Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Media Pagina 39

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

Voortgang 2020

Vooralsnog kan de mediasector binnen de beperkingen als gevolg van Covid-19 functioneren. Het Rijk heeft voor deze sector een aantal steunmaatregelen genomen.

Het Rotterdam Film & Media Office laat (film)opnames zoveel mogelijk doorgaan. Zo zijn bijvoorbeeld door de NOS opnames gemaakt van de Erasmusbrug voor het televisieprogramma Shine a Light als vervanging van het Songfestival, voor de 4 mei-herdenking, de 5-meiviering en de 14-meiherdenking. Er is frequent overleg met o.a. het Nederlands Filmfonds en de nationale Filmcommissioner om de filmsector mogelijkheden te bieden. Op de webpagina van het Film- & Media Office zijn extra ondersteuningsmogelijkheden in verband met Covid-19 voor de mediasector toegevoegd.

De Bibliotheek Rotterdam heeft haar deuren met ingang van 11 mei deels weer geopend, rekening houdende met de Covid-19 beperkingen. De Bibliotheek zal als gevolg daarvan niet alle prestatieafspraken over 2020 kunnen realiseren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves600000

Bijdragen rijk en medeoverheden 5 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.00921.91821.18921.18721.13921.139

Apparaatslasten 464 529 531 530 482 482
Inhuur 9 22 22 22 22 0
Overige apparaatslasten 7 17 16 16 32 0
Personeel 447 490 494 492 428 0
Intern resultaat 134 39 0 0 0 0
Intern resultaat 134 39 0 0 0 0
Programmalasten 20.411 21.350 20.657 20.657 20.657 20.657
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 63 692 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.348 20.657 20.657 20.657 20.657 0
Saldo voor vpb en reserveringen -21.003 -21.918 -21.189 -21.187 -21.139 -21.139
Saldo voor reserveringen -21.003 -21.918 -21.189 -21.187 -21.139 -21.139
Reserves02860000

Onttrekking reserves 0 286 0 0 0 0
Saldo -21.003 -21.632 -21.189 -21.187 -21.139 -21.139

Financiële bijstellingen

Bijstellingen MediaBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -21.191
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -440
Verbouwing Centrale Bibliotheek Rotterdam Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -460
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam. Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 20
Begroting na wijzigingen -21.632

Toelichting financiële bijstellingen

Verbouwing Centrale Bibliotheek Rotterdam

Om geen vertraging op te lopen met de verbouwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam, is er voor onderzoeks- en voorbereidingskosten een bedrag vrijgemaakt van € 460.

 

Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam

Aan deze reserve wordt € 286 onttrokken om daarmee de in 2020 doorlopende kosten van onderzoek- en voorbereiding van de verbouwing van de Centrale Bibliotheek vestiging te kunnen dekken.

 

Technische wijzigingen

In het taakveld Media zijn er technische wijzigingen geweest. Het gaat om de aanpassing in de kostenverdeling, inclusief de actualisatie van de indexatie voor de loonkosten (€ 3). Daarnaast is er een correctie van de doorbelasting van de overhead bij projecten (€ 17).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van de samenleving. Ook maakt cultuur de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Dit omvat vele werkterreinen, van culturele evenementen tot musea, en van de creatieve industrie en media tot beeldende kunst en podiumkunst.

De gemeente ontwikkelt beleid om de doelen op het gebied van cultuur te bereiken. Dan gaat het om bijvoorbeeld het vierjaarlijkse Cultuurplan, het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, integraal mediabeleid, architectuurbeleid, beleid op het gebied van creatieve industrie en vrijetijdsbeleid.

 

Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid