Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening Pagina 52

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

Voortgang 2020

In 2020 werken we verder aan de implementatie en continuering van de nieuwe Rotterdamse schuldenaanpak  ‘Reset Rotterdam’. Centraal hierbij staat het voorkomen en aanpakken van schulden bij Rotterdammers en vooral bij jongeren. Er is vooral aandacht voor vroegsignalering van schulden en het beter toegankelijk maken van de schulddienstverlening. Voor wat betreft vroegsignalering vindt er uitbreiding van het aantal postcodegebieden plaats waar op basis van betalingsachterstanden in de vaste lasten Rotterdammers worden benaderd voor een hulpaanbod bij aanpakken van financiële problemen. Ook is er samenwerking met de Voedselbak en een pilot met een huisarts als vindplaats voor mensen met schulden.

Door de beperkte mogelijkheid van fysiek contact is het voor sommige kwetsbare Rotterdammers met financiële problemen moeilijker ondersteuning te vragen bij het aanpakken hiervan. De ondersteuning verloopt nu voornamelijk digitaal en via de telefoon. Ook is de werkwijze voor vroegsignalering aangepast aangezien huisbezoeken niet meer mogelijk zijn. We zien daardoor een daling in het aantal opgestelde ondersteuningsplannen. Hierdoor kan mogelijk de streefwaarde voor 2020 niet worden gerealiseerd. We zetten de komende periode in op het vergroten van de instroom (o.a. door vroegsignalering) en op versnelde uitbreiding van de trajectbegeleiding (Expert Team Financiën) in alle gebieden in Rotterdam.

Inkomensdaling als gevolg van de coronacrisis kan leiden tot financiële problemen. Het duurt echter even voordat mensen zich hiermee bij de gemeente melden. Zodoende verwachten wij pas in 2021 een stijging van het aantal individuele ondersteuningsplannen en uiteindelijk eind 2021 de collegetarget van 15.000
ondersteuningsplannen te realiseren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde   3.000 9.000 15.000    
Realisatie   3.523 1.537***      

* 15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

** In de raadsmonitor schulden is een realisatie 2019 van 3.525 gerapporteerd. De Rekenkamer heeft in
haar toets het verantwoorde aantal met 2 naar beneden gecorrigeerd, dus 3.523.

*** Realisatie januari tot en met april 2020.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves814924968968968968

Bijdragen rijk en medeoverheden 176 78 78 78 78 78
Financieringsbaten 228 565 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 410 280 324 324 324 324
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.55818.67119.75116.89515.76515.765

Apparaatslasten 12.912 12.678 12.616 12.560 12.430 12.430
Inhuur 2.502 680 680 680 610 0
Overige apparaatslasten 290 496 486 486 503 0
Personeel 10.119 11.502 11.450 11.394 11.317 0
Intern resultaat 1.112 581 109 109 109 109
Intern resultaat 1.112 581 109 109 109 0
Programmalasten 2.535 5.411 7.026 4.226 3.226 3.226
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.866 5.326 6.940 4.140 3.140 0
Kapitaallasten 278 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 100 86 86 86 86 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 290 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -15.744 -17.747 -18.783 -15.928 -14.798 -14.798
Saldo voor reserveringen -15.744 -17.747 -18.783 -15.928 -14.798 -14.798
Saldo -15.744 -17.747 -18.783 -15.928 -14.798 -14.798

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -17.878
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 131
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 131
Begroting na wijzigingen -17.747

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met een andere toewijzing van personeel aan taakvelden. Dit heeft geleid tot een daling van het budget op dit taakveld met € 131.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 22.500 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.