Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Raad Pagina 26

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad aan en controleert het college.

In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid. In de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten.

Doelstellingen product

Goede voorbereiding van raadsbesluiten door:

  • verbeteren en transparant maken van het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • controleren van de gemeentelijke financiën
  • betere ontsluiting van relevante informatie voor de raad

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

  • op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies gehouden. Dienstverlening organiseerde de verkiezingen voor de gebiedscommissies waarbij experimenten met wijkraden, getrapte verkiezingen en gelote wijkcomités werden gehouden. Jongeren vanaf 16 jaar konden daarbij hun stem uitbrengen
  • in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rotterdamse bedrijfsleven is in 2018 een proef gestart om de positie van raadsleden te versterken. Deelnemende werkgevers bieden een inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie aan medewerkers die als raadslid worden gekozen. Verder wordt voor raadsleden die als volksvertegenwoordiger stoppen en daar behoefte aan hebben gewerkt aan mogelijkheden tot differentiatie in vergoedingen en van werk-naar-werkbegeleiding
  • de nieuwe raad heeft na haar aantreden na de gemeenteraadsverkiezingen commissies ingesteld en een nieuw reglement van orde vastgesteld
  • de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, met de bouw van het nieuwe stadion, wordt nauwgezet gemonitord volgens de regeling risicovolle projecten
  • de pilot Duisenberg, een methode om meer inzicht te krijgen in wat bereikt wordt met de bij de begroting beschikbaar gestelde middelen, wordt bij de jaarrekening 2018 voor de onderwerpen nachtopvang en re-integratie afgerond. Evaluatie vindt plaats in 2019

Toelichtingen ontwikkelingen

Zie wat hebben we bereikt.

Wat heeft het gekost?

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven.
Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting en de realisatie 2018.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten RaadRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves192030032020

Totaal baten 192 0 300 320 20
Bijdragen rijk en mede-overheden 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 0 0 0 20 20
Overige baten 192 0 300 300 0
Lasten exclusief reserves5.3454.5975.2275.164-63

Apparaatslasten 1.485 1.619 1.628 1.478 -150
Inhuur 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 179 250 224 191 -33
Personeel 1.306 1.369 1.404 1.287 -117
Interne Lasten 156 160 160 183 23
Overige doorbelastingen 156 160 160 183 23
Programmalasten 3.704 2.818 3.439 3.503 64
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.814 870 1.598 1.621 23
Overige programmalasten 213 223 131 146 16
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.677 1.725 1.711 1.736 25
Saldo voor vpb en reserveringen -5.153 -4.597 -4.927 -4.844 83
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -5.153 -4.597 -4.927 -4.844 83
Mutaties reserves00-130-197-67
Toevoeging aan reserves 0 0 430 430 0
Onttrekking aan reserves 0 0 270 203 -67
Vrijval reserves 0 0 30 30 0
Saldo voor overhead -5.153 -4.597 -5.057 -5.041 16

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead -5.153 -4.597 -5.057 -5.041 16

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 20 -63 83
1. Pensioenen 20  0 20
2. Verkiezingen 0 -63 63
Afwijking reserves -67 0 -67
3. Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen -67 0 -67
Saldo voor overhead -47 -63 16

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Pensioenen
Er is over 2018 sprake van extra baten door teruggave van pensioenpremies van raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen niet zijn teruggekeerd in de Raad. 

 

2. Verkiezingen
Na de gemeenteraadsverkiezingen zaten een aantal wethouders ook in de Raad. Aan hen is in de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van het nieuwe College geen raadsvergoedingen uitgekeerd.

 

3. Mutatie Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen
Er zijn kosten buiten het project om geboekt, deze zijn niet ten laste van de reserve gebracht.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Raad8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0- 325- 325
Accountantskosten 2018 0 - 325 - 325
Totaal 0 - 325 - 325

Toelichting op overzicht van bijstellingen

De bijstelling heeft betrekking op hogere accountantskosten voor de jaarrekening 2017 (zoals gemeld in 10-maands).