Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie Pagina 50

Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

De economische impact van de coronacrisis voor de economie van Rijnmond valt mee in vergelijking met de eerste verwachtingen en ook ten opzichte van andere regio's. In 2020 was de krimp van de economie -2,4% van het bbp. In 2021 is de economie van de Rotterdamse regio hersteld met een groei van ongeveer 2%. Deze groei is iets sterker dan het landelijk gemiddelde (4,8%). Voor 2022 wordt een groei verwacht van 3,5%. Al zijn er nog veel onzekerheden als de Oekraïne oorlog. Aandacht blijft nodig voor die sectoren die de hardste klappen hebben gehad zoals horeca en retail waar veel bedrijven kampen met een hoge schuldenlast.
We blijven onder de vlag van de herstel- en vernieuwingsagenda inzetten op een toekomstbestendige economie die digitaal, duurzaam en circulair is en op een innovatief hoogwaardig vestigingsklimaat in samenwerking met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere overheden. 

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen: 
1.     Human Capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
2.    Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
3.    Versnelling transitiepaden digitaal, energie en circulair: naar vernieuwing van de economie;
4.    Aantrekkingskracht stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en stimuleren van de bezoekerseconomie;
5.    Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
6.    Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer
 
Onder de vlag van de herstel- en vernieuwingsagenda zijn in 2022 o.a. onderstaande activiteiten op korte en middellange termijn verder gebracht
1.     Het uitvoeren van promotiecampagnes gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt. 
2.    Doorontwikkeling van de Chief Digital Office. 
3.    Organiseert venture café elke donderdag de thursday gathering. 
4.    Organisatie van het Upstreamfestival 2022

De Herstel- en vernieuwingsagenda is een adaptieve agenda wat betekent dat de koers en maatregelen bijgestuurd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie en de voortgang en impact van de maatregelen. Medio 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda verschenen en in juni 2021 in de gemeenteraad behandeld. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen. Op basis van de analyse van de maatregelen en de impact van de coronacrisis is er blijvende aandacht onder andere nodig voor de beschikbaarheid en ontwikkeling van human capital, de financiële positie van ondernemers in sectoren zoals retail en horeca en de vernieuwing van de economie.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves3134590000

Bijdragen rijk en medeoverheden 130 33 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 33 425 0 0 0 0
Overige baten 150 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves14.99216.67615.10314.66913.64113.641

Apparaatslasten 1.730 1.290 1.290 1.289 1.289 1.289
Inhuur 0 41 41 40 40 40
Overige apparaatslasten 16 14 14 14 14 14
Personeel 1.714 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235
Intern resultaat 586 447 351 351 351 351
Intern resultaat 586 447 351 351 351 351
Programmalasten 12.676 14.939 13.463 13.029 12.001 12.001
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.140 5.199 4.866 4.813 3.785 3.785
Kapitaallasten 123 187 187 187 187 187
Overige programmalasten -1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.414 9.553 8.410 8.029 8.029 8.029
Saldo voor vpb en reserveringen -14.679 -16.218 -15.104 -14.669 -13.641 -13.641
Saldo voor reserveringen -14.679 -16.218 -15.104 -14.669 -13.641 -13.641
Reserves-3002600000

Onttrekking reserves 150 260 0 0 0 0
Toevoeging reserves 450 0 0 0 0 0
Saldo -14.979 -15.958 -15.104 -14.669 -13.641 -13.641

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische promotieBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -15.691 -15.148 -14.669 -13.641 -13.641
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -267 44 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -267 44 0 0 0
Begroting na wijzigingen -15.958 -15.104 -14.669 -13.641 -13.641

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
Op het taakveld Economische promotie hebben zich diverse technische wijzigingen voorgedaan (- € 267 in 2022 en € 44 in 2023). De grootste wijzigingen zijn neutrale budgetverschuivingen binnen programma Economische zaken (- € 414 in 2022), overheveling apparaatslasten (inhuur) naar programmalasten (€ 44 in 2022 en 2023), budgetoverheveling naar programma Overhead voor financiering SAFE 3D (€ 25 in 2022), budgetoverheveling naar programma Onderwijs voor IT Campus (€ 25 in 2022) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 53 in 2022).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.