Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 176

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves177.625168.17414.42214.38714.38714.387

Bijdragen rijk en medeoverheden 175.113 164.827 10.121 10.087 10.087 10.087
Overige opbrengsten derden 2.512 3.347 4.301 4.301 4.301 4.301
Lasten exclusief reserves212.443207.20348.39748.34148.30848.282

Apparaatslasten 125.325 130.383 19.870 19.816 19.777 19.751
Inhuur 99.076 102.349 301 301 301 301
Overige apparaatslasten 751 1.326 455 464 465 465
Personeel 25.498 26.709 19.113 19.051 19.011 18.985
Intern resultaat 4.179 178 138 138 138 138
Intern resultaat 4.179 178 138 138 138 138
Programmalasten 82.939 76.642 28.389 28.387 28.392 28.392
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 56.317 48.869 6.900 6.891 6.913 6.913
Kapitaallasten 19 18 18 18 0 0
Overige programmalasten 9 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 26.592 27.755 21.470 21.477 21.480 21.480
Saldo voor vpb en reserveringen -34.818 -39.030 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894
Saldo voor reserveringen -34.818 -39.030 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894
Reserves1.5653990000

Onttrekking reserves 1.565 399 0 0 0 0
Saldo -33.253 -38.631 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894

Toelichting overzicht baten en lasten


Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en medeoverheden voor 2022 hebben voornamelijk betrekking op de bijdrage voor maatregelen om besmettingen van covid te bestrijden en te voorkomen. 
De structurele bijdragen hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor taken om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen tegen infectieziekten.
De overige opbrengsten derden bestaan onder andere uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg en technische hygiëne zorg op schepen.

Lasten
De meeste incidentele lasten in 2022 zijn voor de inhuur van tijdelijke krachten voor het bestrijden en voorkomen van het coronavirus, het inkopen van vaccinaties en het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken.
Het grootste gedeelte van de structurele lasten bestaat uit subsidies, personeel en uitbestede werkzaamheden. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang. Het eigen personeel wordt ingezet om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen.
Daarnaast worden er activiteiten verzorgd om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen en worden er vaccins ingekocht.

Reserves
De onttrekking uit de reserve betreft middelen om te investeren en ontwikkelen in het aanbieden van digitale zorg.

Meerjarig verloop
Het overgrote deel van de eenmalige baten en lasten in 2022 hebben betrekking op het bestrijden en voorkomen van het coronavirus.
De overige lasten en baten betreffen rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten waarvoor taken worden uitgevoerd om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VolksgezondheidBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -37.582 -31.063 -31.092 -31.078 -31.078
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -1.049 -2.913 -2.862 -2.842 -2.816
Tekort Zorg Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 0 -475 -475 -475 -475
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 135 145 171 197
Gemeentefondsmutaties Coalitieakkoord – Overig -1.906 -357 -359 -364 -364
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 -18 -18
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 10 10 10 10
Coronaorganisatie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 858 -2.226 -2.182 -2.167 -2.166
Begroting na wijzigingen -38.631 -33.975 -33.954 -33.920 -33.894

Toelichting financiële bijstellingen

 

Tekort Zorg
Zoals alle gemeenten kampt ook de gemeente Rotterdam met stijgende zorgkosten, vanwege de stijgende vraag naar zorg. Tegelijkertijd zijn de budgetten vanuit het Rijk de afgelopen jaren niet voldoende meegegroeid met de vraag naar zorg. Bij de huidige verwachtingen loopt het totale tekort -zonder aanvullende maatregelen- voor Rotterdam op tot circa € 200 miljoen per jaar. Om de stijgende zorgkosten op te vangen worden maatregelen getroffen om de stijgende zorgvraag in te perken en wordt het Rijk gevraagd om een extra bijdrage voor de tekorten in de Wmo. Daarnaast worden door het college structureel middelen beschikbaar gesteld. Hiervan is vanaf 2023 € 475 beschikbaar voor Vitale wijken binnen het programma Volksgezondheid.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

Gemeentefondsmutaties
Vanuit het gemeentefonds zijn verschillende middelen van het Rijk ontvangen.
Het Rijk zet het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) ook voort in het jaar 2022. Hiervoor is € 1,6 mln beschikbaar gesteld.
Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang is er, in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang , € 254 in 2022 beschikbaar gesteld tot € 261 in 2026.
Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Hiervoor wordt € 101 beschikbaar gesteld in 2022 tot € 102 in 2026.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken (BoTu) is er lastenbudget overgeheveld naar het programma Dienstverlening.

Coronaorganisatie
De eenmalige middelen die van het Rijk ontvangen zijn voor maatregelen om besmettingen van covid te bestrijden en te voorkomen worden voor € 21,4 mln in 2022 ingezet voor personele lasten en inhuur.

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:

  • De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. Voor dit programma heeft dit een structureel effect van - € 1,5 mln vanaf 2023
  • Op basis van de opdrachten uit het verleden, worden de budgetten van de projectmedewerkers teruggevloeid naar de directies. Voor dit programma heeft dit een structureel effect van - € 1,2 mln vanaf 2022
  • De onderbesteding bij programma Volksgezondheid door lagere vastellingen van subsidies van eerdere jaren wordt ingezet om tekorten te dekken bij programma Zorg, welzijn en wijkteams (€ 1,1 mln in 2022)
  • De taken die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging zijn binnen diverse onderdelen van de gemeente belegd. Met ingang van 2023 gaat het contractbeheer van de lijkschouwing en vervoer stoffelijke overschotten over van programma Beheer van de stad naar programma Volksgezondheid. Voor dit programma heeft dit een structureel effect van € 625 vanaf 2023
  • De overige mutaties bestaan grotendeels uit budgetverschuivingen tussen programma’s in 2022. Vanaf 2023 zijn dit minimale afwijkingen. Financieel heeft dit een effect van € 964 in 2022 tot - € 91 in 2026