Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie Pagina 47

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Regeldruk vermindering voor ondernemers

Meer ruimte voor kleine ondernemers

De economische impact van de coronacrisis voor de economie van Rijnmond valt mee in vergelijking met de eerste verwachtingen en ook ten opzichte van andere regio's. In 2020 was de krimp van de economie -2,4% van het bbp. In 2021 is de economie van de Rotterdamse regio hersteld met een groei van ongeveer 2%. Voor 2022 wordt een groei verwacht van 3,5%. Al zijn er nog veel onzekerheden als de Oekraïne oorlog. Aandacht blijft nodig voor die sectoren die de hardste klappen hebben gehad zoals horeca en retail waar veel bedrijven kampen met een hoge schuldenlast.
We blijven onder de vlag van de herstel- en vernieuwingsagenda inzetten op een toekomstbestendige economie die digitaal, duurzaam en circulair is en op een innovatief hoogwaardig vestigingsklimaat in samenwerking met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere overheden. 

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen: 
1.    Human Capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
2.    Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
3.    Versnelling transitiepaden digitaal, energie en circulair: naar vernieuwing van de economie;
4.    Aantrekkingskracht stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en stimuleren van de bezoekerseconomie;
5.    Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
6.    Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer
 
Onder de vlag van de herstel- en vernieuwingsagenda zijn in 2022 o.a. onderstaande activiteiten op korte en middellange termijn verder gebracht 

  • Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering,duurzaam, sociaal en circulair ondernemerschap; 
  • Van fysieke ontmoeting naar digitale ontmoeting via het Venture Café, Blue City en het  UPstreamfestival; 
  • Inzet op sociaal ondernemerschap via noodfonds, begeleiding en het social impact fund;
  • Verruiming van de mogelijkheden voor inkoop bij Rotterdamse ondernemers door de gemeente. 

De Herstel- en vernieuwingsagenda is een adaptieve agenda, wat betekent dat de koers en maatregelen bijgestuurd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie en de voortgang en impact van de maatregelen. Medio 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda verschenen en in juni 2021 in de gemeenteraad behandeld. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen. Op basis van de analyse van de maatregelen en de impact van de coronacrisis is er blijvende aandacht onder andere nodig voor de beschikbaarheid en ontwikkeling van human capital, de financiële positie van ondernemers in sectoren zoals retail en horeca en de vernieuwing van de economie.
 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1500000

Bijdragen rijk en medeoverheden 15 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.6952.1832.9262.8722.8722.772

Apparaatslasten 1.395 1.522 1.522 1.521 1.521 1.521
Inhuur 0 49 49 48 48 48
Overige apparaatslasten 9 16 16 16 16 16
Personeel 1.386 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457
Intern resultaat 2 -6 0 0 0 0
Intern resultaat 2 -6 0 0 0 0
Programmalasten 297 668 1.404 1.352 1.352 1.252
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59 158 932 929 929 929
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 237 510 473 423 423 323
Saldo voor vpb en reserveringen -1.680 -2.183 -2.926 -2.872 -2.872 -2.772
Saldo voor reserveringen -1.680 -2.183 -2.926 -2.872 -2.872 -2.772
Reserves001501001000

Onttrekking reserves 0 0 150 100 100 0
Saldo -1.680 -2.183 -2.776 -2.772 -2.772 -2.772

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -2.989 -2.828 -2.772 -2.772 -2.772
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 806 52 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 806 52 0 0 0
Begroting na wijzigingen -2.183 -2.776 -2.772 -2.772 -2.772

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven
Door corona zijn ondernemers wat terughoudender met het indienen van ondernemersinitiatieven en is de verwachting dat door andere prioriteiten deze initiatieven gespreid worden over een langere periode. Daarnaast is er vanaf medio 2022 nog een extra subsidiemogelijkheid vanuit het amendement Wintervouchers Rotterdamse ondernemers van de Gemeenteraad waar samenwerkende ondernemers gebruik van kunnen maken. De lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve ondernemersinitiatieven worden in 2022 met € 350 naar beneden bijgesteld en in 2023 met € 150 en in 2024 en 2025 met € 100 naar boven bijgesteld.

 

Technische wijzigingen
Op het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie hebben zich diverse technische wijzigingen voorgedaan (€ 806 in 2022 en € 52 in 2023). De grootste wijzigingen zijn neutrale budgetverschuivingen binnen programma Economische zaken (€ 747 in 2022), overheveling apparaatslasten (inhuur) naar programmalasten (€ 52 in 2022 en 2023) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 6 in 2022).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.