Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Onderwijshuisvesting Pagina 57

De beste basisschool is altijd in de buurt.

Evenwichtige spreiding van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs.

Voortgang 2020

Integraal Huisvestingsplan 2015-2019

Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. Eind 2014 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2018 vastgesteld waarin is aangegeven welke projecten (nieuwbouw of renovatie van scholen) we realiseren. Het investeringsprogramma van 50 projecten wordt voorbereid en uitgevoerd.

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 (IHP)

IHP-deel 1 ‘Analyse en Ambitie’ is voorjaar 2019 vastgesteld. Deel 2 ‘Maatregelen en Projecten’ is voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Het IHP kent twee centrale ambities die door kijken naar 2035 en waar in de komende jaren een flinke stap in gezet moet worden: evenwichtiger onderwijsaanbod en betere kwaliteit huisvesting. Onderdeel van het IHP 2020 – 2023 is ook de vervanging van gymzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra onderwijshuisvesting en gymcapaciteit nodig zijn.

 

Aanbestedingsstrategie

Om beter te kunnen opereren op de bouwmarkt is een aanbestedingsstrategie geformuleerd. Twee schoolbesturen hebben inmiddels ervaring opgedaan met aanbesteden van ontwerp en realisatie (Design & Build).

 

Herontwerp van het voortgezet onderwijs

De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid worden nu voorbereid. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark is in 2024. De overige projecten worden in 2023 verwacht. Daarnaast wordt in 2020 een plan voor het voortgezet onderwijs in Noord opgeleverd.

 

Campus Internationaal onderwijs en sport

Gezien de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs, vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de mogelijkheid een campus internationaal onderwijs en sport te realiseren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Evenwichtiger onderwijsaanbod

Betere kwaliteit huisvesting

Integraal Huisvestingsplan 2020-2023

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde   Afgerond        
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan is eenmalig en in 2019 afgerond.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2018 Streefwaarde 1 4 8 13 18  
Realisatie 3 2 1      
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal vo-scholen * Streefwaarde       3    
Realisatie - - -      
*De indicator betreft de vo-scholen omdat deze zijn gekoppeld aan de Regio Deal Rotterdam Zuid.

Toelichting indicatoren

We verwachten momenteel dat er in 2020 4 schoolgebouwen uit het IHP 2015-2018 worden opgeleverd en vervolgens in gebruik genomen worden. Van deze 4 schoolgebouwen is de Bergse Zonnebloem inmiddels opgeleverd. Daarmee wordt de oorspronkelijke verwachting/streefwaarde nog niet gehaald. Wel zien we dat er voor meer en meer projecten de business case wordt vastgesteld en daarmee in de realisatiefase belanden. Daarna duurt het 1,5 tot soms – bij complexe projecten - wel meerdere jaren voordat een project afgerond is. Voor de komende jaren verwachten we een toenemend aantal gerealiseerde projecten.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves437261306306306306

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 413 261 306 306 306 306
Lasten exclusief reserves65.26863.36467.16272.19877.00677.006

Apparaatslasten 2.048 1.935 1.782 1.782 1.782 1.782
Inhuur 259 18 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 41 34 53 53 53 0
Personeel 1.748 1.882 1.729 1.729 1.729 0
Intern resultaat 55.704 52.241 57.053 61.855 66.495 66.495
Intern resultaat 55.704 52.241 57.053 61.855 66.495 0
Programmalasten 7.515 9.189 8.327 8.561 8.729 8.729
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.363 3.211 3.266 3.436 3.604 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.153 5.978 5.061 5.125 5.125 0
Saldo voor vpb en reserveringen -64.831 -63.103 -66.856 -71.892 -76.700 -76.700
Saldo voor reserveringen -64.831 -63.103 -66.856 -71.892 -76.700 -76.700
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -64.831 -63.103 -66.856 -71.892 -76.700 -76.700

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OnderwijshuisvestingBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -63.705
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 602
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 602
Begroting na wijzigingen -63.103

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In taakveld Onderwijshuisvesting zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de overdracht van 11 gymzalen van het programma Onderwijs naar het programma Cultuur, Sport en recreatie (€ 686), overheveling gemeentelijke taken kinderopvang van het Taakveld Volksgezondheid (- € 121) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 37).

 

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen