Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatschappelijke ondersteuning Pagina 33

Maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Rotterdam streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven en samenwerken. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar.

Daartegenover staat dat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen, naar haar of zijn vermogen, bijdraagt aan de samenleving.De Rotterdamse samenleving is een samenleving waarin men omziet naar elkaar.

PRODUCT 1

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

De gemeente Rotterdam motiveert haar inwoners om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Als het niet lukt, dan is hulp dichtbij. Veel Rotterdammers zijn goed ondersteund dankzij de inzet vanuit het beleidskader Nieuw Rotterdams Welzijn en de programma’s Langer Thuis en Voor Mekaar. Er is geïnvesteerd in de versterking van de wijknetwerken die een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de ondersteuning die Rotterdammers nodig hebben. Dat geldt voor ouderen, voor Rotterdammers die een uitkering hebben en voor jongeren en hun ouders.

PRODUCT 2

Maatschappelijke Participatie en Activering

In 2018 zette de gemeente in op het stimuleren van de actieve betrokkenheid van bewoners. We vinden het belangrijk dat iedereen naar haar of zijn vermogen bijdraagt aan de samenleving. Het doel: stevig verder te bouwen aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Rotterdam als stad waarin mensen elkaar steunen en naar elkaar omkijken, waar mensen over etnische en religieuze grenzen heen respectvol met elkaar omgaan. Een stad waarin alle inwoners van Rotterdam zich veilig, thuis, gerespecteerd en erkend voelen.

PRODUCT 3

Armoedebestrijding

De kern van de armoedebestrijding in 2018 was het bieden van inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen. De gemeente verleent hiervoor bijzondere bijstand: zowel de individuele vergoedingen van gemaakte kosten, als collectieve inkomensondersteuning (bijvoorbeeld het AOW- en Jeugdtegoed). De kern van het schulddienstverleningsbeleid was het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden en schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR).

Doelstellingen programma

Prioriteiten

In 2018 is het visietraject Informele zorg en Ondersteuning afgerond. En is de ondersteuning aan de mantelzorgers geïntensiveerd zodat zij hun rol als mantelzorger langer kunnen invullen, door:

  • ontwikkelen en breed verspreiden van een nieuwe informatiebrochure voor mantelzorgers met de nadruk op ondersteuningsmogelijkheden
  • ondersteuningsaanbod specifiek voor mantelzorgers van zorgvragers met GGz-problematiek, ook via sleutelfiguren van migrantengroepen (grassroots)
  • ondersteuningsaanbod specifiek voor mantelzorgers van zorgvragers met beginnende dementie
  • bewustwordingscampagnes en deskundigheidsbevordering over jonge mantelzorgers
  • opzetten lotgenotengroepen voor studerende mantelzorgers
  • bewustwording van en door mannelijke mantelzorgers voor andere mannelijke mantelzorgers, en het uitdragen van ondersteuningsinformatie
  • aanschaf en inzet ‘mantelkarren’ voor verbetering van het bereik van en de informatieverstrekking aan mantelzorgers

Daarnaast zijn de 2 programma’s uit de vorige collegeperiode afgerond die zijn gericht op ouderen: Langer Thuis en Voor mekaar. Dat laatste programma richtte zich op bestrijding van eenzaamheid. De lessen die zijn geleerd in die periode spelen een rol bij het opstellen van een breed Masterplan Ouderen. Met dit plan is na de zomervakantie gestart met een brede raadpleging van partners in de stad. Net voor de Kerst mondde dit uit in de ondertekening van een samenwerkingsagenda door meer dan 100 partners. De agenda is de basis voor het Masterplan, dat medio 2019 het licht zal zien en 4 pijlers kent: Vitaal, Ertoe doen, Wonen en Woonomgeving en Zorg en ondersteuning.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves17.46210.45117.83414.651-3.183

Totaal baten 17.462 10.451 17.834 14.651 -3.183
Bijdragen rijk en mede-overheden 10.884 4.898 11.182 8.408 -2.774
Financieringsbaten 580 320 465 226 -239
Opbrengsten derden 5.998 5.234 6.187 6.017 -171
Overige baten 0 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves142.379144.285145.319137.548-7.770

