Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten Pagina 46

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Echter de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn van invloed op het beoogde effect.

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.9081.9772.7282.7282.7282.728

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.905 1.977 2.728 2.728 2.728 2.728
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.1273.0172.4172.4082.4082.408

Apparaatslasten 1.138 1.437 1.359 1.350 1.350 1.350
Inhuur 16 3 3 3 3 0
Overige apparaatslasten 25 28 -33 -38 -38 0
Personeel 1.097 1.405 1.389 1.385 1.385 0
Intern resultaat 1.177 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172
Intern resultaat 1.177 1.172 1.172 1.172 1.172 0
Programmalasten 812 408 -114 -114 -114 -114
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 788 323 -199 -199 -199 0
Overige programmalasten 24 85 85 85 85 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.219 -1.040 311 320 320 320
Saldo voor reserveringen -1.219 -1.040 311 320 320 320
Saldo -1.219 -1.040 311 320 320 320

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 302
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.342
Bijstelling Markten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.500
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 158
Begroting na wijzigingen -1.040

Toelichting financiële bijstellingen

Bijstelling Markten

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om het taakveld Markten vanaf 2020 kostendekkend in de begroting op te nemen. Hiervoor moest een positiever resultaat van € 1,5 mln gerealiseerd worden. De maatregelen die zouden leiden tot hogere baten konden in eerste instantie niet in gang worden gezet door onder andere activiteiten van het Eurovisie Songfestival die op de Centrummarkt zouden plaatsvinden. Aansluitend vielen de opbrengsten marktgelden weg door corononamaatregelen waardoor er sinds 13 maart geen markten worden gehouden. Vanaf 8 mei mogen de markten met alleen food en bloemen weer in aangepaste kleinere opstelling staan. Door de hier voor genoemde effecten van de coronacrisis kan de € 1,5 mln in 2020 niet gerealiseerd worden.
 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijziging is het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's ( € 167). Verder zijn diverse kleinere budgetverschuivingen doorgevoerd (- € 9).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)