Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer Pagina 25

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Voortgang 2020

Binnen het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie – beheer zijn verschillende factoren; de coronacrisis, weersomstandigheden, aanbestedingstrajecten en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) , die invloed hebben op de ontwikkelingen en de voortgang van de benoemde doelstellingen.

 

COVID-19
Diverse maatregelen die voortvloeien uit de noodverordening zijn van invloed op diverse doelstellingen. Door de COVID-19 maatregelen wordt op een andere manier gebruik gemaakt van de buitenruimte. Er vinden geen evenementen plaats, maar de parken worden bijvoorbeeld wel druk bezocht voor onder andere het dagelijkse wandel- en sportmoment.
Doordat er geen evenementen plaats vinden is er minder slijtage of schade aan evenementenvelden en dat geeft ruimte voor natuurlijk herstel van het groen. Echter worden hier geen financiële voordelen binnen het reguliere onderhoudsprogramma verwacht. Als er sprake is van aan een evenement toerekenbare schade dan wordt die altijd op de organisator verhaald.

Verder stagneert de voortgang van sommige doelstellingen zoals: ‘Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren’ en ‘Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren’ als gevolg van de coronacrisis. Samenwerkingen en participatiemomenten hebben afgelopen periode minder plaatsgevonden. Hierdoor lopen speelprojecten het risico op vertraging. Wel wordt er gekeken vanuit het programma WeerWoord en speelprojecten naar alternatieve vormen, waaronder digitale vormen om wel met de Rotterdammers samen te werken en te participeren, zodat projecten kunnen doorgaan.

Het uitvoeren van het regulier onderhoud aan het groen, spelen en watergangen gaat in de corona periode door zoals gepland, waarbij rekening gehouden wordt met de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het houden van minimaal 1,5 meter afstand tussen medewerkers.

 

Weersomstandigheden
Hevige stormen in combinatie met natte periodes hebben voor meer calamiteiten binnen het onderhoudsprogramma gezorgd. De doelstelling ‘Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik’ krijgt meer aandacht binnen het programma.  De droogte in dit voorjaar heeft niet geleid tot wijzigingen van het geplande onderhoud van groenvoorzieningen. Omdat de droge periode aan het begin van het groeiseizoen (de bladloze periode) viel was de behoefte aan extra water voor bestaand groen beperkt. Jonge aanplant (inboet) heeft wel extra aandacht gekregen om de groei te bevorderen.  

 

Aanbestedingen
De aanbesteding voor maai- en krooswerkzaamheden wordt momenteel herzien. De ontvangen inschrijvingen van de aanbesteding zijn hoger dan voorgaande jaren en daarmee ook hoger dan in de begroting opgenomen. Dit kan consequenties hebben voor de prestaties en financieel. Deze zijn momenteel nog niet te overzien.

Gezien het wettelijke kader van de werkzaamheden dienen de afwijkingen eind van dit jaar minimaal te zijn en de prestaties vergelijkbaar zijn met afgelopen jaren. Reden is de onderhoudsverplichting voor maai- en krooswerkzaamheden voortkomend uit de legger van de waterschappen. Het niet voldoen aan gestelde eisen in de legger kan resulteren in aanschrijvingen en/of dwangsommen. De waterschappen zijn als partner betrokken bij dit proces.   

Dit jaar is per 1 april het nieuwe groen bestek succesvol van start gegaan met verschillende groen aannemers die aan de slag gaan in de stad.

 

Baggerwerkzaamheden
Door de landelijke PFAS problematiek wordt het baggerproces (het baggeren van de watergangen) geraakt). Bij de verwerking van bagger in de zogenoemde categorie "schoon' met een hoge PFAS-waarde, is een minder circulaire vorm mogelijk dan vooraf gewenst toegestaan. Er wordt landelijk en regionaal gesproken hoe om te gaan met deze baggerpartijen. Voor 2020 heeft dit geen gevolgen voor het uitvoeringsprogramma. Wel zijn er financiële gevolgen in de vorm van hogere verwerkings- en transportkosten, omdat deze bagger op andere (verder gelegen) locaties dan voorheen moet worden verwerkt.

De uitwerking van het Rotterdams WeerWoord wordt beschreven binnen het taakveld riolering.

Wat willen we bereiken

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaatadaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.50212113131313

Bijdragen rijk en medeoverheden 159 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.343 71 13 13 13 13
Overige baten 0 50 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves47.52147.15344.99443.52943.83943.839

Apparaatslasten 5.758 5.552 5.441 5.412 5.413 5.413
Inhuur 14 10 10 10 10 0
Overige apparaatslasten 143 197 5 -12 -11 0
Personeel 5.602 5.346 5.427 5.414 5.414 0
Intern resultaat 6.229 9.437 8.966 8.966 8.966 8.966
Intern resultaat 6.229 9.437 8.966 8.966 8.966 0
Programmalasten 35.533 32.164 30.588 29.152 29.460 29.460
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 33.331 29.770 27.397 25.440 25.250 0
Kapitaallasten 1.617 1.885 2.682 3.202 3.701 0
Overige programmalasten 546 509 509 509 509 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 40 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -46.019 -47.032 -44.981 -43.516 -43.826 -43.826
Saldo voor reserveringen -46.019 -47.032 -44.981 -43.516 -43.826 -43.826
Reserves-1.9044841.822717171

Onttrekking reserves 546 1.534 1.822 71 71 71
Toevoeging reserves 2.450 1.050 0 0 0 0
Saldo -47.923 -46.547 -43.159 -43.445 -43.755 -43.755

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -42.858
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -3.689
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Latere onttrekking bestemmingsreserve Kralingse plas Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.050
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Reserves 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.639
Begroting na wijzigingen -46.547

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Latere onttrekking bestemmingsreserve Kralingse plas

Als gevolg van nader onderzoek en het overleg met stakeholders en HHSK is besloten om de werkzaamheden aan de recreatiesluis in 2020 te laten plaatsvinden. De kosten en daarmee de onttrekking uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve viel daardoor in 2019 lager uit. De middelen zijn echter nog steeds volledig nodig voor het bestrijden van de blauwalg in de Kralingse plas.

 

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

De volgende onttrekkingen hebben plaatsgevonden:

  • Voor de werkzaamheden aan de sluis wordt voor 2020 een onttrekking uit de bestemmingsreserve geraamd van € 355
  • Voor onderzoekskosten Phoslock wordt voor 2020 een onttrekking uit de bestemmingsreserve geraamd van € 405

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Op basis van het verleningsbesluit NPRZ-middelen kan € 800 onttrokken worden voor een periode van 4 jaar ter dekking van de kosten voor de wijkconciërges. Voor de werkzaamheden aan de sluis en onderzoekskosten wordt voor 2020 een onttrekking geraamd van € 760.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft de afroming van de doorbelasting overhead van projecten (€ 221), de budgetoverheveling van het taakveld Verkeer en vervoer - Beheer voor beeldende kunst en gebouwen (- € 550), een herverdeling van het budget voor areaaluitbreidingen (- € 1 mln), de correctie voor het omzetten van exploitatiebudget in investeringskredieten (- € 2.1 mln), de budgetoverheveling van het taakveld Ruimtelijke Ordening - Beheer voor de bijdrage aan infopunt Duurzaam bouwen (- € 125), het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's (€ 980), een aangepaste tijdverantwoording bij de wijkconciërges (- € 176) en diverse kleine wijzigingen ( € 111).

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen