Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenvatting bijstellingen Pagina 111

Samenvatting bijstellingen

Het startpunt voor het boekjaar 2018 is de begroting 2018. Gedurende het jaar is de begroting 2018 bijgesteld in de 4-maands, de 8-maands en de 10-maands. Hieronder staat een overzicht van de bijstellingen over het boekjaar 2018. De toelichting op de realisatie van deze bijstellingen is te vinden onder de programma's.

Overzicht bijstellingen4-maands
2018
8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 0 1.517 0 1.517
Coalitieakkoord: Bezuinigingen 0 5.000 0 5.000
Coalitieakkoord: Intensiveringen 0 -6.500 0 -6.500
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 59.987 7.181 67.169
Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -3.071 -3.765 -6.836
Reserves 0 -56.933 -3.416 -60.349
Taakmutaties 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

Voor de volgende journaalgroepen volgt een verdere uitsplitsing van de bijstellingen per programma:

  • coalitieakkoord: Basispad
  • coalitieakkoord: Bezuinigingen
  • coalitieakkoord: Intensiveringen
  • ramingsbijstellingen onvermijdelijk
  • ramingsbijstellingen vermijdbaar

Coalitieakkoord: Basispad

Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Basispad8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Bestuur en dienstverlening2500250
Dividend RoEntree 1.000 0 1.000
Incidentele huisvestingskosten 135 0 135
Knelpunt Verkiezingen 2018 -885 0 -885
Openbare orde en veiligheid2510251
Incidentele huisvestingskosten 251 0 251
Verkeer en Vervoer2.04102.041
Coalitieakkoord 2.000 0 2.000
Incidentele huisvestingskosten 41 0 41
Economische Zaken404
Incidentele huisvestingskosten 4 0 4
Cultuur, sport en recreatie3000300
Roadblocks 300 0 300
Volksgezondheid en zorg-17.2440-17.244
Extra kosten maatwerkvoorzieningen -975 0 -975
Financiering onvermijdbaar tekort GR Jeugdhulp Rijnmond -2.099 0 -2.099
Incidentele huisvestingskosten 530 0 530
Toegenomen vraag WMO arrangementen -14.700 0 -14.700
Werk en inkomen12.788012.788
Incidentele huisvestingskosten 388 0 388
Vrijval Bestemmingsreserve WWB 2018 12.400 0 12.400
Maatschappelijke Ondersteuning-250-25
Extra kosten maatwerkvoorzieningen -25 0 -25
Beheer van de stad-3.3140-3.314
Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis -124 0 -124
Correctie opbrengsten ASH -1.562 0 -1.562
Gladheidsbestrijding -875 0 -875
Incidentele huisvestingskosten 475 0 475
Plaagsdierbeheersing -613 0 -613
Roadblocks -300 0 -300
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -316 0 -316
Stedelijke inrichting-2800-280
Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead 120 0 120
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -400 0 -400
Ruimtelijke ontwikkeling4.76904.769
Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed -1.501 0 -1.501
Erfpacht -984 0 -984
Incidentele huisvestingskosten 453 0 453
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed -2.100 0 -2.100
Vrijval reserve Rotterdam Central District 8.900 0 8.900
Algemene middelen4.24904.249
Extra lasten juridisch advies -300 0 -300
Extra lasten VPB -300 0 -300
Gedeeltelijke vrijval post Onvoorzien 300 0 300
Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf -2.000 0 -2.000
Incidentele huisvestingskosten 55 0 55
Ramingsbijstelling dividenden 1.062 0 1.062
Renteverlaging coalitieakkoord 4.000 0 4.000
Schulden en Armoede (Klijnsma middelen) 1.535 0 1.535
Vrijval stelpost omslagrente 300 0 300
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -403 0 -403
Overhead-2.2730-2.273
Actualisatie Dividend MultiEmployment BV 1.000 0 1.000
Incidentele huisvestingskosten -2.333 0 -2.333
Inhuur jaarrekeningproces 2017-2018 -450 0 -450
Inhuur toekomst-robuust jaarrekeningproces 2017 - 2018 -370 0 -370
Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead -120 0 -120
Totaal 1.517 0 1.517

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Bezuinigingen8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Algemene middelen5.00005.000
Incidentele stelpost bestemmingsreserves 5.000 0 5.000
Totaal 5.000 0 5.000

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Intensiveringen8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Ruimtelijke ontwikkeling-6.5000-6.500
Aantrekkende economie Gebiedsontwikkeling -6.500 0 -6.500
Totaal -6.500 0 -6.500

