Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Ruimtelijke ordening - Beheer Pagina 29

Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves188185198198198198

Bijdragen rijk en medeoverheden 13 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 175 185 198 198 198 198
Lasten exclusief reserves6.2216.2176.2846.2536.2546.254

Apparaatslasten 5.825 5.859 5.699 5.668 5.669 5.669
Inhuur 19 11 11 11 11 0
Overige apparaatslasten 100 218 3 -15 -14 0
Personeel 5.706 5.631 5.686 5.672 5.672 0
Intern resultaat -1.030 -1.162 -956 -956 -956 -956
Intern resultaat -1.030 -1.162 -956 -956 -956 0
Programmalasten 1.426 1.521 1.541 1.541 1.541 1.541
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.426 1.521 1.541 1.541 1.541 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.033 -6.033 -6.086 -6.055 -6.056 -6.056
Saldo voor reserveringen -6.033 -6.033 -6.086 -6.055 -6.056 -6.056
Saldo -6.033 -6.033 -6.086 -6.055 -6.056 -6.056

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - BeheerBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -6.116
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 83
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 83
Begroting na wijzigingen -6.033

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft de correctie van de doorbelasting overhead van projecten (- € 97), de budgetoverdrachten voor de bijdrage aan bodeminformatievoorziening naar taakveld Verkeer en vervoer - Beheer (€ 94), de bijdrage aan infopunt Duurzaam bouwen naar taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer (€ 125), de bijdrage aan grondwaterpeil naar taakveld Riolering (€ 25), de bijdrage aan het infopunt asbest naar taakveld Wonen en Bouwen (€ 80), het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's (- € 273) en diverse kleine wijzigingen  (€ 129).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.