Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie Pagina 48

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven.

Voortgang 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Rotterdamse economie en invloed op het bereiken van de college ambities. Het startup en scale up klimaat wordt zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. Het Haven en industrieel complex wordt zeer hard geraakt, retail en de kantorenmarkt staan onder druk.

Dat betekent dat de inzet van economie omgekat moet worden. Alle activiteiten zijn er op gericht te zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende activiteiten opgestart:

  1. We ondersteunen start ups en scale ups,  bijvoorbeeld door het ondersteunen van Innovation Quarter en Techleap in de lobby naar Den Haag voor financiële ondersteuning van startups en scale ups, omdat die buiten de regelingen vallen
  2. Intensivering van inzet digitalisering MKB, taskforce retail
  3. Faciliteren waar dit kan van de 1,5 mtr economie
  4. Intensivering van de inzet op het Health Technology cluster
  5. Digitalisering vindt versneld plaats in de meeste sectoren.  Aanpak op het gebied van digitale connectiviteit, economie en samenwerking is geïntensiveerd.

Voor de lange termijn wordt gewerkt aan het herstelplan Rotterdamse economie, waarbij - op basis van scenario's - in samenwerking met stakeholders wordt gewerkt aan maatregelen voor langere termijn herstel van de Rotterdamse economie.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves01000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 100 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.39313.34312.61212.60512.10512.105

Apparaatslasten 0 1.010 0 0 0 0
Inhuur 0 47 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 11 0 0 0 0
Personeel 0 952 0 0 0 0
Intern resultaat 1.391 694 1.402 1.334 1.334 1.334
Intern resultaat 1.391 694 1.402 1.334 1.334 0
Programmalasten 10.002 11.638 11.210 11.270 10.770 10.770
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.681 1.966 2.953 3.016 3.016 0
Kapitaallasten 122 111 105 105 105 0
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.197 9.561 8.153 8.150 7.650 0
Saldo voor vpb en reserveringen -11.393 -13.243 -12.613 -12.605 -12.105 -12.105
Saldo voor reserveringen -11.393 -13.243 -12.613 -12.605 -12.105 -12.105
Reserves-4628000000

Onttrekking reserves 0 800 0 0 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0 0 0
Saldo -11.855 -12.443 -12.613 -12.605 -12.105 -12.105

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische promotieBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -12.627
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 185
Kansen pakken van de groei Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -500
Bestemmingsreserve Brexit Reserves 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 685
Begroting na wijzigingen -12.443

Toelichting financiële bijstellingen

Kansen pakken van de groei

De onderbesteding in 2019 Kansen pakken van de groei, zal in 2020 worden ingezet voor goede en groene groei. Om dit te realiseren is het budget met € 500 opgehoogd.

 

Bestemmingsreserve Brexit

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over een Rotterdamse bijdrage in de kosten qua aanleg 2e Ontsluitingsweg Hoek van Holland als bufferzone en andere maatregelen. Het Rijk verwacht de kostenverdeling in 2020 op te stellen en te verrekenen. De lasten en de dekking worden met € 600 naar boven bijgesteld.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Om de Rotterdamse economie zo goed mogelijk op te starten, wordt op korte termijn begonnen met: "Start' ups aan het werk": vouchersysteem voor het koppelen van Start' ups aan MKB en multinationals ter stimulering van werkgelegenheid en innovatie. De lasten en de dekking worden met € 200 naar boven bijgesteld.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Economische promotie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn het herverdelen van programmabudget binnen het programma Economie (€ 716) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 31).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het
aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.