Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Doel: Iedereen vooruit Pagina 183

Doel: Iedereen vooruit

Rotterdammers doen mee naar vermogen op de arbeidsmarkt of in de samenleving.

Wat willen we bereiken?

 • Minder Rotterdammers in de bijstand.
 • Rotterdamse werkzoekenden zetten een stap in hun mens- en arbeidsontwikkeling.
 • Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag, passend bij hun vermogen en/of eigen ontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Preventie instroom.
 • Begeleiden naar duurzaam (deeltijd)werk of ondernemerschap.
 • Investeren in de dienstverlening aan werkgevers.
 • Inzet op specifieke dienstverlening voor doelgroepen (jongeren, statushouders).
 • Wij bieden passende instrumenten voor arbeids- en mensontwikkeling op weg naar zowel regulier als gesubsidieerd werk.
 • Waar uitstroom naar betaald werk (nog) niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke activering.
 • Wij bieden werksoorten en arrangementen passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van mensen (beschut, SW of regulier bij werkgever met LKS).
 • Inzetten op professionele, methodische arbeids‐ en mensontwikkeling voor mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag zijn binnen beschut, SW of een reguliere werkgever.

 

Toelichting

Het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan de gemeente niet zelf oplossen. Wel zorgt de gemeente voor de voorwaarden die het gat tussen vraag en aanbod kleiner kunnen maken. Met werkgevers en onderwijsinstellingen in Rotterdam zorgt de gemeente voor een betere aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt. Dit maakt het noodzakelijk om extra te investeren in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De gemeente wil mensen naar werk leiden in vitale sectoren en in ‘sectoren van de toekomst’. De huidige arbeidsmarkt biedt die kans. Met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven richt de gemeente het Rotterdams Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP010) op, zet arbeidsmarktprojecten die aantoonbaar werken door, en zorgt voor verdere ontwikkeling van de leerwerkakkoorden en het Scholingsfonds. Ook de verdere ontwikkeling van de werkgeversdienstverlening hoort daarbij.

Social Return blijft een belangrijk instrument om te stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Met sociaal ondernemers ontwikkelen we nieuwe en vernieuwende ideeën die deze mensen helpen om mee te doen. Bij het Rotterdams Scholingsfonds (RSF) kunnen Rotterdammers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een scholingsvoucher aanvragen. Die voucher geeft hun toegang tot om-, her- of bijscholing die aansluit bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt.

Er blijft oog voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij verdienen werk waarin zij tot hun recht komen, al dan niet met begeleiding. 

Prestatie010 zet in op activering van werkzoekenden en op persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze Rotterdammers mee te laten doen, is brede dienstverlening nodig. Daarbij is er aandacht voor alle leefgebieden. Door hen te helpen drempels weg te nemen, zoals schulden, taalachterstand of gezondheidsproblemen, ontstaat er ruimte om maatschappelijk actief te zijn en zich persoonlijk te ontwikkelen. We begeleiden deze groep kwetsbare Rotterdammers met het zetten van stappen gericht op maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling en waar mogelijk naar vervolgstappen richting re-integratie en arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan Rotterdam met kansen voor iedereen. Prestatie010 is al enige tijd actief met de screening van de doelgroep op het mogelijk benutten van loonkostensubsidie. Na het in kaart brengen van de potentiële doelgroep krijgen zij begeleiding naar vervolgdienstverlening in het kader van deze subsidie.

Het Jongerenloket ondersteunt en begeleidt Rotterdammers van 18 tot en met 26 jaar op weg naar werk en opleiding. Het streven is gericht op een duurzame uitstroom. Waar mogelijk is er inzet op het behalen van een startkwalificatie.  De arbeidsmarktpositie van jongeren is relatief dynamisch. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de meeste jongeren hun weg naar werk snel kunnen vinden. Tegelijk is er een aanzienlijke groep die een grote afstand tot de arbeidsmarkt houdt. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteuning nodig om de stap te kunnen maken naar een garantiebaan of opleiding. Met de huidige arbeidsmarkt heeft het Jongerenloket voornamelijk met de laatstgenoemde groep jongeren te maken.

Voor wie de stap naar een reguliere baan of opleiding (nog) te groot is worden arbeidsontwikkeltrajecten ingezet van Rotterdam Inclusief, het arbeids- en mensontwikkelbedrijf van gemeente Rotterdam. Binnen deze trajecten zorgen we ervoor dat mensen onder begeleiding werken en zich kunnen ontwikkelen via werk dat past bij hun talenten. Dit betekent dat we coachingsgesprekken voeren om de talenten inzichtelijk te maken en passend werk genereren om deze talenten in te kunnen zetten. Door de talenten te benutten en goede ondersteuning te bieden, zorgen we ervoor dat iedereen volwaardig maatschappelijk mee kan draaien en een bijdrage levert naar vermogen. Medewerkers die belemmeringen ervaren die van invloed zijn op het werk en hun ontwikkeling bieden we een helpende hand aan en leggen we verbinding met andere betrokken partijen.

Loonkostensubsidie is effectief om meer mensen aan de slag te helpen. Met de subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. Vaker inzetten van deze subsidie biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. Inspanningen richten zich op plaatsing bij zowel bij werkgevers in de stad als bij de gemeentelijke organisatie. 

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000

34.624

33.375

33.666

32.325

31.350

30.000

 

Instroom in de bijstand

8.264

8.426

5.223

8.425*

 

 

 

Uitstroom
- naar werk
- overig

 

4.649
5.194

 

4.675
5.000

 

2.684
3.497

 

4.825*
4.650*

 

 

 

Aantal Rotterdammers aan het werk met loonkostensubsidie (LKS)

928

1.200

1.128**

1.500

1.800

2.100

 

Aantal gerealiseerde gemeentelijke garantiebanen

446

505

496

554***

 

 

 

Aantal gerealiseerde banen Nieuw Beschut

190

265

235

317

 

 

 

% Van de werkzoekenden bij Prestatie010 heeft een geregistreerde tegenprestatie

80%

85%

76%

 

 

 

 

% Van de meest kansrijke werkzoekenden bij Prestatie010 zet een vervolgstap in de persoonlijke ontwikkeling

26,2%

50%

23,8%

 

 

 

 

*  Dit zijn ramingen die jaarlijks worden bijgesteld. Leidend hierin is de collegetarget om eind 2025 het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen tot 30.000.
** Het gaat hier om voorlopige cijfers omdat de definitieve rapportage nog in ontwikkeling is. Mogelijk dat dit aantal nog wijzigt. In de jaarstukken 2022 worden de definitieve cijfers gepubliceerd. 
*** Indicatieve quotumtaakstelling op grond van de ‘Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Definitieve taakstelling 2023 wordt rond de jaarwisseling 2022 bekend en zal in de Voorjaarsnota 2023 worden opgenomen.

Voor meer informatie over de voortgang van deze indicatoren wordt verwezen naar de tertaalmonitor die op 18 oktober 2022 wordt gepubliceerd.