Apparaatslasten 31.737 30.921 34.524 34.568 44
Inhuur 6.682 5.857 8.111 7.909 -202
Overige apparaatslasten 655 442 599 710 111
Personeel 24.400 24.621 25.815 25.949 135
Interne Lasten -423 163 1.883 3.346 1.463
Beleidspecifiek vastgoed 41 4 0 106 106
Overige doorbelastingen -464 159 1.883 3.240 1.357
Programmalasten 111.065 113.201 108.911 99.634 -9.277
Financieringslasten 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 47.056 36.857 41.445 38.358 -3.086
Kapitaallasten 313 100 400 572 172
Overige programmalasten 465 0 86 495 409
Sociale uitkeringen 37.587 51.389 42.565 33.770 -8.795
Subsidies en inkomensoverdrachten 25.645 24.855 24.416 26.439 2.023
Saldo voor vpb en reserveringen -124.917 -133.834 -127.484 -122.897 4.587
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -124.917 -133.834 -127.484 -122.897 4.587
Mutaties reserves4826004.8992.127-2.772
Onttrekking aan reserves 482 600 4.899 2.127 -2.772
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo voor overhead -124.436 -133.234 -122.585 -120.769 1.815

Toerekening overhead aan Maatschappelijke OndersteuningRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 18.408 17.305 17.305 17.305 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 7.964 7.580 8.139 7.995 -143
Saldo na overhead -150.808 -158.119 -148.029 -146.070 1.959

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Het saldo voor overhead van het programma Maatschappelijke Ondersteuning bedraagt € 1,815 mln. Dit overschot is veroorzaakt door:

Nieuw Rotterdams Welzijn

Binnen het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies zijn voor de uitvoering van het programma Nieuw Rotterdams Welzijn minder lasten gemaakt vanwege minder toekenningen op aanvragen voor Huizen van de Wijk, nagekomen resultaat voorgaande jaren en eenmalig minder uitgaven/subsidies voor cliëntenondersteuning doordat de uitrol van de uitbreiding meer tijd heeft gevraagd. Deels staan hier hogere uitgaven voor huisvesting wijkteams tegenover.

 

Armoedebestrijding

Binnen het product armoedebestrijding is de realisatie op de individuele inkomenstoeslag (IIT) lager dan verwacht bij de 10 maandsrapportage (€ 1 mln). Daarnaast is er een onderbesteding op te verstrekken subsidies. Bij de tweede herziening van de begroting werd hier een onderbesteding verwacht van circa € 1 mln. Daarop is een extra uitvraag aan partijen in de stad gedaan. Dit heeft effect gehad, maar toch is er nog een onderbesteding van € 600. Voor deze onderbestedingen en de onderbesteding van de 10 maandsrapportage zal een bestemmingsvoorstel worden gedaan. Besluitvorming hierover is onderdeel van de voorjaarsretraite.

 

De afwijking in baten en lasten is vooral veroorzaakt door:

Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB)

Het aantal nog in te zetten taaltrajecten 2017 is te hoog ingeschat waardoor de uitgaven niet in voldoende mate hebben plaatsgevonden en voor een nagekomen resultaat zorgen. Daarnaast is, na afloop van de verplichte winkelnering bij de ROC's, door een beperkte keuze in taalaanbieders de uitvoering van de taaltrajecten moeizaam op gang gekomen. De hiervoor van het Rijk ontvangen gelden zijn, conform de regelgeving van het Rijk, doorgeschoven naar 2019.

 

Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

Bij de jaarrekening 2017 zijn gelden voor Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden in een reserve gestort ter dekking van uitgaven in de komende jaren. Deze extra gelden en de daarbij behorende onttrekking aan de reserve zijn geheel begroot in 2018, terwijl dit maar voor een gedeelte in 2018 benodigd is geweest en beschikbaar moet blijven voor uitvoering in de komende jaren.

BBV-indicatoren

Niet van toepassing.