Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen Pagina 55

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Het Beleidskader De Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college wilde met 19.000 afgeronde taaltrajecten in deze collegeperiode een trendbreuk realiseren. In 2020 kwamen door corona de realisatiecijfers lager uit dan verwacht. Door de sluiting van fysieke locaties stagneerde de werving, waardoor er weinig instroom voor de cursussen was. 
Ook hadden cursisten meer moeite met het tijdig afronden van hun trajecten. Vanwege de corona-maatregelen zijn de grote taalaanbieders zo veel mogelijk en versneld overgestapt op digitaal lesgeven. In de eerste paar maanden van 2021 was de situatie niet veel veranderd ten opzichte van 2020. Er was een lockdown en er waren geen fysieke lessen. Door het grootschalig aanbieden van online lessen is continuïteit van het taalaanbod in de stad gewaarborgd. In 2021 gaven we met het Jaar van de Taal een impuls aan de werving en toeleiding naar taaltrajecten o.a. door middel van een campagne in de buitenruimte en op social media. Door de Corona-maatregelen liep het aantal nieuwe aanmeldingen voor taalcursussen terug en hadden cursisten moeite om de taaltrajecten af te ronden. Met het team Taal en de taalaanbieders zijn extra inspanningen geleverd om het taalaanbod in de stad continueren en de werving van deelnemers een impuls te geven. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en door de extra inzet zijn de taaltargets voor het jaar 2021 ruimschoots behaald. 
 
Eind 2021 en begin 2022 was er wederom een lockdown waardoor er geen fysieke lessen mogelijk waren. Met het aflopen van de lockdown en het versoepelen van de maatregelen constateren we een enorme toeloop naar taalcursussen. De instroom van cursisten verloopt zo hard dat taalaanbieders aangeven dat de beschikbare trajecten in het 1e kwartaal al vollopen. We zijn bezig om daar actief op in te spelen en voldoende aanbod te creëren voor iedereen die een taalcursus wil volgen. De verwachting is dat de targets voor 2022 ruimschoots zullen worden behaald en daarmee ook de taaltarget van 19.000 afgeronde taaltrajecten. 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie   6.689 3.811 5.723*    
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie  

86%

Zeer positief
87% 88%    
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie   85,6% 66% 56%*    
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisatie   50% 50% 50%    

* De realisatie zal nog wijzigen omdat de vaststellingen van de subsidies die in 2021 zijn verstrekt conform de SVR pas na 1 april 2022 plaatsvinden. Daardoor kan de definitieve realisatie over 2021 pas in het najaar worden vastgesteld. Voor 2021 moeten nog 443 toegekende trajecten worden vastgesteld. Op grond van de huidige realisatiecijfers en de ramingen voor 2022 kunnen we stellen dat het collegetarget ruimschoots zal worden gehaald.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves8.6937.2357.2357.2357.2357.235

Bijdragen rijk en medeoverheden 8.675 7.197 7.197 7.197 7.197 7.197
Overige opbrengsten derden 18 38 38 38 38 38
Lasten exclusief reserves14.66113.3178.9658.9658.9658.965

Apparaatslasten 947 745 748 748 748 748
Inhuur 99 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 20 11 14 14 14 14
Personeel 829 734 734 734 734 734
Intern resultaat -110 0 0 0 0 0
Intern resultaat -110 0 0 0 0 0
Programmalasten 13.824 12.572 8.217 8.217 8.217 8.217
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 12.976 10.426 6.195 6.195 6.195 6.195
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 848 2.146 2.022 2.022 2.022 2.022
Saldo voor vpb en reserveringen -5.968 -6.082 -1.730 -1.730 -1.730 -1.730
Saldo voor reserveringen -5.968 -6.082 -1.730 -1.730 -1.730 -1.730
Saldo -5.968 -6.082 -1.730 -1.730 -1.730 -1.730

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -6.019 -1.592 -1.592 -1.592 -1.592
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -64 -137 -137 -137 -137
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -64 -137 -137 -137 -137
Begroting na wijzigingen -6.082 -1.730 -1.730 -1.730 -1.730

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur ( - € 66 in 2022 en - € 137 vanaf 2023)
  • daarnaast hebben er diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden ( € 2 in 2022)

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.