Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overlopende activa Pagina 117

Overlopende activa

In onderstaande tabellen zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Deze zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. Beide categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende activa31-12-201831-12-2019
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 16.366 25.510
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 131.293 119.840
Totaal overlopende activa 147.659 145.350

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst:

Verdeling overheidslichamen naar herkomst31-12-2018Correctie/ overboekingToevoegingVrijgevallen bedragen31-12-2019
Overige Nederlandse overheidslichamen 2.086 -565 4.392 2.683 3.230
Europese overheidslichamen 609 -328 235 504 12
Het Rijk 13.671 -2.480 18.524 7.447 22.268
 Totaal 16.366 -3.373 23.151 10.634 25.510

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Regeling31-12-2018Correctie/ overboekingToevoegingVrijgevallen bedragen31-12-2019Categorie
Subsidie ESF aanvragen 11.412 0 9.127 5.230 15.309 Rijk
IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam 0 -2.438 7.311 0 4.873 Rijk
Bommenregeling 2.070 0 2.086 2.070 2.086 Rijk
IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn 0 0 1.847 0 1.847 Overige
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 1.083 -1 1.927 2.192 817 Overige
IBS Waterschap Hollandse Delta Aanleg Blauwe Verbinding - Tracédeel Heulweg, fase 2 0 301 0 0 301 Overige
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 0 206 157 255 108 Overige
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 16 0 260 202 74 Overige
Subsidieregeling cofinanciering EFRO 0 -46 89 0 43 Overige
Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland 0 0 38 0 38 Overige
URBACT III 73 0 235 296 12 EU
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 0 -38 60 20 2 Overige
Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 0 0 14 14 0 Overige
Pilot beginnen binnen (Ministerie Van Veiligheid) 147 0 0 147 0 Rijk
LIFE+ 208 0 0 208 0 EU
Rijkssubsidiering instandhouding monumenten (BRIM) 42 -42 0 0 0 Rijk
Interreg 2 Seas Mers Zeeën 2014-2020 328 -328 0 0 0 EU
Hoekse Lijn 987 -987 0 0 0 Overige
Totaal activa mede overheden 16.366 -3.373 23.151 10.634 25.510  

Correctie / Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling.

Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

 

Toevoegingen / Vrijgevallen bedragen

In de tabel medeoverheden zijn de toevoegingen de door de verstrekker uitgekeerde bedragen. De vrijgevallen bedragen zijn de geboekte opbrengsten, berekend door de werkelijke kosten te vergelijken met de voorwaarden uit de toekenning.Per saldo zijn de uitgaven hoger dan de reeds van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de activakant gepresenteerd. Hieronder volgt het doel van de regelingen met in de stand per 31 december 2019 en/of in de kolommen correctie/overboeking, toevoegingen en vrijgevallen bedragen een bedrag dat boven het drempelbedrag van € 875 ligt.

 

Subsidie ESF aanvragen

Het betreft hier subsidieaanvragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor geïntegreerde territoriale investeringen in wijken waarin achterstanden zijn en voor het verbeteren van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Rotterdam verstrekt het Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu een eenmalige subsidie voor de projecten Climate Campus. RDM-terrein, Kwaliteitsimpuls Rondje Rijnhaven en Entree Sluisjesdijk/Waalhaven Boulevard.

 

Bommenregeling

Bijdrage van het Rijk voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de openbare orde en veiligheid. De vergoeding loopt via het gemeentefonds.

 

IBS Provincie Zuid-Holland Verlenging Hoekse Lijn

In het metro tracé naar Hoek van Holland wordt de doortrekking naar Hoek van Holland Strand gerealiseerd.  

 

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

Op grond van de Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 kan subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid.

 

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen31-12-201831-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen34.90826.652
Nog te ontvangen bedragen 96.385 93.188
Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen 131.293 119.840

Vooruitbetaalde bedragen31-12-201831-12-2019
Vooruitbetaalde ICT kosten 12.694 10.720
Vooruitbetaalde huren en servicekosten 5.296 6.128
Wigo4IT 5.851 0
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln 11.067 9.804
Totaal vooruitbetaalde bedragen 34.908 26.652

Vooruitbetaalde ICT kosten

Deze kosten hebben betrekking op onderhoud, service en licenties over de jaren 2020 tot en met 2022.

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis van € 0,8 mln loopt in de komende jaren af. Het restant saldo van € 5,3 mln betreft vooruitbetaalde kosten die allemaal betrekking hebben op 2020.

 

Overige vooruitbetaalde bedragen

Van dit bedrag heeft het grootste gedeelte betrekking op doorontwikkeling informatie voorziening € 3,8 mln en subsidie RIF010 voor een bedrag van € 2,3 mln Voor een BTW herziening niet economische activiteiten is een bedrag van € 1,8 mln opgenomen. Restsaldo van € 1,9 mln bevat diverse kleinere posten.

Nog te ontvangen bedragen31-12-201831-12-2019
Gemeentebelastingen 37.179 27.666
Wabo Leges 9.020 16.872
Pintransacties Parkeren 7.573 8.740
Projectensaldi 4.963 5.936
Te ontvangen rente en aflossing 5.156 5.114
Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln 32.494 28.860
Totaal nog te ontvangen bedragen 96.385 93.188

Gemeentebelastingen

Deze post is ultimo 2019 opgenomen voor de nog op te leggen aanslagen. Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvatte per 31 december 2019 € 14,5 mln Precario € 6,1 mln Reclame en Logies  € 5,1 mln en het restant van € 2 mln betreft Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

 

Wabo leges

Het betreft hier nog te factureren leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mutatie betreft afwikkeling 2019 en opboeking nieuwe posten 2020.

 

Pintransacties Parkeren
Het saldo heeft betrekking op individuele pintransacties Parkeren. Deze worden begin 2020 door de banken afgerekend.

 

Projectensaldi

Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering (reclassificatie) van projecten met een creditsaldo naar de overlopende activa.

 

Te ontvangen rente en aflossing

Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2019 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2019 die begin 2020 zullen worden verrekend.

 

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

Grootste posten hebben betrekking op Vastgoed en Erfpacht € 3,4 mln, Sportbedrijf € 2,8 mln*, nog te verdelen kosten crediteuren over 2019 € 2,7 mln, dividendbelasting € 2,2 mln, energiekosten € 2,2 mln, Liquidatie Beurs € 2 mln, Randstadrail € 2 mln, bij de fiscus terug te vorderen BTW € 1,9 mln, Vervoer en Materieel € 1,6 mln, salarisgerelateerde posten € 1,2 mln, Vastgoed en Erfpacht € 1,1 mln, WABO leges 2018 € 1 mln, zorginstellingen € 1 mln Rest nog € 4,8 mln voor diverse kleinere posten.

*) De gemeente heeft op basis van de berichtgeving van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. de inschatting gemaakt dat het sportbedrijf winst beoogt en dat de Btw die drukt op de gemeentelijke kosten die aan het sportbedrijf in rekening wordt gebracht, terugvorderbaar is. Het sportbedrijf is hierover in gesprek met de Belastingdienst. De gemeente wacht nadere berichtgeving af.