in 2026); 
 • actualisatie formatie (€ 30 in 2022 tot € 76 in 2026); 
 • herverdeling budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 84 in 2022 tot € 8 in 2026).