Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid Pagina 60

Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Realisatie

11 (2020)

Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,0 (2021) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,9 (2021) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 1,6 (2021) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,8 (2021) CBS

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves18.82319.2688.3608.0508.0818.081

Bijdragen rijk en medeoverheden 13.612 14.062 3.196 2.886 2.917 2.917
Overige opbrengsten derden 5.211 5.206 5.164 5.164 5.164 5.164
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves164.669168.277157.465150.367149.935149.504

Apparaatslasten 66.795 65.645 62.253 59.601 59.601 59.402
Inhuur 5.175 1.614 590 590 590 590
Overige apparaatslasten 1.455 1.758 1.741 1.750 1.750 1.750
Personeel 60.165 62.273 59.921 57.260 57.260 57.061
Intern resultaat 591 -397 -165 -165 -165 -165
Intern resultaat 591 -397 -165 -165 -165 -165
Programmalasten 97.283 103.029 95.377 90.931 90.499 90.267
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.950 29.681 20.086 15.657 15.580 15.360
Kapitaallasten 652 351 1.243 1.225 872 859
Overige programmalasten 317 138 138 138 138 138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 77.364 72.858 73.910 73.910 73.910 73.910
Saldo voor vpb en reserveringen -145.845 -149.009 -149.105 -142.317 -141.854 -141.422
Saldo voor reserveringen -145.845 -149.009 -149.105 -142.317 -141.854 -141.422
Reserves173030303030

Onttrekking reserves 17 30 30 30 30 30
Saldo -145.828 -148.979 -149.075 -142.287 -141.824 -141.392

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De inkomende subsidies voor de versterkingspijlers Riec zijn toegekend tot en met 2022 en zullen daarna mogelijk stoppen (-€6,5 mln). De overige baten bij de Regio zijn ook lager begroot vanaf 2023, omdat de plannen voor die jaren nog niet bekend zijn (-€3,5 mln). Ook andere inkomende subsidies en bijdragen zijn vanaf 2023 lager begroot of nog niet bekend (-€1,0 mln). De overige baten in dit programma blijven de komende jaren nagenoeg ongewijzigd, alhoewel daar wel onzekerheden in zitten (horecaherstelplan). Dit betreft met name de leges voor horeca en evenementenvergunningen.

Lasten

Vanaf 2022 is er meerjarig extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond (VRR) (€2,0 mln in 2022 en €0,5 mln in de jaren erna). Ook is er vanaf 2022 extra geld toegekend aan de twee nieuwe stadsmariniers (€1,0 mln). Verder eindigen de projectuitgaven (- €6,5 mln) die horen bij de inkomende subsidies voor de versterkingspijlers vanaf 2023. Ook de overige budgetten bij de regionale samenwerkingsverbanden zijn lager vanaf 2023 (- €3,5 mln). De intensiveringen uit deze collegeperiode voor Focuswijken, Ondermijning, Cyber en Camera's en evaluatie straatintimidatie eindigen vanaf 2024 (- €7,8 mln per jaar). 

Reserves

Er is de komende jaren structureel een onttrekking vanuit de reserve Van der Gaag begroot vanaf 2022 (€30). De Lasten betreffen voornamelijk kosten voor juridische ondersteuning en advisering op dit langlopende dossier. In de afgelopen jaren lagen deze lasten wat lager.

Meerjarig verloop

Door de beëindiging van de intensiveringen in 2024 en het vermoedelijk eindigen van de inkomende bijdragen en subsidies voor de versterkingspijlers in 2023, nemen de budgetten voor dit programma de komende jaren af. Het beëindigen van de intensiveringen uit de huidige collegeperiode zal ook consequenties hebben voor de formatie vanaf 2024.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Openbare orde en veiligheid1.5791%-4730%-4680%-4640%-320%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -743 2% 57 0% 56 0% 55 0% 59 0%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2.321 6% -530 1% -525 1% -520 2% -91 0%

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.