Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman Pagina 34

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Voortgang 2020

Door de coronacrisis vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies met ingang van 6 april digitaal. De griffie heeft de maand maart gebruikt om een digitaal vergaderplatform in te richten. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden.

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves653558373373373373

Bijdragen rijk en medeoverheden 114 8 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 539 551 373 373 373 373
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.31012.72012.16212.16312.16312.163

Apparaatslasten 6.512 7.603 7.567 7.567 7.567 7.567
Inhuur 351 423 133 133 133 0
Overige apparaatslasten 374 336 436 436 436 0
Personeel 5.787 6.843 6.998 6.998 6.998 0
Intern resultaat 306 480 478 478 478 478
Intern resultaat 306 480 478 478 478 0
Programmalasten 5.492 4.638 4.117 4.117 4.117 4.117
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.352 2.719 2.228 2.229 2.264 0
Kapitaallasten 36 35 35 34 0 0
Overige programmalasten 1.348 122 93 93 93 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.756 1.761 1.761 1.761 1.761 0
Saldo voor vpb en reserveringen -11.657 -12.162 -11.789 -11.790 -11.790 -11.790
Saldo voor reserveringen -11.657 -12.162 -11.789 -11.790 -11.790 -11.790
Reserves-66-130-130-130-130-130

Onttrekking reserves 0 -52 0 0 0 0
Toevoeging reserves 130 130 130 130 130 0
Vrijval reserves 64 52 0 0 0 0
Saldo -11.723 -12.292 -11.919 -11.920 -11.920 -11.920

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -11.888
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -403
Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -403
Begroting na wijzigingen -12.292

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen

De reserve Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen valt vrij omdat deze te hoog is, deze was als onttrekking begroot, daarom is het saldo nihil.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de eenmalige bijdrage aan de Raadsenquete Warmtebedrijf middels een budgetoverheveling van taakveld Bestuur - College (- € 187) en van taakveld Overhead - Clusterondersteuning (- € 13) in totaal (- € 200), de bijdrage aan de kinderombudsman middels een budgetoverheveling van het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (- € 76) en taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (- € 107) in totaal (- € 183), verlaging van de kosten van interne leveringen (€ 156) en de aanpassing kostenverdeling (- € 176). De totale technische wijzigingen bedragen - € 200 - € 183 + € 156 - € 176= - € 403.

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.