Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Pagina 121

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal € 10 mln aangevuld vanuit het positieve jaarrekeningresultaat van het product Grondzaken van het cluster Stadsontwikkeling.

Toevoegingen

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Daarnaast zijn ten behoeve van de onderstaande projecten € 6,86 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 6,3 mln is vanuit het IFR overgeheveld ten behoeve van het programma Extra Vergroening;
  • € 140 is vanuit Gebiedsontwikkeling toegevoegd ten behoeve van het project Spinozapark,
  • € 460 is vanuit Gebiedsexploitatie teruggestort ten behoeve van de afwikkeling buitenruimte Afrikaanderwijk.

Onttrekkingen

De grootste uitgaven in 2019 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Coolsingel (€ 1,5 mln); het park bij de Euromast (€ 299); Programma extra vergroening (€ 995); voorbereidingskosten 5 grote buitenruimteprojecten (€ 488); Herstructurering Pendrecht 2016 (€ 427) en Buitenruimte Grondherenstraat (€ 307).

 

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2019 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij de aanpak bestaande Particuliere Voorraad (€ 580) en KPSV Bodemsanering (€ 429). De overige onderbesteding heeft betrekking op de buitenruimte projecten Rotterdam Central District (RCD) (€ 1,5 mln); Programma extra vergroening (€ 981); voorbereidingskosten 5 grote buitenruimteprojecten (€ 513); Coolsingel (€ 486); PK Willem Tellhof (€ 361) en een aantal andere projecten.

 

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2019 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2019 doorgeschoven naar 2020.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2019 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Vrijval

Niet van toepassing