Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Pagina 71

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven en beheert de contracten.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicator

Eenheid

 

 

Bron

Hernieuwbare elektriciteit

%

Streefwaarde

N.v.t.

RWS

Realisatie

15,9 (2017)

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

Streefwaarde

N.v.t.

CBS

 

Realisatie

166 (2018)

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Streefwaarde

N.v.t.

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

2,4 (2016)

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64)

%

Streefwaarde

N.v.t.

CBS

Realisatie

58,4% (2019)

Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves295.430305.887265.792236.478212.037202.729

Bijdragen rijk en medeoverheden 25.435 14.241 7.804 6.310 6.983 6.983
Financieringsbaten 187 12 12 12 12 12
Overige opbrengsten derden 246.812 325.447 283.266 200.921 175.646 172.819
Overige baten 22.996 -33.813 -25.290 29.235 29.396 22.915
Lasten exclusief reserves385.800427.212342.503290.147262.486252.902

Apparaatslasten 160.370 167.512 155.425 149.624 147.402 147.125
Inhuur 31.049 36.281 26.160 20.360 19.013 19.112
Overige apparaatslasten 2.239 2.958 2.940 2.940 2.934 2.934
Personeel 127.083 128.274 126.324 126.324 125.454 125.080
Intern resultaat -124.575 -128.030 -123.823 -127.336 -131.099 -136.965
Intern resultaat -124.575 -128.030 -123.823 -127.336 -131.099 -136.965
Programmalasten 350.005 387.729 310.901 267.859 246.184 242.741
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 207.154 214.598 171.559 118.879 97.810 85.689
Kapitaallasten 95.209 111.023 92.183 104.411 104.624 113.303
Overige programmalasten 23.367 18.839 18.553 18.382 18.313 18.313
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 24.275 43.270 28.607 26.187 25.437 25.437
Saldo voor vpb en reserveringen -90.370 -121.325 -76.710 -53.669 -50.449 -50.173
Saldo voor reserveringen -90.370 -121.325 -76.710 -53.669 -50.449 -50.173
Reserves69.23295.56143.25030.46526.67026.370

Onttrekking reserves 84.694 100.848 43.450 30.720 26.924 26.624
Toevoeging reserves 16.938 5.287 200 254 254 254
Vrijval reserves 1.475 0 0 0 0 0
Saldo -21.139 -25.764 -33.460 -23.203 -23.779 -23.803

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten, waardoor er geen effect is op het saldo. Daarnaast zijn opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege onder de opbrengsten derden opgenomen. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkocht vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurende erfpacht) maken ook onderdeel uit van de opbrengsten derden en overige baten. Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies aan de grondexploitaties geraamd. Verder hebben de baten betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincies en opbrengsten van derden.

 

Lasten

De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam, zoals onderwijs, verkeer en vervoer, cultuur sport en recreatie zijn opgenomen onder de interne lasten.

 

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserves Gebiedsontwikkelingsfonds (onder meer extra vergroening en buitenruimte Paradijslaan), Energietransitie (Smart Energy Systems, Fieldlab Elektrificatie, Gebiedsaanpakken Aargasvrij en Energiearmoede), Rotterdamse Investeringsmotor (onder meer Merwe-Vierhavens, Coolsingel en GJ de Jongh-monument), NPRZ (onder meer subsidieregeling samenvoegen en kindercampus Bloemhof), Duurzaam, Rotterdam Climate Proof Groene Daken, Renovatie museum Boijmans van Beuningen, Groot onderhoud MBVB en Aanloopkosten depot Collectiegebouw, Actieplan luchtkwaliteit, Muziekkoepel, Stadsinitiatief, Taakmutaties Gemeentefonds, Bodem, Programma Extra Vergroening, Resilience, Steigers op Zuid en WABO-leges.

 

Meerjarig verloop

De opbrengsten derden en de hieraan gerelateerde overige baten laten voor de jaren 2022 tot en met 2026 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten en verkoopopbrengsten vastgoed. Daarnaast dalen de verwachte bijdragen van rijk en medeoverheden doordat het aantal bijdragen in de toekomstige jaren 2023 en verder nog moet worden toegekend. Voor wat de lasten en mutaties op bestemmingsreserves betreft, is een nagenoeg evenredige daling te zien

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling7523%1.7305%1.6927%1.4606%1.4366%

Beheer overige gebouwen en gronden 711 1% 546 1% 546 1% 546 2% 650 2%
Cultureel erfgoed - Monumenten -2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -194 2% -20 5% -20 5% -20 3% 0 0%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -64 0% 1 0% -34 0% -70 0% -56 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -161 2% 56 1% 54 1% -142 2% -139 2%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -21 2% 1.100 462% 1.100 462% 1.100 581% 1.135 734%
Wonen en bouwen 484 1% 46 0% 46 0% 46 0% -154 1%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.