Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Ruimtelijke ordening - Beheer Pagina 31

Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Geo-functie

De cluster overstijgende geo-community werkt steeds meer samen door kennis en inspiratie te delen op het vakgebied van geo-informatie en GIS (Geografisch Informatie Systeem).

T3D (Totaal 3 Dimensionaal)

Basisinformatie legt binnen dit landelijke programma de focus op het vastleggen en beheren van de 3D objectgegevens binnen de 3D keten. In 2021 bevindt dit programma zich in de voorbereidingsfase en wordt een proefopstelling gecreëerd waarin de 3D keten aan de hand van onderzoeksvragen kan worden beproefd. De deelprojecten zijn beschreven en er wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen.

Digitaal schouwen

Het project is gestart met als doen het inmeten en schouwen van de fysieke stad zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te voeren. Door middel van laserscanners op voertuigen kunnen objecten in de buitenruimte herkend en geïnspecteerd worden. Parallel hieraan is er een door het ministerie van BZK gesubsidieerd programma gestart voor het inzetten van deze techniek ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte. Bij dit programma wordt samengewerkt met de TU Delft en de Gemeente Amsterdam. De resultaten hiervan zullen eind dit jaar behaald worden,

Kernregistratie Ondergrond

De (wettelijke) basisregistratie Ondergrond geeft vooral toegang tot gegevens over bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring en -gebruik en de Mijnbouwwet. Het is vanwege de toenemende behoefte aan een 3D-weergave van de ondergrond noodzakelijk om ook de ondergrondse objecten in kaart te brengen. De gemeente Rotterdam heeft deze gegevens, maar ze worden versnipperd bijgehouden en vastgelegd. Het streven is om deze data gezamenlijk te ontsluiten via een Kernregistratie Ondergrond. Deze kernregistratie moet leiden tot efficiëntievoordelen en betere kwaliteit van gegevens om de uitvoering van bovengrondse en ondergrondse projecten sneller en eenvoudiger te maken. De Kernregistratie is officieel vastgesteld en er wordt gewerkt aan het realiseren van een voorziening om de data op te slaan en te ontsluiten.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.058190190190190190

Bijdragen rijk en medeoverheden 151 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 907 190 190 190 190 190
Lasten exclusief reserves7.1646.7046.6366.9006.9006.900

Apparaatslasten 6.046 7.148 7.150 7.032 7.032 7.032
Inhuur 13 5 9 9 9 9
Overige apparaatslasten 95 283 281 278 278 278
Personeel 5.939 6.860 6.860 6.745 6.745 6.745
Intern resultaat -708 -1.195 -1.198 -968 -968 -968
Intern resultaat -708 -1.195 -1.198 -968 -968 -968
Programmalasten 1.826 751 684 836 836 836
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.826 751 684 836 836 836
Saldo voor vpb en reserveringen -6.106 -6.513 -6.446 -6.710 -6.710 -6.710
Saldo voor reserveringen -6.106 -6.513 -6.446 -6.710 -6.710 -6.710
Saldo -6.106 -6.513 -6.446 -6.710 -6.710 -6.710

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - BeheerBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -6.405 -6.426 -6.427 -6.427 -6.427
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -109 -20 -283 -283 -283
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -109 -20 -283 -283 -283
Begroting na wijzigingen -6.513 -6.446 -6.710 -6.710 -6.710

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn:

  • budgetoverdracht van programma Overhead voor herijking digitaliseringsagenda (- € 428 in 2022 tot - € 337 in 2026)
  • budgetoverdracht naar programma Overhead ter dekking van de meerkosten van diverse applicaties (€ 230 in 2022 en 2023)
  • actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (€ 40 in 2022 tot € 38 in 2026)
  • diverse kleine technische wijzigingen (€ 49 in 2022 tot € 16 in 2026)

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.