Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 191

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

De bestuurlijke uitdaging voor de komende jaren is om in tijden van schaarste aan mensen en middelen toch de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de kwetsbare Rotterdammers die dat nodig hebben. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes.

 

Zorg

Het college heeft de opdracht om met maatregelen te komen die het zorgstelsel van Rotterdam toekomstbestendig te maken. Deze Bestuurlijke Opdracht Zorg moet onder andere leiden tot het oplossen van de tekorten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het verlenen van Jeugdhulp.  We gaan in gesprek met burgers en zorgaanbieders in de jeugdzorg, de thuiszorg en de WMO. In samenspraak met de zorgaanbieders werken we een zorgagenda uit en streven naar een gezamenlijk ‘Rotterdams Zorgakkoord’ dat toekomstbestendige zorg mogelijk maakt.

 

Jeugdzorg 

Het is van groot belang om (jeugd)hulp op maat te bieden aan kwetsbare kinderen. In de jeugdzorg is al jaren sprake van oplopende wachtlijsten en een toenemende vraag. Voor de komende jaren zien wij een steeds verder groeiende zorgvraag. Door te snijden in bureaucratie, de keten te stroomlijnen en daarmee integraal de zorgvraag op te pakken, voorkomen we dat deze keuzes ten koste gaan van Rotterdamse jongeren die onze hulp nodig hebben.

Gezond010: het akkoord

In 2023 werken we aan de herijking van het gezondheidsbeleid (het huidige Gezond010: het akkoord) voor de komende periode. De gemeente blijft investeren in de prioriteiten van het landelijk preventieakkoord: obesitas, roken, alcohol en mentale gezondheid. Landelijk worden in 2022 diverse bestuurlijke akkoorden gesloten rond zorg, preventie en gezondheid. Vanaf 2023 zullen deze akkoorden ook doorwerken in het gemeentelijk beleid. 2023 staat daarom in het teken van de herijking van het gezondheidsbeleid, eventuele bijstelling van het lokale preventieakkoord en de verdere versteviging van een preventie infrastructuur waarbij medisch en sociaal domein goed samenwerkt. Wat blijft: de focus op impact, inzet van effectieve maatregelen binnen en buiten het gezondheidsbeleid en het streven om effecten zichtbaar te maken. 

Programma Drugs en Alcohol

In het najaar van 2022 wordt het nieuwe verplichte Preventie- en handhavingsprogramma ingericht. Hierin zullen de maatregelen passend zijn bij behaalde resultaten van de afgelopen periode. Daarnaast wordt het programma, dat nu vooral gericht is op jongeren en deels op jongvolwassenen, onderdeel van een breder programma waarbij ook preventieve aandacht komt voor gebruik onder volwassenen. Het voorbeeldgedrag van volwassenen is sterk bepalend voor de successen van preventie richting jongeren!  
Uit het rioolwateronderzoek blijkt dat er in Rotterdam enorm veel drugs wordt gebruikt. Per dag worden er 40.000 lijntjes coke, 2000 xtc-pillen, 25.000 dosis speed en 70.000 jointjes gebruikt. Gebruikers zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar ook voor de maatschappelijke schade die zij door hun gebruik aanrichten. Ondermijnende drugscriminaliteit krijgt dan ook binnen dit programmaplan een plek. Zonder gebruikers te criminaliseren gaan we ze sterk bewust maken van hun bijdrage aan deze ondermijnende criminaliteit. De precieze invulling van deze aanvullende maatregelen kan momenteel nog niet worden beschreven, maar is onderdeel van het Stedelijk Drugsbeleid. Wel komen er jaarlijks terugkerende publiekscampagnes zoals in juni is gebeurd met www.bekentenissenvanexdealers.nl. Ook waren er tenten geplaatst op het Eendrachtsplein en het Stadhuisplein waar bezoekers naar de verhalen luisterden en in gesprek gingen met medewerkers van Youz. Nog te bepalen concrete preventieactiviteiten die effectief zijn bij de specifieke gebruikersgroepen zullen onderdeel zijn van het genoemde Stedelijk Drugsbeleid. In ieder geval is het noodzakelijk om de normalisering van alcohol- en drugsgebruik bij (jong)volwassenen om te buigen.