Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid Pagina 58

Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie 151 (2019) Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,2 (2018) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,6 (2018) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,2 (2018) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 7,9 (2018) CBS

Toelichting BBV-indicatoren

Zie www.waarstaatjegemeente.nl

 

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4.67516.0307.7777.4767.4767.476

Bijdragen rijk en medeoverheden 549 10.745 2.677 2.373 2.373 2.373
Overige opbrengsten derden 4.126 5.286 5.100 5.104 5.104 5.104
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves139.355158.234150.700149.953142.132142.132

Apparaatslasten 66.331 59.523 65.409 64.685 62.016 62.016
Inhuur 6.156 1.130 1.036 1.036 1.036 1.036
Overige apparaatslasten 2.091 1.440 -475 -635 -626 -626
Personeel 58.085 56.954 64.848 64.284 61.607 61.607
Intern resultaat 1.097 -5 -405 -405 -620 -620
Intern resultaat 1.097 -5 -405 -405 -620 -620
Programmalasten 71.926 98.716 85.695 85.673 80.736 80.736
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.080 27.196 19.243 19.475 14.498 14.498
Kapitaallasten 453 769 768 517 557 557
Overige programmalasten 146 138 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 63.248 70.613 65.546 65.543 65.543 65.543
Saldo voor vpb en reserveringen -134.679 -142.204 -142.922 -142.477 -134.656 -134.656
Saldo voor reserveringen -134.679 -142.204 -142.922 -142.477 -134.656 -134.656
Reserves4511700000

Onttrekking reserves 451 170 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -134.228 -142.034 -142.922 -142.477 -134.656 -134.656

Bijstellingen per taakveld

Bijstellingen per programma taakveld percentage

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Openbare orde en veiligheid-919%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -5.388 9%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.534 4%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 29 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6.802 100%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -5.388 9%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.534 4%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 29 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6.802 100%

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.