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Overzicht bijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Bestuur en dienstverlening235-1.167-932
Accountantskosten 2018 0 -325 -325
Actualisatie rente 0 0 0
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 -480 -480
Ramingsbijstelling Telefonie 14010 0 -362 -362
verschuiving budget Joods Rechtsherstel 235 0 235
Openbare orde en veiligheid0181181
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 181 181
Verkeer en Vervoer1.8403.6195.459
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Buitenruimte Station Hoek van Holland Haven 0 1.119 1.119
Actualiseren begroting 0 257 257
Baten parkeren 950 0 950
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 543 543
Parkeren Baten 0 1.700 1.700
Vrijval voorziening parkeereisen Stedelijke Bereikbaarheid 890 0 890
Onderwijs5.0006005.600
Actualisering budgetten 0 400 400
Financiƫle dekking subsidies schooljaar 2018-2019 5.000 0 5.000
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 200 200
Cultuur, sport en recreatie6547001.354
Actualisering budgetten 0 700 700
Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties -12 0 -12
Inkomsten 2018 Mediabeleid Cultuur 660 0 660
Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf -158 0 -158
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. 164 0 164
Volksgezondheid en zorg0-2.150-2.150
Actualisering budgetten 0 -1.650 -1.650
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Tekort programma Volksgezondheid en Zorg (Zorg in Natura en PGB jeugd) 0 -500 -500
Werk en inkomen33.727-1.36232.365
Bijstelling Baten na definitief BUIG budget - Najaar 2018 - 0 5.518 5.518
Bijstelling begroting Contractgemeenten 2018 0 384 384
Bijstelling budget OMR-Magis 0 400 400
Bijstelling budget SW / Kwekerij 0 100 100
Bijstelling dotatie aan de bestemmingsreserve WWB 2018 0 -5.518 -5.518
Bijstelling oorspronkelijke begroting 2018 Rotterdamse Zaak 0 57 57
Bijstelling prognose Ontwikkelnetwerken 0 351 351
Dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren bijstandsgerechtigden 0 -3.502 -3.502
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 998 998
Project Datawarehouse 0 -150 -150
Vrijval reserve WWB 33.727 0 33.727
Maatschappelijke Ondersteuning3.4004.9938.393
Actualisering budgetten 0 550 550
dekking coalitieakkoord uit onderbesteding Armoedebestrijding 3.400 0 3.400
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 587 587
Lagere inzet op bijzondere verstrekkingen 0 3.856 3.856
Beheer van de stad018.13218.132
Activeren investeringen maatschappelijk nut (3) 0 21.402 21.402
Afwikkeling voorziening verlegregeling 0 -1.654 -1.654
Knelpunt bommenregeling 2018 0 -2.404 -2.404
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 1.087 1.087
Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen 0 -300 -300
Stedelijke inrichting-760400-360
C2 Deponie -630 0 -630
DCMR opbrengsten 0 400 400
Skaeve Huse -130 0 -130
Ruimtelijke ontwikkeling11.72211.27823.000
Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen 56 0 56
actualisatie veilingopbrengsten brandstofverkooppunten 0 10.022 10.022
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 1.256 1.256
overheveling budget naar 2019 2.745 0 2.745
Resultaatnemingen grondexploitaties 2018 9.571 0 9.571
Sloopkosten Gebbeweg/Traviataweg -2.050 0 -2.050
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed 1.400 0 1.400
Algemene middelen4.122-23.490-19.368
Actualisatie algemeen deel Gemeentefonds 0 -23.930 -23.930
Actualisatie Gemeentefonds -1.062 0 -1.062
Actualisatie omslagrente -275 0 -275
Actualisatie rente -2.999 0 -2.999
Actualisatie rente -4.000 0 -4.000
Actualisatie rente Financiering 0 699 699
Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen -56 0 -56
Actualisatie rente Financiering 10.438 270 10.708
Aflossing leningen -1 0 -1
Afwikkeling onttrekking kapitaallasten IFR-VVV 0 -2.001 -2.001
Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties 24 0 24
Bestemmingsreserve KRIMP 1.016 0 1.016
Dotatie en vrijval voorziening 0 322 322
Dotatie voorziening belastinggeschillen -803 0 -803
Gederfde rentebaten aflossingen leningen -71 0 -71
Hogere invorderingskosten -799 0 -799
Hogere opbrengst logiesbelasting 1.278 0 1.278
Hogere opbrengst Logiesbelasting 0 597 597
Hogere opbrengst OZB belasting 3.000 0 3.000
Hogere opbrengst vervolgings-en aanmaningskosten 952 0 952
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 486 486
Lagere opbrengst reclame belasting -721 0 -721
Ramingsbijstelling 0 365 365
Toename aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 0 500 500
Toename inhuur bedrijfsvoering -2.000 0 -2.000
Toename te vergoeden rente 0 -300 -300
Verlaging overige opbrengsten 0 -497 -497
Vrijval stelpost omslagrente 200 0 200
Overhead48-4.552-4.504
Actualisatie dividend MultiEmployment BV en SSC Flex BV 0 821 821
Budget opvoeren Servicepunt Externe Inhuur 0 -300 -300
Formatie-uitbreiding Concernstaf -383 0 -383
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 -4.858 -4.858
Overhead BCO-CSS 2018 -169 0 -169
Project Datawarehouse 0 150 150
Ramingsbijstelling 0 -365 -365
ramingsbijstelling Zaaksysteem 600 0 600
Totaal 59.987 7.181 67.169

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Overzicht bijstellingen Ramingsbijstellingen vermijdbaar8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Cultuur, sport en recreatie02.0252.025
Onderschrijding lagere onderhoudsuitgaven 0 1.100 1.100
Onderuitputting op subsidiebudgetten 0 925 925
Ruimtelijke ontwikkeling-3.071-5.790-8.861
Actualisatie programmalasten 0 -10.022 -10.022
Ramingsbijstelling 0 4.232 4.232
Toevoeging bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds -3.071 0 -3.071
Totaal -3.071 -3.765 -6.836