Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Vennootschapsbelasting (VpB) Pagina 21

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting.

De Rijksbelastingdienst legt de gemeente Rotterdam met ingang van heffingsjaar 2016 aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) op. Daarin worden wij behoudens voor activiteiten als lease, bedrijfsafval en containerservices, ook aangeslagen voor de activiteiten verhuur reclame-uitingen en veilingen brandstofverkooppunten. De gemeente neemt met betrekking tot de twee laatstgenoemde activiteiten het standpunt in dat geen sprake is van Vpb-plichtige ondernemersactiviteiten, maar van normaal vermogensbeheer. Tegen dit deel van de aanslag heeft de gemeente bezwaar derhalve ingediend. Dit bezwaar is door de Rijksbelastingdienst niet gehonoreerd, waarop de gemeente beroep bij de belastingrechter heeft aangetekend. In die zaak zijn de stukken gewisseld en is het wachten op de behandeling van deze beroepszaak.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Realisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Lasten exclusief reserves000000

Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting1.578800800800800800

Saldo voor reserveringen -1.578 -800 -800 -800 -800 -800
Saldo -1.578 -800 -800 -800 -800 -800

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Vennootschapsbelasting (VpB)Begroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -800 -800 -800 -800 -800
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -800 -800 -800 -800 -800

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb) zijn onder meer gemeenten met ingang van 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Hoewel op dit moment niet duidelijk is welke gemeentelijke activiteiten de Rijksbelastingdienst onder de bepalingen van het Vpb wil scharen, gaat de gemeente Rotterdam er momenteel van uit dat de activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval (deels) onder deze belastingplicht vallen. De totale lasten raamt de gemeente voor 2020 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.