Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkvoorziening (Wmo) Pagina 89

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Voortgang 2020

Woonvoorzieningen

In 2019 is een subsidieregeling ingegaan voor het vergoeden van in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Het doel van deze voorzieningen is dat de bewoners, die aangewezen zijn op het gebruik van een scootmobiel, gebruik kunnen blijven maken van hun scootmobiel, door verbeterde stallingsmogelijkheden in het wooncomplex, waar dat vóór het aanbrengen van die voorzieningen niet goed mogelijk was. De regeling loopt tot 1 januari 2021.

 

Hulpmiddelen

In mei 2019 zijn de nieuwe contracten met hulpmiddelenleveranciers gestart. Deze contracten bieden cliënten keuzevrijheid voor de levering en het onderhoud van hun hulpmiddel. In april 2020 is één van de gecontracteerde leveranciers in staat van faillissement gesteld. Voor het merendeel van de cliënten van deze leverancier is al voor het faillissement besloten deze cliënten over te hevelen naar één van de andere twee gecontracteerde leveranciers. Deze overheveling heeft door het faillissement vertraging opgelopen. Met alle partijen wordt gezocht naar een oplossing om deze overheveling zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden.
De continuïteit van zorg is niet in het geding doordat de dienstverlening bij de leverancier blijft doorlopen totdat de cliënten zijn overgeheveld. Cliënten komen nooit zonder hulpmiddel of dienstverlening te zitten.

 

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Daar wordt voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen nu een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning, met name bij de doelgroep ouderen, leek zich begin 2020 voort te zetten. Door de coronacrisis is dit voor de maanden vanaf maart 2020 nog moeilijk te beoordelen.

Vanwege de wijziging van de regelgeving per 1-1-2020 heeft het CAK een nieuw ICT-systeem ontwikkeld. Dit systeem is nog steeds niet operationeel, met als gevolg dat het CAK nog geen facturen voor extramurale Wmo-ondersteuning heeft verstuurd over het jaar 2020. Hierdoor lopen gemeenten inkomsten mis. VWS heeft nu besloten om de eigen bijdrage over de maanden april en mei geheel kwijt te schelden. Het Rijk en de VNG maken afspraken over compensatie voor deze gederfde inkomsten van gemeenten.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves-40000000

Overige opbrengsten derden -400 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves10.95811.7767.6777.6777.6777.677

Apparaatslasten 75 75 77 77 77 77
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 1 1 1 1 0
Personeel 73 73 76 76 76 0
Intern resultaat 70 35 0 0 0 0
Intern resultaat 70 35 0 0 0 0
Programmalasten 10.813 11.666 7.600 7.600 7.600 7.600
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 176 -52 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 10.614 11.032 7.600 7.600 7.600 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 23 685 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -11.358 -11.776 -7.677 -7.677 -7.677 -7.677
Saldo voor reserveringen -11.358 -11.776 -7.677 -7.677 -7.677 -7.677
Saldo -11.358 -11.776 -7.677 -7.677 -7.677 -7.677

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkvoorziening (Wmo)Begroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -7.683
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -4.093
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -4.381
Uitname gemeentefonds vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg Taakmutaties 264
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 25
Begroting na wijzigingen -11.776

Toelichting financiële bijstellingen

Stijgende zorgvraag

Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor het taakveld Maatwerkvoorziening (Wmo) komt er € 4,4 mln bij.

 

Uitname gemeentefonds vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (WLZ)

Vanaf dit jaar wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Het budget voor deze middelen gaat over van de gemeente naar de Wlz.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Maatwerkvoorziening (Wmo) zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met wijzigingen met betrekking tot de toewijzing van overhead van projecten aan de taakvelden. Het totaal aan wijzigingen heeft geleid tot een daling van het budget op dit taakveld met € 25.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.